POÄŚETNA ONLINE prodaja stari FORUM Tekstovi Galerija AKVARIJUM CENTAR FB stranica FB slike akvarijuma December 02 2022 17:15:51
Akvarijum Centar

 
Juwel akvarijumi
 
Ponuda ribica - cene

 
Baner

 
Atman EF-4

 
Izrada akvarijuma

 
Znacaj mikro i makro elemenata
Zna?aj elemenata u životnim procesima biljaka

Prema koli?ini u kojoj se nalaze u biljkama, hemijski elementi se dele na:

- makroelemente (azot, sumpor, fosfor, kalijum, kalcijum, magnezijum, a po nekim autorima i gvož?e)
- mikroelemente (gvož?e, cink, bakar, mangan, bor, molibden...)

Ima još mnogo elemenata koje biljke koriste, ali su oni zastupljeni u veoma malim koncentracijama, i naj?eš?e su biljke dobro snabdevene njima.
 
Podela na makro- i mikroelemente je samo uslovna, što zna?i da mikroelementi nisu ništa manje bitni od makroelemenata, što ?e se videti u daljem tekstu.

M A K R O E L E M E N T I

AZOT (N)

Uloga: Ulazi u sastav mnogih jedinjenja važnih za životne procese: proteini, nukleinske kiseline, nukleotidi, hlorofil i dr. Uti?e na rastenje i razvi?e biljke, životni vek, na usvajanje pojedinih jona (nitratni oblik podsti?e nakupljanje katjona ? K, Ca, Mg, Na, a amonija?ni anjona ? P, Cl, S), otpornost biljaka (pri ve?oj koncentraciji azota, otpornost opada). Jednom re?ju, u biljkama ne postoji proces na koji N, posredno ili neposredno, ne uti?e.

Usvajanje: Usvaja se u obliku nitratnog (NO3-) i amonijum jona (NH4+), pri ?emu se za usvajanje nitratnog oblika troši energija za prevo?enje (redukciju) u amonija?ni oblik. Ovaj proces se dešava u korenu ili listu, i katališu ga enzimi. Amonijum jon se usvaja u baznoj sredini, a u kiseloj u obliku amonijaka. Antagonizam (pojava kada prisustvo jednog elementa negativno uti?e na usvajanje drugog) pri usvajanju NH4+ jona se javlja u ve?em prisustvu K+ jona, a kod usvajanja NO3- jona, antagonist može da bude hlor. Pri djubrenju, sa aspekta biljke, se uvek pre preporu?uje unošenje amonijum jona, ali ovde treba biti oprezan, i uzeti u obzir i ostale faktore, pre svega pH.  

Deficit: Pri nedostatku azota, rastenje svih delova biljaka je smanjeno. Koren se izdužuje, ubrzava se starenje ?elija i tkiva. Simptomi se uo?avaju prvo na najstarijim listovima. Usled smanjene sinteze hlorofila, oni postaju svetlo-zeleni, kasnije zeleno-žuti i na kraju se suše.
 
Suficit:  Ponekad se teško uo?ava. Podsti?e rastenje vegetativnih organa (list, stablo) usled ?ega su biljke suviše bujne. Listovi su tamnozeleni, širi, duži, so?niji, ali i mekši i osetljiviji na povrede i bolesti. Koren postaje kra?i i deblji. Suvišak amonijaka izaziva hlorozu i nekrozu, a kasnije i potpuno sušenje organa i biljke.

SUMPOR (S)

Uloga: Višestruka: strukturalna (ulazi u sastav proteina, lipida, energetskih jedinjenja i dr.) i kataliti?ka (ulazi u sastav nekih enzima o koenzima, u?estvuje u održavanju oksido-redukcione ravnoteže u ?elijama, održava ravnotežu sume anjona i katjona, formiranje osmotskog potencijala ?elije, u?estvuje u fotosintezi, rastu i razvi?u biljke)

Usvajanje: Usvaja se u obliku sulfatnog jona (SO4-) ili u obliku SO2. Antagonist mu je SeO42-.

