Trimovanje stabljikastih biljaka
Upisao Zveroguster u September 29 2008 15:59:07

Trimovanje stabljikastih biljaka


U ovom tekstu ?e biti objašnjeno kako formirati kompaktne žbunove stabljikastih biljaka, koji mnogo doprinose prelepom izgledu aquascape-ova kojima se divimo.

Žbunasti izgled

Za po?etak, treba imati u vidu da se iskoristi što ve?i broj stabljika pri sa?enju odre?ene vrste jer ?emo tako mnogo brže i lakše formirati žbun. Posle sa?enja, biljkama sledi period prilago?avanja i one nakon toga kre?u sa rastom koji je najvidljiviji na vrhovima biljaka.

Kako biljka nastavlja da raste, možemo primetiti da je vrh njen najlepši deo. Treba pustiti da stabljike rastu, a trimovati samo one koje do?u do površine vode. Tek kada je ve?ina stabljika narasla do površine, može se pristupiti prvom trimovanju kompletnog žbuna.

articles: Zvero18.jpg

Prvo trimovanje treba odraditi na visini od 8 ? 10 cm ( zavisno od visine akvarijuma) od supstrata. Nakon trimovanja, ve?ina stabljikastih biljaka ?e izbacivati dva nova izdanka na najbližem nodusu od mesta orezivanja. Dakle, sada imamo duplo više stabljika nego što smo ih imali nakon sa?enja. Važno je znati da posle uklanjanja jednog dela biljne mase iz akvarijuma, treba voditi ra?una o dozama CO2 i ?ubriva, to jest prilagoditi ih stanju u akvarijumu. Obratite pažnju, na prvoj fotografiji, pod kojim uglom se drže makaze prilikom trimovanja. Na fotografiji se vidi kako se Micranthemum umbrosum trimuje tako da pravi prelaz izme?u biljaka ispred, i biljaka koje su u pozadini.

Kada stabljike koje su trimovane, po?nu izbacivati izdanke, treba ih pustiti da narastu još 10 ? 12 cm. Posle toga sledi drugo trimovanje koje se sastoji iz dva dela. Kao prvo, stabljike treba orezati na oko 5 cm iznad mesta prvog rezanja. Posle prvog trimovanja smo na osnovnoj stabljici dobili dve nove, i sada ?e se one ponovo udvostru?iti. Drugi korak je orezivanje stabljika tako da se postigne željeni oblik žbuna. Ovo je vrlo važno jer se na ovaj na?in može dobiti na dubini, a i dobijaju se lepši prelazi, što aquascape ?ini kompletnijim.

Kada se ovo jednom odradi, sva slede?a trimovanja odra?ujemo tako da održavamo željeni oblik žbuna. Ne treba izbegavati trimovanje stabljika koje rastu brže od ostalih, ?ak i ako to zna?i da ?emo kvasiti ruke zbog jedne ili dve stabljike. Pošto ?e vrhovi biljaka biti najlepši deo našeg žbuna, biljku trebamo orezivati tako da se oni nalaze i na nižim mestima tako da sakrivaju niže, ogoljene delove žbunova.

Na drugoj fotografiji se vidi da su biljke sveže trimovane. Oblikovanje žbunova je završeno i sada se ?eka da izbiju novi izdanci. Tako?e se može videti da, iako su biljke trimovane, nije narušen balans scape-a.

articles: Zvero19.jpg

 Nature izgled

Kao što je gore pomenuto, negovani žbunovi doprinose kompaktnijem izgledu scape-a ali postoji i na?in trimovanja koji više doprinosi Nature izgledu. To zahteva malo više posla i to tako što se posle drugog trimovanja i odre?ivanja oblika žbuna, nastavlja sa selektivnim trimovanjem stabljika. Trimovanjem samo brže rastu?ih stabljika, nešto niže od visine ostale biljne mase, možemo održavati željeni oblik žbuna, koji ne?e izgledati onako negovano ve? ?e imati Nature izgled. Ova tehnika zahteva održavanje žbunova tako da stabljike budu manje zbijene nego kod gore opisanog, negovanog izgleda. Pošto kompletna biljna masa nastavlja sa rastom, povremeno treba obaviti postupak drugog trimovanja.

Neke od biljaka koje se lako mogu trimovati na objašnjeni na?in su Hemianthus micranthemoides, Rotala sp. ?green?, Rotala  rotundifolia, Ludwigia arcuata, Ludwigia brevipes.


Autor teksta - Roy Deki

Preveo i adaptirao - Zverogušter