Drvo i bilje na njemu
Upisao Brainman u June 11 2007 21:03:25

Drvo i bilje na njemu

Takashi Amano

Preveo sa Japanskog -Tomoko Shum

Preveo sa Engleskog -Vojs

Mahovine i paprati, ?esto i u svojoj prirodnoj sredini rastu na trulim komadima drve?a koje leži u vodi. U aquascapingu biljke iz rodova, Vesicularia, Bolbitis, Microsorum, se ?esto gaje privezane za drvo, i stvaraju prirodnu atmosferu .

articles: Drvo0.jpg

Kod postavljanja samih biljaka i panjeva treba se pridržavati slede?ih koraka. Prvo se postavi drvo u akvarijum i onda se na licu mesta odlu?i koja ?e biljka i?i na koje mesto. Ako se planira da Mahovina prekrje celo drvo, najbolje je da se pre ubacivanja celo drvo obloži mahovinom i pri?vrsti strunom. Ako ?e se mahovina stavljati samo na delove panja, najbolje je postaviti je dok je samo drvo u akvarijumu. Ovo pre svega zbog odluke o delu koji ?e biti pokriven i sagledavanja ?itave slike i postizanja ravnoteže.

articles: Drvo1.jpg

Što se ti?e mesta postavljanja same biljke , ?esto je treba postaviti na nekim kljulnim ta?kama aquascapea, kao što je vrh panja ili možda mesto ukrštanja dve grane , a tako?e i na mestima gde se vide neprrodni oblici drveta, kao što je mesto gde je drvo prese?eno.Kada se odlu?i na kome ?e mestu mahovina da se postavi, onda se u tankom sloju rasporedi po drvetu i veže strunom. Kod paprati, kao što su Bolbitis i Microsorum, veoma je bitno odse?i staro liš?e, pre nego što se postave na drvo. Staro liš?e ovih vrsta se teško prilago?ava novoj sredini i naj?eš?e se na njemu rašire alge. Zbog algi, najbolje je konstantno odsecati stare listove Microsoruma. Kod Bolbitisa, prilikom postavljanja na drvo najbolje je odse?i svo liš?e, i samo rizom zaka?iti na drvo. Ovakav na?in postavljanja omogu?ava biljci, da razvije novo ?isto liš?e koje je prilago?eno životu u novoj sredini.


 

articles: Drvo3.jpg

Kod samog izbora drveta mora se obratiti pažnja na nekoliko stvari. Pre svega treba sagledati veli?inu drveta. U nekim koncepcijama, ali samo u otvorenim akvarijumima, nema problema sa uklapanjem drveta jer drvo slobodno može da viri iznad površine vode, ali ovo je nemogu?e rešenje u klasi?nom, zatvorenom tipu. Druga veoma bitna stvar je broj panjeva koji ?e biti stavljeni u akvarijum, pre svega zbog estetskog balansa. Pošto se naj?eš?e koriste granati panjevi, važno je izabrati ih tako da zajedno mogu da naprave odre?enu skladnu formu. Ako se postavi previše panjeva, bilje ne?e do?i do izražaja. Još jedna jako bitna stvar kod izbora drveta je I oblika vrhova. Neki panjevi su vešta?ki se?eni, ali ako imate panj koji ima prirodan vrh, on sam po sebi može uneti prirodan ambijent u aquascape.

articles: Drvo5.jpg

Još jedan problem vezan za panj su alge, koje se ne retko pojavljuju na neobraslim mestima. Ostavljanje nekih mesta na panjevima neobraslem, pruža jako lep kontrast biljkama u okolini, i daje definiciju celoj kompoziciji. Iako ima dosta vrsta algara, ve?ina njih nisu efikasni protiv svih vrsta algi koje se mogu javiti u akvarijumu. Mogu se preporu?iti Crossochileus siamensis i Parotocinclus maculaicauda. Ali ako je rast algi jako intenzivan, najbolje je ispustiti vodu iz akvarijuma i samo drvo premazati Phyton Git, preparatom.

articles: Drvo2.jpg