Dugorocno odrzavanje Nature akvarijuma
Upisao Rastaman u September 24 2007 14:17:15
Dugoro?no odrzavanje 'Nature' akvarija

Takashi Amano

Preveo sa Japanskog - Tomoko Schum

Preveo sa Engleskog - Rastaman


U 'Nature Aquarium' konceptu, 'Layout' se sastoji od prednjeg, srednjeg i zadnjeg plana, i akvarijsko bilje je odabrano tako da rastu?i sa vremenom postaje viso?ije od prednjeg prema zadnjem planu, kao glavno pravilo. ?ak i ako je bilje jako nisko kad se zasadi, ve?ina bilja naraste viso?ije kroz proces prirodnog rasta. Stoga je neko održavanje nužno kao sto je skra?ivanje ili odsjecanje velikih listova, ovisno o vrsti biljke.
Ako se 'Layout' priprema na dugoro?nu postavku, npr. 3 ili ?ak 5 godina, postaje bitno uzeti u obzir neke metode za održavanje akvarija u dobrom stanju cijelo to vrijeme.
Neko bilje npr. visoko, raste brzo i zahtjeva redovno šišanje, a s druge strane biljke kao sto su paprati rastu jako sporo i potrebno je puno vremena dok ne postignu gusto?u, ali duže možemo uživati u njihovom izgledu.
Važno je shvatiti bioloske karakteristike raznih akvarijskih biljaka, i uo?iti kako se te karakteristike razlikuju od biljke do biljke, da bi mogli upotrebljivati bilje u odgovaraju?em rasporedu koji se moze postaviti u dugoro?ni 'Layout'.

Izazov dugoro?nog održavanja

Sagledajmo razloge zasto je teško održavati 'Layout' u originalnom obliku na duže vrijeme;
Zanemarimo pojavu algi uzrokovana lošom kvalitetom vode, najve?i problem je, ironi?no, pretjeran rast bilja.
Uzmimo za primjer, Glossostigma, koja se ?esto koristi za prednji plan, raste u slojevima i formira debeli sloj ako se pusti da raste nekontrolirano. Svjetlo ne dopire do donjih listova, a voda ne cirkulira, pa najnizi dijelovi po?inju s vremenom propadati. Ista stvar je i kod visokog bilja u pozadini, kad se ovo dogodi cijeli sustav ?e se srušiti.
To ne znaci da se 'Layout' sa biljkama koje vole ja?e svjetlo ne može održavati na duže vrijeme, ve? se bilje u takavom 'Layoutu' samo mora ?es?e šišati. Kada se Glossostigma i visoko bilje pošiša, potrebno je oko 2 tjedna da ponovno narastu u lijepu formu.
Dok ve?ina nas želi uživati u 'Layoutu' u lijepoj formi sto je mogu?e duže vremena, na?in na koji smo složili srednji plan postaje klju?an za ovu svrhu.


articles: 12.jpg


Srednji plan je klju?an

Srednji plan spaja prednji i stražnji plan zajedno. 'Layout' materijali kao što su kamenje i drvo su tu aranžirani, kao i odabrano bilje. To je vrlo važan prostor za stvaranje prirodnog izgleda 'Nature' akvarija.
Akvarijsko bilje koje se koristi u srednjem planu je ograni?eno na ono koje ne raste previsoko, stoga se visoko bilje rijetko koristi.
Biljke kao što su Cryptocoryne, Echinodorus, i druge biljke koje rastu iz rozete, se ?esto koriste.
Paprati i biljke iz roda Anubias koje rastu na 'Layout' materijalima (kamen, drvo) se tako?er ?esto koriste u srednjem planu.
Cryptocoryne, Echinodorus, i druge biljke koje rastu iz rozete su ograni?ene na one srednje velicine.
Od Cryptocoryna, smedih i zelenih, C. wendtii, C. petchii, C. beckettii, C. walkeri, C. undulata i C. cordata, od ?es?e korišteni u zavisnosti od veli?ine akvarija.
Od Echinodorusa, E. tenellus, E. latifolius i E. grisebachii su pogodni.
Postoje razne vrste Cryptocoryna, Echinodorusa, i drugih biljaka sa rozetom ?ije liš?e se proteže do površine vode, ali to bilje nije pogodno.
Osim gore spomenutih biljaka, Eleocharis acicularis, Blyxa i Sagittaria subulata su tako?er pogodne za srednji plan.
Neke prednosti ovih biljaka koje rastu iz rozete je to što rastu sporije od visokog bilja i zbog toga je održavanje lakse. Dok su paprati i Anubiasi (male i srednje velike vrste) koje rastu pri?vrš?ene za kamen ili drvo, biljke koje 'vole sjenu' i one rastu relativno sporo, i ne zahtjevaju puno posla oko održavanja.
Stoga je ovo bilje nezamjenjivo za 'Nature' akvarij predvi?en za dugoro?no održavanje.
Ako bilje u srednjem planu raste gusto, 'Layout' ?e lijepo izgledati ?ak i nakon šišanja visokog bilja u pozadini. Ako je srednji plan dobro složen (kamenje, drvo i odgovaraju?e biljke) 'Layout' se može održavati na duže vrijeme bez gubitka cijelokupnog balansa ?ak i sa u?estalim šišanjem pozadinskog bilja.

Održavanje prednjeg plana

Ako se koriste biljke kao što su Glossostigma, mogu?e je održavati ga pravovremenim šišanjem. Ako želite trošiti manje vremena i napora oko održavanja na duže vrijeme, može se koristiti i pijesak bez zasa?enog bilja u prednjem planu. Svjetliji pijesak, prirodnog izgleda je pogodan za ovaj tip prednjeg plana.

articles: 3.jpg
articles: 4.jpg
articles: 5.jpg

Photo by Takashi Amano