Neocaridina denticulata i Caridina japonica
Upisao Brainman u May 11 2007 03:28:14

Neocaridina denticulata i Caridina japonica


Neocaridina denticulata( Crveni trešnjini rakovi )

Crveni trešnjini rakovi su jedna od vrsta ra?i?a koja se sve ?eš?e sre?e u akvarijumima.
Mužjak naraste na veli?inu od od oko 2,5 cm dok ženka naraste nešto ve?a na veli?inu od oko 3,5 cm.
articles: Muzijaksheri.jpg
Mužjaci se od ženki sem po veli?ini razlikuju i po boji, naime oni su providni ili svetlo crvno/braon boje dok su ženke tamno crvene boje.
articles: Zenkaseri.jpg
U periodu kada ženke nose oplo?ena jajašca koli?ina jajašaca se kre?e na oko 20 kom. Jajašca su žuto/narandžaste boje, o jajašcima se ženka stara izme?u 3 i 4 nedelje.
articles: cherryjaja.jpg
Na fotografiji mogu da se vide formirana jajašca, iz jajašaca se nakon perioda razvijanja odmah formiraju mali ra?i?i bez preobražaja u larve. Ovi rakovi su dobro prilago?eni životu u vodi koja se kre?e u granicama alkalne pH sredine i vodi srednje tvrdo?e, najviše im odgovara temperatura koja se kre?e od 20 c do 25 c.
Iz nekog razloga mlade ženke odbacuje prvo leglo jajašca odmah u roku od prvog ili drugog dana, ali u narednom leglu mlada ženka brižno ?uva jajašca sve do po?etka perioda formiranja malih ra?i?a.

Caridina japonica ili Amano ra?i?i

Cardina japonica je vrsta ra?i?a koja je više poznata me?u akvaristima zbog samog lidera u modernoj akvaristici Takashi Amana koji je ovu vrstu ra?i?a me?u prvima nastanio u akvarijumima, odatle i poti?e naziv Amano ra?i?i.
Razlika izme?u mužjaka i ženke ove vrste ra?i?a je o?igledna ukoliko znate na šta treba da obratite pažnju.Mužjaci su manji u odnosu na ženke narastu na veli?inu od oko 3.5 cm, dok ženke narastu na veli?inu od oko 5 cm.
articles: amano1.jpg
Na fotografiji može da se vidi da je telo mužjaka daleko više providno, dok kod ženke to nije slu?aj njeno telo je naizgled guš?e strukture takore?i neprovidno. Mužjaci imaju i braon ta?ke raspore?ene sa strane duž tela što je još jedan od znakova koji nam pomaže da razlikujemo mužjaka od ženki.
articles: amano2.jpg
Kod ženki je ta šara u vidu kombinacije naizmeni?no raspore?enih crta ta?ka crta.
Još jedna od karakteristi?nih razlika izme?u mužjaka i ženki je i sama veli?ina abdomena (stomaka). Deo stomaka kod ženki se posebno razvija raste u peiodu kada ženka po?inje sa nošenjem jajašaca.

Cardina japonica u toku svog životnog veka nekoliko puta menja egzoskelet. Mladi ra?i?i promenu egzoskeleta vrše na svakih 4 do 7 dana, kako se razvijaju i rastu ovaj period se pove?ava na svakih mesec dana. Razlog za presvla?enje je taj da postoje?i egzoskelet postaje premali za telo koje se razvija unutar njega. Koliko ?esto ?e Cardina japonica da menja egzoskelet u mnogome zavisi i od temperature vode u kojoj borave, optimalna temperatura za njihov život se kre?e u temperaturnom rasponu od 22 c do 27 c.
Ženka C. japonica nosi jajašca pre aktuelne oplodnje. Onog momenta kada ženka C. japonica odlu?i da je spremna za oplodnju jajašaca ona po?inje osloba?ati feromone u vodu, na taj na?in šalje poruku mužjacima da je spremna za oplodnju jajašaca.

Po osloba?anju feromona od strane ženke, mužjaci Caridina japonica zapo?inju sa kretanjem po celoj površini akvarijuma bez vidljive zainteresovanosti za hranom ili za eventualnom opasnoš?u.
Mnogi akvaristi koji se susre?u sa novonastalom situacijom u akvarijumu na samom po?etku odgajivanja C. japonica, u prvom momentu reaguju tako da ponašanje ra?i?a protuma?e kao loš kvalitet vode i samim tim i uznemirenost C. Japonica. Naprotiv to je loše tuma?enje, to ponašanje se objašnjava kao na?in da mužjaci C. Japonica pokušavaju što pre da do?u do ženke koja ja poslala signale za spremnost za oplodnju.
Mužjak koji stigne prvi do ženke i bude izabran sa njene strane, biva mu dozvoljeno da se popne na ženku i izvrši oplodniu jajašaca.
Nekoliko dana nakon oplodnje ženka postavlja jajašca na donji deo svog tela u predelu stomaka. Ženka jajašca tu brižno ?uva narednih 4 do 5 nedelja, koli?ina jajašaca može da se kre?e i do 400 kom. ili više.
Kada se u jajašcima mogu primetiti formirane o?i na si?ušnim larvama, možemo da zaklju?imo da je izleganje iz jajašaca blizu.
Iz mog iskustva prva jaja se izležu nakon 10 do 15 dana po formiranju larvi. Iz jajašaca se izležu si?ušne larve veli?ine od 1 do 1,5 mm.
articles: amano7.jpg
Tek izlegnute larve ne smeju provesti više od 8 dana u svežoj slatkoj vodi iz razloga što larve svoj boravak moraju da provode u morskoj vodi saliniteta 35 ppt. Izlegnute larve moraju da provedu 30 do 60 dana u morskoj vodi pre nego što dožive potpunu transformaciju iz larvi u si?ušne ra?i?e.
articles: amano5.jpg
Nakon ovog provedenog perioda ra?i?i mogu biti premešteni u akvarijum sa slatkom vodom, gde nastavljaju svoj životni vek naredne 3 do 4 godine koliko on iznosi ukoliko su svi uslovi zadovoljeni.
Dobro je znati da su C. Japonica sposobne za sposobne za oplodnju i osnivanje legla ve? sa 6 meseci starosti.
articles: amano6.jpg

Tekst preveo i prilagodio Dragan Kinez

Zahvaljujemo se Dušku Boji?u na ustupljenom tekstu i slikama