Deficit: Sli?nost sa nedostatkom azota. Simptomi se uo?avaju prvo na najmla?em liš?u (za razliku od azota, kod koga se javljaju prvo na najstarijim listovima!!!). Usporava se rast, liš?e postaje žuto-zeleno, stablo je kra?e i tanje, a koren postaje duži.

Suficit: Retko se javlja, a posledice su naj?eš?e indirektne, preko nastanka H2S, koji je u ve?im koncentracija veoma toksi?an za biljke. Javljaju se nekroti?ne (braon-žute) pege na liš?u                                                                  
                     
.
FOSFOR (P)

Uloga: Fosfor u?estvuje u nizu procesa u biljci: fotosintezi, disanju, hemijskim reakcijama (sinteza skroba i transport ugljenih hidrata i produkata fotosinteze). Ulazi u sastav vrlo bitnih energetskih jedinjenja u kojima se akumulira energija (ATP, Co-A, UDP, PAL, NAD, NADP), fitina, nukleinskih kiselina, koenzima, fosfolipida (koji izgra?uju ?elijsku membranu). Povoljno uti?e na otpornost biljaka i usvajanje pojedinih jona.

Usvajanje:  Biljke fosfor usvajaju samo u oksidovanom obliku, u vidu jona ortofosforne kiseline (H3PO4). Ova kiselina u vodi disosuje grade?i H2PO4-, HPO42- i PO43- jone. Mogu da iskoriš?avaju fosfor i iz soli metafosforne (HPO3) i pirofosforne (H4P2O7) kiseline, kao i iz polifosfata, ali tek posle hidrolize. Od organskih jedinjenja, biljke mogu da usvajaju fosfor iz fosforil-tri-amida, cikli?nih amida i dr.

Deficit: Prvi vidljivi znak je prestanak rasta. U po?etku, listovi imaju tamnozelenu boju (hiperhlorofiliranje ? pove?anje udela hlorofila u listu). Kasnije, listovi dobijaju crvenkastu, crvenoljubi?astu ili tamnopurpurnu nijansu. Simptomi se prvo javljaju na najstarijim listovima. Na kraju listovi nekrotiraju i odumiru.
   
Suficit: Smanjenje porasta biljke, na listovima se javljaju tamnomrke pege koje se šire ka bazalnom delu. Veli?ina listova se smanjuje, a stablo postaje kra?e. Suficit se ina?e retko javlja, a može da se odrazi i na usvajanje Fe, Zn, Mn, Cu, B.

KALIJUM (K)

Uloga: Kalijum nije gradivni element, tj. ne ulazi u sastav organskih jedinjenja ni enzima. Njegov zna?aj se ogleda u njegovoj velikoj pokretljivosti u biljci. Uti?e na promene osmotskog pritiska, otvaranje stoma, sintezu ATP-a, celuloze, hemiceluloze, na fotosintezu (pozitivno uti?e na ugra?ivanje CO2 u fotosintezi), usvajanje nitrata, otpornost biljke i mnoge druge vitalne procese u biljci.

Usvajanje: Smatra se da biljke samo azot brže usvajaju od kalijuma. Naro?ito se usvaja u po?etnim fazama rasta. Biljke usvajaju K u vidu jona metala (K+). ?est je antagonizam izmedju kalijuma i NH4+, Mg, Ca, Na, B, pa se mora voditi ra?una o koncentraciji tih elemenata u vodi.

Deficit: Rastenje biljke je usporeno, kasnije potpuno prestaje. Simptomi se prvo prime?uju na starijim listovima, u vidu nekroze (žuto mrke pege) na vrhu lista i duž ivica. Nekroza se kasnije širi ka sredini lista, a rub lista se savija na dole. Stablo postaje tanje, poleže. Koren ostaje kratak, slabo se grana.

Suficit: Retko se javlja jer su biljke otporne na ve?e koncentracije kalijuma. Suficit može da dovede do nedostatka Ca i Mg, a tako?e i B, Mn, Zn, usled antagonizma ovih elemenata.

KALCIJUM (Ca)

Uloga: Igra važnu ulogu u održavanju strukture i funkcije ?elijskih membrana (u?estvuje u sintezi proteina i fosfolipida). Aktivira pojedine enzime, pove?ava stabilnost citoplazme ?elije, neutrališe pojedine kiseline koje nastaju u metabolizmu, održava ravnotežu anjona i katjona, u?estvuje u pokretima biljaka...

