POÄŚETNA ONLINE prodaja stari FORUM Tekstovi Galerija AKVARIJUM CENTAR FB stranica FB slike akvarijuma February 03 2023 09:05:58
Akvarijum Centar

 
Juwel akvarijumi
 
Ponuda ribica - cene

 
Baner

 
Atman EF-4

 
Izrada akvarijuma

 
Vrste i uzgajanje slatkovodnih puzeva


Vrste i uzgajanje slatkovodnih puževa


Zebra Nerite Snail
Neritina natalensis sp. "Zebra"


Zebra Nerite puž je jedan od najvažnijih, ali u svakom slu?aju i jedan od najpopularnijih nerite puževa u akvaristici. Imaju izuzetno specifi?no obojen oklop koji se sastoji od zlatne boje u osnovi koji je prošaran sa crnim prugama koje se protežu duž oklopa. Zebra Nerita puževi spadaju po veli?ini u grupu ve?ih puževa njihova veli?ina oklopa se uglavnom kre?e od 1 cm do 1,5 cm mada mogu da narastu i ve?i.

Po pitanju razmnožavanja jedini mali problem koji stavaraju akvaristima jeste da se ne mogu uzgajati u slatkovodnim akvarijumima, odnosno za njihovo uspešno uzgajanje neophodno im je obezbediti poluslanu voda.
Postoje podatci da su neki hobisti uspeli uspešno da razmnože ove puževe u ?isto slatkovodnim akvarijumima ali se to na žalost naj?eš?e završi letalnim ishodom (Uginu?em).

Poneki akvaristi smatraju ovu nemogu?nost uspešnog odgajivanja ovih puževa u slatkovodnim vodama sa pozitivne strane jer se na taj na?in može održavati populacija puževa unutar akvarijuma na nekom odre?enom nivou tako da ne do?e do prenesaljevanja istih.
Glavna odlika Zebra Nerita puževa ujedno i razlog za njihovo držanje u akvarijumima je što se oni hrane sa svim vrstama algi i na taj na?in održavaju akvarijum ?istim u velikoj meri.
Upravo iz tog razloga se mnogi akvaristi i odlu?uju za nabavku ovih puževa a ne samo zbog njihovog interesantnog izgleda. Preporu?uje se da se povremeno u akvarijum ubacuju tablete spiruline ili sli?ni dodatci ishrani kako bi se uspešno uzgajali ovi puževi.Zebra Nerite puž pored svega ovoga ima ipak jednu manu a to je da ovaj puž vrlo lako može da iza?e izvan akvarijuma. Smatra se da je ova osobina vezana za njihovo održavanje u samoj prirodi koja se odnosi na plimu i oseku.
Ukoliko se ovo desi jednostavno ih pokupite i vratite ih nazad u akvarijum, ovo sve ne stvara toliki problem ukoliko puževi nisu izloženi previše boravku izvan vode.

Iz tog razloga se preporu?uje da je na akvarijumu postavljeno staklo ukoliko to dozvoljava sama koncepcija akvarijuma, staklo ?e onemogu?iti odaljavanje puževa daleko od same površine vode ili se može obratiti malo više pažnje na prostor oko akvarijuma i ukoliko primetimo puža vratimo ga u akvarijum.
U pojedinim krugovima hobista mogu se na?i podatci da je ova pojava puževa da izlaze izvan vode vezana za njihovo raspoloženje odnosno ukoliko se osete iz nekog razloga ugroženima ili im iz nekog razloga ne odgovaraju uslovi koji vladaju u akvarijumu dolazi do njihovog izlaska iz akvarijuma.
Pored svega gore navedenoga Zebra Nerite puževi su izuzetno pitoma stvorenja i kao takvi ne smetaju bilo kojoj drugoj vrsti akvarijumskih stanovnika.Tracked Nerite Snail
Neritina natalensis sp. "Tracked"


