Biotopski akvarijum 1- osnovni pojmovi
Upisao Brainman u March 29 2007 17:10:12
Biotopski akvarijum 1- osnovni pojmovi

Biotop ili stanište,predstavlja geografski odre?eno mesto sa svim karakteristikama,mikroklime, klime,zemljišta, geološke podloge, vodnog režima, ?iji prostor naseljava odre?ena životinja ili grupa životinja i karakteristi?na biljna zajednica,sa svim prate?im elementima microflore i faune.

E sad šta to u praksi zna?i. Biotop je npr. Jedan karakteristi?an tip bukove šume, na odre?enom lokalitetu sa svim prate?im faktorima,životinjama, zeljastim biljkama,ostalim drvenastim vrstama itd.. Ili biotop je npr. Mo?varna zajednica rogoza ,trske sa Nuphar luteumom ?žutim lokvanjem i ribama ,žabama,pticama i insektima sa svim ekološkim, gore pomenutim faktorima.

Mnogi akvaristi pod biotopom smatrajuu npr. Južnu Ameriku,Ehinodoruse, Diskuse ,Neonke i sve to lepo ukombnovano ali ona je daleko daleko širi pojam. Toliko širok da ima više miliona razli?itih biotopa.

Treba voditi ra?una o ovim stvarima, mada je jako teško napraviti neki tipi?an biotop u akvarijumskim uslovima. Pre svega zbog znanja akvarista i dostupnih informacija, jer pri?a o biotopskom akavrijumu po?inje u ?itanju knjiga i skupljanju podataka o tome šta ,gde ,i sa ?im živi u odre?enoj sredini. A literatura se ?esto javlja kao ograni?avaju?i faktor. Pre svega zbog toga što klasi?na akvaristi?ka literatura ne sadrži precizne informacije o ta?nim staništima,rasprostranjnosti i zajednicama u kojima žive akvarijumske biljke ,ribe i ostali organizmi. Za ove informacije treba konsultovati mnogo širu i detaljniju literaturu zoološku ,botani?ku i fitocenološku(Fitocenologija je nauka o biljnim zajednicama) ,a ovo opet zahteva da akvarista bude ozbiljan temeljan,principielan i rešen da u svom akvarijumu ima stvarno par?e nekog stvarnog i specifi?nog biotopa .E zato se naj?eš?e napravi jedan veliki akavrijum,posade se Echinodorusi,puste se neonke , diskusi i ?ista?i iz familija Callithidae i Loricaridae i napiše biotop Južna Amerika,ili se još gore, zbog diskusa napiše npr. Biotop Rio Negra, bez obzira na to odakle poti?u druge vrste.

Osnovna stvar kod po?injanja formiranja jednog biotopa nije izbor vrsta koje se mogu ukombinovati i nije estetski efekat koji se može posti?i i nije izbor riba i prilago?avanje akavrijuma njima. Osnovno je fokusirati se na odre?eno podru?je pa iz niza biotopa i staništa izabrati jedno koje se sa uspehom može reprezentovati u našem akvarijumu. Pre svega utvrditi klimatske i mikroklimatske uslove,zemljište ,geološku podlogu i vodni režim-na osnovu ovoga ustanoviti temperaturu i parametre vode, a poštovanje tih parametra može se izostaviti jedino ako se radi o vrstama koje se mogu prilagoditi uslovima koje mi možemo a postignemo. Npr. Nemože se formirati biotop koji ?e sadržati diskuse,u hladnijoj vodi, ali se može napraviti u vodi ?iji parametri ne reprzentuju njihovo stanište jer se oni mogu uspešno gajiti i tvrdoj i neutralnoj  vodi.

Isto tako u zavisnosti od staništa treba podesiti i režim svetla ,izabrati izme?u drveta ili kamena. Uskladiti boju i granulaciju peska.Ustanoviti visinu vodenog stuba.Ukratko u svemu treba vodti ra?una o prirodnom ambijentu odre?enog uskog podru?ja koje reprezentujemo.

Tako?e ne mogu se u biotopski akvarijum koji treba da reprezentuje stanište Diskusa ubaciti hladnovode ribe iz potoka basena Rio Negra ,Amazona ili Parane-Corydorus sp ili ve?ina Loricaridae vrsta jer jednostavno ne spadaju tu.Zato se pravi biotoski akavrijum može lako svesti na vrsni akvarijum u kome ?e biti zastupljena samo jedna vrsta riba, ako je teško tu vrstu uskladiti sa ostalim kaoje imamo u ponudi.