Usvajanje: Usvaja se u obliku Ca2+ jona. Antagonisti pri usvajanju su Mg, K, NH4+, Na, kao i teški metali.

Deficit: Simptomi se prvo javljaju na najmla?im organima. Biljka poprima žbunast izgled i posustaje u rastu. Uo?avaju se znaci hloroze i nekroze, od vrha i ivice ka sredini lista. List po?inje da se uvija i vene. Retko se može desiti da nedostaje kalcijum u akvarijumu.

Suficit: Nije poznat.

MAGNEZIJUM (Mg)

Uloga: Najvažnija uloga magnezijuma je u izgradnji hlorofila. Svaki molekul hlorofila sadrži po jedan atom Mg, sto predstavlja 2,7% mase molekula. Medjutim, Mg  je zna?ajan i kao aktivator enzima, on u?estvuje procesima vezivanja energije (sinteze energetskih jedinjenja ? ATP-a i dr.). Uti?e i na metabolizam azota, transport ugljenih hidrata u biljci, a ulazi i u sastav pojedinih ?elijskih organela (ribozoma).

Usvajanje: Usvaja se , sli?no kalcijumu, u vidu Mg2+ jona. Antagonisti pri usvajanju su Ca, Mn, NH4+, K i H+.

Deficit: Simptomi se javljaju prvo  na  najstarijim listovima,  ali  mogu da se jave istovremeno i na mladim. Pri nedostatku Mg razgra?uju se molekuli hlorofila, pa se javlja hloroza, i to prvo izme?u lisnih nerava. Usporava se rast biljke.

Suficit: Ne javlja se, a ako se javi može da izazove antagonizam pri usvajanju Ca i K.M I K R O E L E M E N T I

Napomena: Ukoliko koristite neku od organskih podloga u akvarijumu, najverovatnije ne?ete imati problema sa nedostatkom mikroelemenata.

GVOŽ?E (Fe)


Uloga: Gvož?e spada u polivalente elemente, što omogu?ava njegovu veliku metaboli?ku aktivnost. Tako?e, ima sposobnost stvaranja helatnih kompleksa (složenih organskih jedinjenja sa metalima). Gvož?e u?estvuje u biosintezi hlorofila, fotosintezi, disanju, redukciji nitrata, metabolizmu ugljenih hidrata, na taj na?in što ulazi u sastav brojnih enzima ? biokatalizatora. Fiziološki je aktivan samo u Fe2+ obliku, dok prelaskom u Fe3+ oblik gubi to svojstvo.

Usvajanje: Biljke mogu da usvajaju gvož?e kao fero jon (Fe2+), feri jon (Fe3+) i u vidu Fe-helata. Usvajanje Fe3+ jona uslovljeno je njegovom prethodnom redukcijom u Fe2+ oblik. Na usvajanje gvož?a uti?e veliki broj ?inilaca spoljašnje sredine: visoka pH, velika koncentracija fosfata i Ca smanjuju njegovo usvajanje. U slu?aju visoke pH i dobre aeracije, dolazi do oksidacije Fe2+ u Fe3+ i taloženja Fe(III) soli. Ishrana nitratima smanjuje, a NH4+ pove?ava usvajanje gvož?a.

Deficit: Javlja se naj?eš?e u alkalnoj sredini, tvr?oj vodi i u prisustvu gline. Uzroci deficita mogu biti mnogobrojni (ve?a koli?ina fosfata i organske materije, prisustvo ve?e koncentracije HCO3- jona, nakupljanje H2S i dr.). Simptomi se javljaju prvo na najmla?em liš?u. Na po?etku, delovi izme?u nerava postaju svetlo zeleni do zeleno-žuti, a kasnije poprimaju limun-žutu boju, pa ?ak i belu. Vrhovi mladih listova po?inju da se suše. Pri ja?em nedostatku gvož?a, mogu da izumru svi listovi.

 Suficit: Retko se javlja, a simptomi su prestanak porasta svih organa, listovi postaju plavo-zeleni, koren postaje mrk. Suficit gvož?a ?esto prati deficit P i Mn.

