Odgovarajuce doziranje CO2 za biljke koje zahtevaju CO2
Upisao Brainman u March 10 2008 19:50:06

Odgovaraju?e doziranje CO2 za biljke koje zahtevaju

jako osvetljenje u Nature akvarijumu


U Nature konceptu, CO2 se dodaje u akvarijumsku vodu da bi pospešio fotosintezu vodenih biljaka. Kada proces fotosinteze krene, nivo rastvorenog CO2 u vodi pada, pa samim time se pojavljuje i potreba za njegovim naknadnim dodavanjem. Pod jakim svetlom, proces fotosinteze je naro?ito ubrzan, ali sa potrošnjom rastvorenog CO2, usporava se i na kraju prestaje.

Ako bi u ovoj ta?ki procesa izvršili merenje pH vrednosti akvarijumske vode, ono bi pokazalo prili?nu alkalnost. Ovaj princip bi izgledao potpuno druga?ije ukoliko bi mala biljna masa bila posadjena u velikom akvarijumu; medjutim u slu?aju Nature koncepta, kada se velika koli?ina akvarijumskih biljka gusto sadi u akvarijumu, dodavanje CO2 se name?e kao esencijalni preduslov za pravilan razvoj i rast biljaka.

Biljke koje preferiraju jako osvetljenje, kao na primer Riccia i monopodijalne biljke generalno, ne?e imati potpun razvoj ukoliko im se ne obezbedi obilje svetla i adekvatano doziranje CO2. U ovom tekstu, bi?e re?i o na?inu uzgoja biljaka koje zahtevaju jako osvetljenje, kao i o potrebnoj koli?ini CO2 koji se dozira u akvarijumsku vodu.

articles: bane1.jpg

Na prvom mestu biljkama je potrebno obezbediti odgovaraju?u hranljivu podlogu, adekvatnu filtraciju i nivo osvetljenja, kao i ispravno doziranje CO2, bez obzira na to da li ?e vaš akvarijum biti dom biljkama koje preferiraju jako svetlo ili biljkama koje više vole polusenku. Pošto ste obezbedili navedene uslove svojim biljkama, formirali layout i rasporedili grane i kamenje u akvarijumu, možete pristupiti njihovom sadjenju i one ?e nakon nekog vremena po?eti da rastu i da se razvijaju.

Pod jakim osvetljenjem, biljke kojima ovaj nivo svetla odgovara, vrši?e snažnu fotosintezu i njihov rast ?e biti relativno brz. Medju biljkama koje se ?esto koriste pri formiranju Nature akvarijuma, ve?ina monopodijalnih biljaka, kao i Riccia, Glossostigma, Eleocharis parvula ili Echinodorus tenellus pripadaju navedenoj kategoriji biljaka. S druge strane, nivo fotosinteze je niži kod biljaka koje rastu u senci i one pokazuju tendenciju usporenog rasta. Ovoj kategoriji pripadaju mahovine, paprati i razne vrste Cryptocoryne-a. Navedene biljke se mogu saditi u senci grana, kamenja ili visokih biljaka, za razliku od biljaka koje zahtevaju jako svetlo kojima su potrebni delovi akvarijuma u kojima mogu uživati pod direktnim i jakim osvetljenjem.

Jednom kada je sadjenje biljaka gotovo, a akvarijum napunjen vodom i postavljeno osvetljenje iznad njega, pravi je trenutak da se zapo?ne i sa dodavanjem CO2. Biljke koje zahtevaju jako osvetljenje, vrši?e poja?anu apsorpciju CO2 tokom fotosinteze, pa se time name?e i potreba za donekle pove?anim nivoom rastvorenog CO2 na samom startu. Da bi ste biljkama obezbedili snažnu fotosintezu, a kao nagradu dobili brz i zdrav razvoj biljaka, treba se držati na?elnog pravila koncetracije CO2 od 20 mg/l akvarijumske vode. Iako danas postoje razni reagensi za odredjivanje koncetracije CO2 postoji lakši i jednostavniji na?in: merenjem pH vrednosti vode periodi?no tokom dana. Kao što je i pomenuto ranije, prilikom fotosinteze koncetracija rastvorenog CO2 u vodi pada, pH vrednost raste, a voda postaje blago alkalna. S druge strane, dodavanjem CO2 u akvarijumsku vodu, pH po?inje da pada, samim tim sredina postaje kisela. Zahvaljuju?i prirodi ovih procesa koja uti?e na variranje pH vrednosti vode, možemo na jednostavan na?in i izvu?i zaklju?ak o koncetraciji rastvorenog CO2.