Tracked Nerite puž je tako?e poznat i kao Ruby Nerite Puž, mora se odmah napomenuti da ova vrsta nije tako dobro poznata kao druge vrste nerite puževa, kao što su Zebra Nerite Puž i maslinasti Nerite puž. Sam oklop ovog puža ima specifi?ne šare koje podse?aju na trag automobilskih guma, upravo odatle i asocira naziv ovih puževa. Osnova oklopa je crveno-naranždaste nijanse, ovo je jedan od ve?ih nerite puževa.
Jedan a ujedno i najvažniji nedostatak ove vrste puževa je njegova nesposobnost uzgajanja u ?istoj slatkovodnoj vodi. Da bi se uspešno obavilo razmnožavanje ove vrste puža nepotrebno je obezbediti polu slanu vodu. Postoje uspešni pokušaji u odgajivanju ove vrste puževa ali mladi puževi ne preživljavaju dugo. Po nekim mišljenjima hobista ovo je i jedan plus jer na taj na?in ova vrsta puževa ne može da postigne veliku populaciju i na taj na?in vremenom postane problem u akvarijumu.

Kada se spominje ova vrsta puža mora se naglasiti da su oni jako uspešni u uništavanju algi koje se javljaju kako po staklu akvarijuma, dekoraciji tako i po samoj opremi koja se nalazi u samom akvarijumu.
Da bi se ova vrsta uspešno održavala u akvarijumu preporu?uje se dodatna prihrana sa barenom blitvom ili špana?em naime ovi puževi ne mogu uspešno da žive samo na konzumiranju algi.
Tracked Nerite puž ponekad iza?e izvan akvarijuma ovo je vrsta koja i u svom prirodnom habitat tako?e napušta vodeni ambijent tako da im prelazak sa vodenog na suvi ambijent nije strano. Ukoliko se ovo desi jednostavno ih je potrebno pokupiti i vratiti u akvarijum. Mora se naglasiti da ukoiko se ovo desi to ne treba povezivati sa time da pužu ne odgovara ambijent nego je to sve povezano sa njegovim normalnim životnim ciklusom. Ovi puževi nisu agresivni prema drugim vrstama puževa ili prema drugim stanovnicima kavarijuma.Horned Nerite Snail
Clithon coronaHorned Nerite Snail ili u prevodu Rogati Nerite puž je dobio ime po specifi?nim izraštajima u vidu roga koji su rasporo?eni celom površinom oklopa. Osnovna boja puža je žuta boja sa rasporo?enim izraštajima crne boje. Oklop ovog puža je izrazito snažan i izraštaji odnosno rogovi su definitivno obrambeni mehanizam jer i oni mogu biti izvor povre?ivanja onoga koji pokuša da nasrne na ovog puža.

Jedan od osnovnih problema kod ove vrste puževa a to je ujedno problem i ostalih puževa iz ove porodice jest njegova nesposobnost da se uspešno uzgaja u ?istoj slatkovodnoj vodi. Kao i ostale vrste puževa iz ove porodice za uspešno uzgajanje zahteva poluslanu vodu. Postoje uspešni pokušaji u odgajivanju ove vrste puževa ali mladi puževi ne preživljavaju dugo. Po nekim mišljenjima hobista ovo je i jedan plus jer na taj na?in ova vrsta puževa ne može da postigne veliku populaciju i na taj na?in vremenom postane problem u akvarijumu.

Rogati Nerite puže je najmanji od svih vrsta Nerite puževa. To što je ovaj puž najmanji po veli?ini ne oduzima ništa od njegove lepote. Kako se mladi puž razvija tako se i same šare i izrasline srazmerno oklopu razvijaju. Postoje i neke druge boje iz ove specifi?ne grupe rogatog Nerite puža.
Izrasline odnosno rogovi, od rogatog Nerite puža pojavljuju se nasumce i ne slede odre?eni obrazac pozicioniranja. Šta je faktor koji odre?uje veli?inu i pozicioniranje izrasline je još uvek nepoznata ?injenica.