CINK (Zn)


Uloga: Cink ima veoma važnu ulogu u prometu materija jer ulazi u sastav mnogih enzima, u kojima ima tri funkcije:kataliti?ku, kokataliti?ku i strukturnu. Neophodan je za stabilnost molekula DNK i RNK. Igra važnu ulogu i u metabolizmu auksina (hormona rasta), fosfornih jedinjenja, ugljenih hidrata i proteina.

Usvajanje: Biljke ga pretežno usvajaju u obliku dvovalentnog katjona (Zn2+), a pretpostavlja se da se u alkalnoj sredini usvaja u obliku monovalentnog katjona (ZnOH+). Antagonisti pri usvajanju su Fe, Cu, Mn. U prisustvu ve?e koli?ine fosfata ili HCO3- jona, Zn može pre?i u nepristupa?ne oblike.
                                                                                                                
Deficit: Simptomi su ?esto nejednaki i razli?iti, ali su naj?eš?i sitnolisnost i pegavost. Usled nedostatka auksina, listovi mostaju mali, uski. Na njima se javljaju razne deformacije, hloroza i nekroza. Deficit smanjuje intenzitet fotosinteze.

MANGAN (Mn)

Uloga: Uloga Mn u životnim procesima se zasniva na njegovom visokom redoks-potencijalu i mogu?nosti promene valentnosti, zbog ?ega je Mn zna?ajan regulator oksido-redukcionih procesa biljaka. Zna?ajan je u aktivaciji enzima i u fotosintezi (redukcija CO2).

Usvajanje:  Usvaja se u obliku Mn2+ jonai Mn-helata. Antagonizam se javlja sa Fe, Mg, Ca.

Deficit: Simptomi se ne uo?avaju na najmla?im listovima, nego na mladim i srednje starim. Javlja se hloroza u internervalnom delu, kasnije i nekroza, smanjuje se intenzitet fotosinteze, lisna površina, usporen je rast cele biljke.            
                                                                                                               
BAKAR (Cu)

Uloga: Ulogu bakra u životnim procesima odre?uje njegova sposobnost promene valentnosti, velika atomska masa, mali jonski pre?nik i sklonost stvaranju stabilnih kompleksa. Ima izrazit afinitet prema nekim strukturama proteina (neki vrlo važni enzimski sistemi u svojoj gra?i imaju bakar).

Usvajanje: Usvaja se u malim koli?inama, u vidu Cu2+ jona i Cu-helata. Brže se usvaja u vidu helata. Antagonizam se javlja sa Fe, Mn, Zn. Visoka koncentracija Cu može da izazove Fe-hlorozu.

Deficit: Simptomi se javljaju na najmla?em liš?u i vršnom delu biljke koji raste (vegetaciona kupa). Javlja se hloroza, nekroza, odumiranje vegetacione kupe, smanjenje porasta i na kraju odumiranje. Tipi?ni znaci su venjenje, uvijanje listova, odumiranje najmla?ih listova.


BOR (B)


Uloga: Boru se pripisuje uloga u transportu še?era, lignifikaciji i obrazovanju strukture ?elijskog zida, metabolizmu ugljenih hidrata, RNK i auksina. U slu?aju njegovog nedostatka smanjuje se sadržaj DNK i RNK.
Bor uti?e i na usvajanje nekih jona, rastenje, disanje.

Usvajanje: Mehanizam usvajanja bora još nije definitivno utvr?en. Pretpostavlja se da ga biljka usvaja u vidu borne kiseline (H3BO3).

Deficit: Simptomi se javljaju na najmla?im listovima i vegetacionoj kupi. Na listovima se javljaju hloroti?ne pege, smanjeno je izduživanje, pa listovi i stablo postaju deblji, bo?ni korenovi se enormno pove?avaju.


MOLIBDEN (Mo)

Uloga: Molibden ima strukturnu i kataliti?ku ulogu ? ulazi u sastav nekih enzima i direktno je uklju?en u oksido-redukcione procese . Usko je povezan sa metabolizmom azota.

Usvajanje: Usvaja se u vidu MoO42-. Usvajanje je intenzivnije u prisustvu fosfata i nitrata.

