Iwagumi - principi postavljanja i tipovi kamenja
Upisao Zveroguster u March 19 2008 23:08:20

Iwagumi - principi postavljanja i tipovi kamenja

Kompozicija sa?injena od kamenja naziva se Iwagumi, što na japanskom zna?i ?grupa kamenja? ( Iwa - kamen, Gumi - grupa). To jest, Iwagumi ozna?ava grupu od dva ili više kamenja koji ?ine kompoziciju.
Kod ure?enja japanskih bašta postoji mnogo na?ina i stilova postavljanja kamenja koje je razvrstano na pet osnovnih tipova.
Kamenje predstavlja skelet japanske bašte. Kada je ono dobro složeno, ostali deo kompozicije dolazi sam od sebe.
Važno pravilo kod ure?enja japanske bašte glasi: prvo se postavlja kamen, zatim drvo, i na kraju trava!
Ovaj princip se primenjuje i kod formiranja Nature akvarijuma.

articles: Zvero10.jpg

Pet osnovnih tipova kamenja:

1. Niski vertikalni - njihova osnova je šira, a kamen se sužava ka vrhu.

2. Visoki vertikalni - njihova osnova je malo šira od vrha. Ovom kamenju treba pažljivo birati mesto jer ono najviše odre?uje izgled celokupne kompozicije. Ispred njega nikada ne postavljati drugo kamenje.

3. Pljosnato kamenje - to je najkorisnije kamenje. U složenim kompozicijama se koristi kao centralna ta?ka, a u ve?ini prostijih kompozicija služi da napravi prelaz izme?u vertikalno i horizontalno postavljenog kamenja u odnosu na liniju podloge i površine vode.

4. Krakasto kamenje - ono je nepravilnog oblika, vrh je pljosnat i nešto je širi od osnove. Ovo je najsloženiji tip kamena i vrlo je koristan jer se koristi i za povezivanje dva vertikalna sa dva horizontalno postavljena kamena kao i za objedinjavanje grupe kamenja sa granama drveta.

5. Poluleže?e kamenje - po visini je izme?u pljosnatog i krakastog kamena, postavlja se tako da objedinjuje grupu kamenja i zato treba pažljivo birati mesto na koje ?e biti postavljen.

Ovim tipovima se može dodati i pomo?no kamenje, u nekoj koli?ini, koje ne mora da ispunjava gore pomenuta pravila, i ono se koristi da bi se upotpunila kompozicija.

Ovih pet osnovnih tipova imaju glavnu ulogu u formiranju odre?ene kompozicije. Koristi se uglavnom neparan broj kamenja tri,pet,sedam... U jednu grupu nikada ne treba stavljati kamenje razli?itih tipova. Mogu se formirati grupe kamenja, kao podgrupe, povezane tako da isti?u fokusnu ta?ku.
Npr. apsurdno je praviti grupu od dva niska vertikalna i jednog pljosnatog kamena. Umesto toga može se sa?initi grupa od tri kamena, jednog niskog vertikalnog i dva pomo?na koja ne odstupaju mnogo po izgledu od glavnog. Zatim se može napraviti druga grupa od poluleže?eg kamenja. Ove dve grupe bi ?inile ve?u kompoziciju. Radi upotpunjavanja kompozicije može se dodati neka koli?ina manjeg kamenja koje po izgledu ne li?i na neki od prethodno navedenih tipova.
Ovo objašnjava glavni aspekt metode Takaši Amana, bitno je da je raspored biljka pot?injen prvobitnom postavljanju kamenja. Treba napraviti reljef podloge i postaviti kamenje bez sa?enja biljaka. Ako je osnova odra?ena na pravi na?in, možemo se nadati lepom akvarijumu.

Pravila postavljanja kamenja po Amanu:

- Uvek koristiti neparan broj kamenja;
- Ne koristiti kamenje iste veli?ine i istog oblika;
- Ne koristiti kamenje razli?ite boje, razli?ite teksture;
- Ne koristiti kamenje koje u tom pogledu protivre?i svojoj svrsi;
- Ne postavljati kamenje u neuravnotežen i neprirodan položaj;
- Ne postavljati kamenje u jedan red, koristiti princip Sanzon Iwagumi.

1. Kamenje se grupiše. Može postojati više grupa. Koristiti samo jedan od pet osnovnih tipova kamenja u jednoj grupi. Pomo?no kamenje svake grupe se po obliku razlikuje od glavnih i dopunjuje ih.

2. Grupe kamenja, obi?no 2-3 komada jednog tipa u grupi, mogu biti objedinjene u ve?u kompoziciju radi isticanja fokusne ta?ke.

3. U grupu se može stavljati 2-3 komada kamena istog tipa koji se ne razlikuju mnogo po veli?ini. To ?e biti muški i ženski kamen.

4. Ne koristiti ošte?eno ili slomljeno kamenje;
Ne koristiti kamenje ?iji je vrh ve?i od osnove, osim ako je u pitanju krakasto kamenje;
Kamenje vertikalno po svojoj prirodi ne stavljati u horizontalni položaj i obrnuto;
Ne mešati zaobljeno kamenje sa kamenjem oštrih ivica;
Ne stavljati kamenje tako da osa simetrije kamena stoji pod pravim uglom u odnosu na stranice aq

Princip - Sanzon iwagumi

Kod ovog na?ina formiranja Iwagumi-ja, bilje i kamenje se postavljaju po principu japanske baštenske umetnosti Sanzon iwagumi. Naj?eš?e se u jednoj grupi koristi 2-3 kamena.

Kamenje se raspore?uje u obliku trougla. Najve?i kamen se postavlja malo ispred, a drugi kamen po veli?ini, desno iza njega. Najmanji kamen se stavlja levo pozadi. Udaljenost izme?u dva ve?a kamena treba proporcionalno biti 2 : 3 u odnosu na udaljenost najmanjeg od najve?eg kamena. Kamenje se po istom principu može postavljati tako da najve?i bude pozadi, a dva manja napred - levo i desno. Ako se koristi više kamenja, drugu grupu treba formirati po istom principu. Kamenje iz druge grupe ne treba biti iste veli?ine i oblika kao kamenje prethodne grupe. Dve grupe treba me?usobno povezati.

 

articles: Zvero11.gif

articles: Zvero12.gif

*Na slici se vide tri grupe kamenja koje su me?usobno povezane i ?ine jednu harmoni?nu celinu

Po tom principu se sade i biljke tako da zamišljeni trouglovi biljaka budu isprepletani sa zamišljenim trouglovima kamenja. Grupe biljaka se sade tako?e u neparnom broju. Kada grupišemo kamenje razli?itih veli?ina, veoma je bitno da to izgleda kao jedna celina, i svi oni trebaju biti usmereni u istom pravcu.
Glavno pravilo Iwagumi-ja je da sve treba izgledati povezano, neisprekidano, harmoni?no...

Tekst preuzet sa: http://amania.110mb.com/

Preveo i adaptirao: Zverogušter