Neophodno je da se naglasi da se treba obazrivo rukovati golom rukom sa ovom vrstom puževa da ne bi došlo do povre?ivanja onoga koji rukuje sa njima.
Upore?uju?i samu veli?inu rogatog Nerite puža u odnosu na druge puževa moglo bi se re?i da on i nema neku veliku mogu?nost uništavanja algi ali baš to je ono što bi nas prilikom prvog susreta sa ovim puževima dovelo u zabludu.

Ovaj puž je u mogu?nosti da samo staklo, dekoraciju, opremu pa ?ak i liš?e biljaka o?isti u neverovatno kratkom vremenskom roku. Njegova mala veli?ina je velika prednost za sve one koji žele ?iste listove biljaka bez algi, ovo je posebno interesantno za akvarijuma u kojim preovladavaju spororastu?e biljke.
Rogati Nerite puža je vrlo lagan i prilikom ?iš?enja listova nežnijih biljaka sam list ne?e otpasti sa stabljike kao što to može biti slu?aj sa nekim krupnijim vrstama puževa.

Preporu?uje se da se ova vrsta puževa dodatno prihranjuje sa barenom blitvom ili špana?em naime ovi puževi ne mogu uspešno da žive samo na konzumiranju algi oni ?e vaš akvarijum da o?iste od algi neverovatno brzo i samim tim im je neophodno obezbediti dopunsku ishranu.

Rogati Nerite puž ponekad iza?e izvan akvarijuma ovo je vrsta koja i u svom prirodnom habitat ima perioda sa plimom i osekom i tom prilikom se na?e na suvom tako da im prelazak sa vodenog na suvi ambijent nije strano. Ukoliko se ovo desi jednostavno ih je potrebno pažljivo pokupiti i vratiti u akvarijum, ne mogu da prežive jako dugo u potpunosti izvan vode.
Mora se naglasiti da ukoiko se ovo desi to ne treba povezivati sa time da pužu ne odgovara ambijent nego je to sve povezano sa njegovim normalnim životnim ciklusom.Apple Snail
Pomacea bridgesiApple snail kod nas poznat kao puž jabu?ar je vrlo ?est puž u slatkovodnim akvarijumima. Ovo je vrsta puža koja se naj?eš?e može na?i u specijalizovanim radnjama.
Apple snail je vrsta puževa koja se javlja u razli?itim nijansama naj?eš?e se u prodavnicama može na?i u žutoj i u plavoj boji.
Mala pometnja se u samim radnjama dešava kada se ova vrsta puževa nudi pod nazivom ?Blue mistic snail? plavi misti?ni puž i o njemu se ne daju adekvatne informacije o zbrinjavanju ove vrste.

Ovi puževi se ne preporu?uju za akvarijume malih zapremina, isto se odnosi i za akvarijume u kojima preovla?uju biljke. Ovo se odnosi upravo na to što ?e ovi puževi vrlo rado da se posluže biljkama koje su im na raspolaganju, s obzirom na njihovu veli?inu i apetit ovo može da ima tragi?an ishod po biljke.
Puž jabu?ar se u nekim momentima može tretirat i kao šteto?ina zbog njihove sposobnosti razmnožavanja. Ova vrsta puževa se odlikuje velikom brzinom i velikom koli?inom podmladka koji se javlja u relativno kratkom roku.

Puž jabu?ar tako?e nije vrsta puža koja se preporu?uje za držanje u zajedni?kom akvarijumu sa ra?i?ima. Ovde se javlja problem oko hrane jer se puž zbog svoje veli?ine i velikog apetita vrlo lako domogne hrane spre?ava ra?i?e da do?u do iste i na taj na?in vrlo malo ostaje za ra?i?e.