U Nature akvarijumu, potrebno je vršiti aeraciju vode tokom no?i iz razloga spre?avanja hipoksije (nedostatak kiseonika). U slu?aju vode iz vodovodne mreže koju ja koristim ( pH 7.2 do 7.6 ), pH vrednost u toku no?i generalno osciluje izmedju neutralne i donekle alkalne; sa po?etkom fotoperioda instaliranog osvetljenja po?ine se i sa dodavanjem CO2. Fotosinteza vodenih biljaka naro?ito postaje izražena nakon 4-5 ?asova od trenutka uklju?enja rasvete. Ako se merenje pH vrednosti akvarijumske vode pokaže vrednost koja je za 0.4 do 0.8 manja od vrednosti koju smo izmerili pre uklju?ivanja osvetljenja (u našem slu?aju pH vrednost je oko 6.8) možemo izvu?i zaklju?ak da je koli?ina CO2 koji dodajemo adekvatna potrebama našeg akvarijuma. U skladu sa ovim, možete koristiti rastvore reagenasa, pH-metre ili ?ak reagense koje menjaju boju u zavisnosti od koncetracije CO2 da bi ste odredili i podesili potrebnu koli?inu CO2 koji dodajete u akvarijumsku vodu, koriste?i broja? mehuri?a na vašoj aparaturi kao referentnu osnovu. Kada je koli?ina CO2 koji dodajete adekvatna, Riccia ?e tokom fotosinteze proizvoditi mehuri?e kiseonika na vrhu svojih listova, dok ?e kod monopodijalnih biljaka proizvodnja kiseonika biti posebno obilato izražena. Ovi mehuri?i kiseonika koji se stvaraju na listovima vodenih biljaka dokaz su snažne fotosinteze koja se odvija upravo pred vašim o?ima.

Budu?i da biljke koje preferiraju jako osvetljenje, generalno brzo rastu, u?estalo trimovanje se name?e kao neophodnost. Monopodijalne biljke je mogu?e formirati u prelepe žbunove jedino trimovanjem, takodje je naro?ito važno trimovanje Riccia-je i to ve? u ranoj fazi razvoja biljke, jer ?e ova biljka sa poja?anom fotosintezom i stvaranjem mnoštva mehuri?a kiseonika na površini svojih listova, vrlo brzo završiti na površini vode. Kod akvarijuma koji su naseljeni biljkama kojima odgovara pove?ani nivo osvetljenja, posebna pažnja se mora posvetiti koli?ini CO2 koji se dodaje nakon trimovanja biljaka.

articles: bane2.jpg

Kada se biljna masa u akvarijumu trimovanjem biljaka smanji, i nivo fotosinteze, koji od te mase zavisi, se takodje smanuje. Iako je koli?ina CO2 koji se dodaje pre smanjenja biljne mase bila odgovaraju?a, nakon trimovanja biljaka se može pokazati kao preterana i neadekvatna. Kada se tako nešto dogodi potrebno je nivo rastvorenog CO2 u vodi prilagoditi novonastalim potrebama biljaka u vašem akvarijumu. Kako biljke nastavljaju sa svojim rastom, tako i nivo CO2 treba postepeno pove?avati u skladu sa njihovim potrebama i one ?e opet formirati prelepe guste žbunove.

Tekst je preuzet iz Tropical Fish Hobbyst Magazine

www.tfhmagazine.com


Tekst preveo i adaptirao: Bane