Deficit: Morfološke promene kod deficita zavise od mnogo faktora (stepena i dužine trajanja nedostatka, starosti i vrste biljke itd.). Uo?ava se manje ili više patuljast rast, skra?enje stabla, a kod ja?eg nedostatka i nektoza.

Napomena:

Ovaj tekst ima za cilj da Vam prezentuje, pre svega, važnost elemenata u životu biljaka.
Nedostaci elemenata se relativno teško utvr?uju, i za to je potrebno iskusno oko, pogotovo ako se ima u vidu da razni poreme?aji i bolesti biljaka daju sli?ne simptome. Problemi sa nedostatkom nekog od elemenata ne?e se javiti u akvarijumima u kojima se ne koristi jako osvetljenje, ubacivanje CO2, i u kojima se u podlogu dodaje neka organska komponenta. Problemi se mogu javiti kod ?intenzivnog? gajenja akvarijumskih biljaka, uz jako osvetljenje, dodavanje velike koli?ine CO2 i mineralnih djubriva. Zbog toga se mora voditi ra?una da se prilikom dodavanja mineralnih ?ubriva dodaju svi gore navedeni elementi, ali to je pri?a za neku drugu temu.

Autor: Jurken

Meni
ONLINE prodaja
stari FORUM
AKVARIJUM CENTAR
Akvarijum Centar
Izrada akvarijuma
OdrĹľavanje akvarijuma
Juwel akvarijumi
Slike akvarijuma
AKCIJE, AC
Akvarijumske ribice
3D pozadine
PostExpress
KATEGORIJE PROIZVODA - najprodavanije
Kompresori Resun LP
Kanister filteri za akvarijum
Pumpe za fontane
Tetra Diskus
Kvarcni pesak za akvarijum
Oprema za akvarijum
 
Prijava
Korisničko ime

LozinkaZaboravili ste lozinku?
Zatražite novu OVDE.
 
Online
Gosti: 32
Nema ÄŤlanova prisutnih

Registrovanih: 2,771
Neaktiviranih ÄŤlanova: 0
Najnoviji: Akvarijum Studio
 
Zadnji ÄŤlanci
Vrste i uzgajanje sl...
Proizvodjac za CO2 (...
Kozice za akvarijum ...
Lepljenje (pravljenj...
Kompakt Fluorescentn...
Postizanje efekta du...
Vodene paprati - Tip...
Filtracija u nature ...
T5 (HO) i T8 rasvjeta
Trimovanje biljaka u...
CO2 drop checker
Trimovanje stabljika...
Iwagumi - odrzavanje...
Alge i biljke
Iwagumi - kreiranje ...
Principi i tehnike u...
Iwagumi - principi p...
PPS-pro na?in doziranja
Odgovarajuce doziran...
Put do finalnog izgl...
Razvoj supstrata u "...
Identifikacija mahovina
Nature aquarium, aqu...
Tajne holandskog sti...
DIY Makroelementi st...
Principi aquascapinga
Low light biljni akv...
Biljke prednjeg plan...
Zid od mahovine
Dugorocno odrzavanje...
Filtracija u biljnom...
Metal halogena - MH ...
Drvo i bilje na njemu
Neocaridina denticul...
Rastvorljivost gasov...
EI sistem doziranja
Kontrola algi u bilj...
Cryptocoryne - prepo...
Znacaj mikro i makro...
DIY neonsko osvetljenje
Podloga u akvarijumu
Slama u borbi protiv...
Biotopski akvarijum ...
Supstrat za cvece ka...
Uzgoj biljaka u Hydr...
Aquascaping
Kamen i drvo - dekor...
Sezona biljaka
Razmnozavanje akvari...
Otvoren akvarijum
Osvetljenje za akvar...
Dodavanje CO2 u akva...
Makro i mikro elementi
Vrste algi
 
Akvarijum Centar 1, ADRESA: Ugrinovačka 116 f, Zemun, Beograd, PAK 200461, Srbija, TELEFON: 065 / 82 52 755 FAX: 065 / 82 52 755 EMAIL: akvarijumcentar1@gmail.com MATIČNI BROJ: 64401467 PIB: 109748569 RADNO VREME: radnim danima 10:00–20:00, subotom 10:00–16:00,