Puž jabu?ar polaže jaja na vrhu akvarijuma, obi?no tik iznad vodene linije. Leglo je brojno nalazi se grupisano kao u grozdu u sluzi koja ih obavija i ujedno i štiti jajašca. Povremenim uklanjanjem ovih legala mogu?e je u nekoj meri održavati populaciju ovih puževa u akvarijumu.
Puž jabu?ar se može javiti u razli?itim varijatetima. Ve?ina varijateta ove vrste puževa može se na?i u specijalizovanim prodavnicama.
Nakon svega ovog gore navedenog u tekstu ne treba izbegavati kupovinu ovih puževa u specijalizovanim radnjama. Naprotiv samo se treba obratiti pažnja na akvarijum u kojem želimo da ih držimo i na taj na?in možemo biti zadovoljni.
Veliki broh hobista drže puža jabu?ara u ciklidnim akvarijumima gde uglavnom i nema biljaka ili se ova vrsta puževa drži u akvarijumima gde se isklju?ivo nalaze brzorastu?e vrste biljaka.Malaysian Trumpet Snail
Melanoides tuberculataMaleziski truba puž poznat je na internetu i pod skra?enicom ?MTS?to je puž koji pripada onoj vrsti za koju se preporu?uje da se na?e u svakom akvarijumu. Ova vrsta puževa se može javiti u nekoliko razli?itih oblika, veli?ina, tamnije ili svetlije nijanse.

U akvaristi?kim krugovim kre?e se mišljenje da su uglavnom svi puževi šteto?ine. Iz tog razloga puno hobista posebno po?etnici imaju tendenciju da misle da imati bilo koju vrstu puževa u akvarijumu je nešto što je nepojmljivo i da svi moraju biti uklonjen.
Postoje ?ak i hemiski preparati koji su isklju?ivo namenjeni za uništavanje puževa u akvarijumima. Puževi nisu štetni za vaš akvarijum naprotiv ve?ina puževa ?e ostaviti vaše biljke na miru i umjesto toga jesti alge sa liš?a, dekoracije, opreme i sa stakla.
Pogrešno je tuma?enje da su puževi šteto?ine, oni su sastavni deo podvodnog sveta i kao takve ih i treba tretirati. Kad se na kraju sve sagleda pod pravim uglom oni mogu biti vrlo korisni u vašem akvarijumu.Odlika Maleziskog truba puža je zapravo što on uopšte ne uništava biljke u akvarijumu, ova vrsta puža tako?e se ne?e takmi?iti sa ra?i?ima oko hrane.
Maleziski truba puž se hrani na sebi svojstven na?in, one se zapravo hrani sa ostatcima hrane koja se taloži ispod podloge.
Ovi puževi ve?inu svog života provode ukopani u podlozi, u retkim prilikama ovaj puž se može videti iznad površine ili na staklu. Ponekad se može primetiti kako se podloga podiže to upravo poti?e od ovih puževa koji vredno ?iste sve ono što je ostalo nakon prekomernog hranjenja ostalih stanovnik u akvarijumu.

Još jedna od odlika ovih puževa je da se on hrani i sa ostatcima organskog porekla koji mogu da nastanu od odumrlih delova biljaka ili ostalih stanovnika u akvarijumu. Ne sme se zaboraviti i to da svojim kretanjem ispod podloge Maleziski truba puž vrši aeraciju podloge što je još jedna od važnih ?inilaca za akvarijum. Kretanje ovih puževa ispod podloge ne?e imati velikog uticaja po pitanju poreme?aja na korenski sistem biljaka.Maleziski truba puž prilikom reproduciranja na svet donosi žive mlade odnosno ne polaže jajašca. Oni se mogu reproducirati ubrzano ali mora se imati na umu da je razlog ubrznane reprodukcije ovih puževa znak da se stvara prekomerni višak hrane u podlozi u vidu otpada ili postoji ve?i zbijeni prostor u podlozi. Visoke temperature naro?ito u letnjem period pospešuje ubrzanoj reprodukciji ovih puževa.

Kad se sve sagleda postoji puno odlu?uju?ih faktora da bi se odlu?ili za ovog puža ne jedu biljke, aerizuju podlogu, jedu detritus, i ne štete drugim stanovnicima.Ramshorn Snail
Planorbis rubrumRamshorn puževi (Planorbis rebrum) je vrsta koja je me?u hobistima izbila na loš glas, sve ove negativne pojene ovaj puž je zaslužio možemo re?i sa pravom.
Ramshorn puž je u tsanju da napravi neka od trajnih ošte?enja na listovima biljaka posebno može da napravi štetu na biljkama prvog plana, hrani se hranom koja je namenjena za ra?i?e i mnoge druge stvari koje mogu biti iritantne za hobistu.