Kad se spomenu biljke i biotopi tu ?esto treba biti još više obazriv. Npr.sve  Cryptocoryne žive u južnoj Aziji,ali koja gde živi ta?no i kakve vode naseljava i sa kojim vrstama gradi zajednice,to je ve? jako komplokovano pitanje koje zahteva mnogo konsultovane literature. Primer je vrsta Cryptocoryna ciliata koja naseljava potoke tropskih šuma Malajskog poluostrva i gradi zajednice sa Cryptocoryne nurii, Barclayom montleyi i Barclayom rotundifoliom. A ceo biotop su ustvari plitki potoci dubine do 30 cm, veoma uski i brzi, na lateritima, što dovodi do ph 4.8 i dh ispod 1 .,temperature 26 c. Ali ta ista Cryptocoryna ciliata zna da zakompikuje stvari, pa se javlja i u stanišima koja su nastala sekundarno, posle se?e tropskih šuma i regulacije vodenih tokova, u vodi koja je malo dublja i toplija, ali ovoga puta sa Limnophylom indicom ,Eleocharis vrstama i Blyxom. U ovoj situaciji C.ciliata predstavlja otpornu i prilagodljivu vrstu koja pruža mogu?nosti za veliki broj kombinacija . Dok je Barclaya zahtevna vrsta koja zahteva tipi?an biotop sa uslovima u kojima i ina?e u prirodi  raste. Tako?e Barclaya je zahtevna i u akvaristi?kom smislu, i jednostavno ne uspeva u tvrdoj vodi,a ?esto neuspeva ni u vodi izna 6.8 ph.

Još je teže kombinovanje Aponogetona, npr. Madagascariensis raste tako?e u senovitim potocima ,sa mekom vodom kisele reakcije, koji imaju malo hladniju vodu do 22 c, a veoma je to teško uklopiti sa ostalim biljkama. Zato treba ispitati njegovo prirodno stanište i kombinovati ga sa biljkama koje ina?e rastu u njegovom okruženju.

Iz ovoga valja izvu?i zaklju?ak da pri izboru biotopa koji ?emo reprezentovati moramo itekako imati iskustva i znanja vezana za zahteve koje moramo ispuniti, i baš zbog tog kombinovanja treba izbegavati zahtevne vrste,ako nemamo dovoljno iskustva sa njima

Treba znati i da se dosta biljaka ponaša sezonski i da dosta biljaka spadaju u tzv semiterestri?ne, a ako planiramo biotop sa njima moramo ili napaviti paludarijum ili postaviti otvoren tip akvarijuma- za Echinodoruse bleheri,cordifolius,grandiflorus,ali tako?e i za Anubias vrste, koje naseljavaju bistre i plitke potoke basena reke Kongo i uglavnom svoje liš?e razvijaju iznad vode .

Još jedno pitanje se postavlja vezano za biotope. A to je pitanje korovskih biljaka koje su tipi?ne za jedno podru?je ,a vremenom su se uz ?ovekovu pomo? proširile i na druga staništa. Tako da sada jesu deo neke zajednice ali kao i svaka sekundarno unešena otporna i prilagodljiva ,vrsta ponašaju se na na?in koji remeti stabilnost zajednice. To je primer Valisnerije giganteae u jezeru Viktorija i Malawi ili primer Hygrophyla vrsta u Mo?varama Severne i Srednje Amerike. Te biljke iako su sada deo nekih staništa ne mogu se opisati kao karakteristi?ne za dati prostor jer svojim intenzivnim rastom uništavaju ili znatno modifikuju zajednicu i stanište u koje su unete,naj?eš?e zagušuju?i ostale vrste koje se tu prirodnio javljaju.Zato bi se po mom mišljenju njihova upotreba u biotopima iz koje one izvorno ne poti?u ,iako ih u njima sada ima zaslugom ?oveka, trebala izbegavati.

Uglavnom biotopski akavrijum je nešto što se više vezuje za nauku nego za umetnost, prava lepota ovakvog akavrijuma je u tome što na autenti?an na?in stavlja deo neke prirodne celine u naš dom. A to je i njegova glavna vrednost koju treba naglasiti. Od njega ne treba o?ekivati neki sjajan aquascape, ve? skladnu, uravnoteženu i autenti?nu, prirodnu celinu.


Autor-Vojs