Preterano hranjenje može da bude jedan od uzroka prekomernog naseljavanja ove vrste puževa. Jedna od najbitnijih odlika ovog puža a to je ujedno I glavni problem je što ovi puževi imaju jako veliku mo? odnosno brzinu razmnožavanja. Ramshorn puževi se razmnožavaju iz jaja koja odrasli puž polaže na dekoraciju, liš?e biljaka, staklo odnosno na gotovo sve površine koje su mu dostupne unutar akvarijuma. Samo fizi?kim uklanjanjem mati?nih legala ovih puževa nemogu?e je uništit njihovu koloniju, na svako uništeno leglo možete biti ube?eni da se nalazi još barem 5 legala koja nisu prona?ena.

Na tržištu se u specijalizovanim radnjama mogu u prodaji na?i hemiski preparati koji imaju ulogu uništavanja puževa mada upotrebom ovih preparata mogu se nehoti?no naneti štete za neke druge korisnije kolonije puževa ili se može naneti šteta drugim organizmima u akvarijumu.

Jedna od uspešnih metoda koja se koristi prilikom suzbijanja ovih puževa jeste da ih privu?ete na jedno mesto sa kojeg ih možete lako fizi?ki ukloniti iz akvarijuma.
Na lako pristupa?nom mestu postavite komad obarene šargarepe ili krastavca pre nego što ugasite svetlo, sutradan nakon paljenja svetla ima?et odre?enu koli?inu puževa koja ?e biti privu?ena.
Ukoliko je akvarijum ve?e zapremine možete postaviti na vise mesta ove komade obarene šargarepe ovaj process ponavljate onoliko puta dok se osetno ne smanji koli?ina puževa u vašem akvarijumu.
Još jedna uspešna metoda u uništavanju kolonije puževa koji su nepoželjni u akvarijumu jeste i nabavka jednog od njihovih prirodnih neprijatelja a to su puževi Clea Helena.

Ramshorn puževi se mogu javiti u razli?itim koloritetima i to ponekad zna da zbuni hobiste po pitanju identifikacije ovih puževa.
Blue Ramshorn SnailPink Ramshorn Snail


Assassin Snail
Clea Helena


Clea Helena poznata još i kao Killer Snail ili The Snail eating Snail je jedna od najtražanijih ako ne i najtraženija vrsta puževa. Iz samog imena se da zaklju?iti razlog valike popularnosti ovog puža naime kako samo ime kaže ova vrsta puževa se hrani ostalim puževima.
Prirodno stanište odnosno kontinent sa kojeg ovi puževi dolaze jeste Jugoisto?na Azija, u pitanju su puževi koji narastu veli?ine od oko 1,5 cm do 2,5 cm.
Clea Helena su puževi ?iji oklop je konusnog oblika tamno braon boje sa naizmeni?no raspore?enim žutim i sme?im prstenovima.

Ova vrsta puževa pored toga što se hrani sa ostalim puževima od kojih neki mogu da stvaraju znatnu štetu u akvarijumu hrani se i sa ostatcima hrane koja pada na dno tako?e se hrani sa ostatcima odumrlih listova ili uginulim stanovnicima akvarijuma.

Dobra strana kod ove vrste puževa gledano sa ta?ke razmnožavanja je što za njihovo uspešno razmnožavanje nisu potrebni specifi?ni uslovi kao što je to slu?aj kod nekih drugih vrsta puževa. Lošija strana ali to je ipak može se re?i i donekle zanemarljiva je da ovi puževi ne spadaju u porodicu hemafrodita odnosno dvopolnih puževa što proizilazi da je za uspešno parenje neophodan par.
Clea Helena su puževi koji se veoma sporo razmnožavaju i razvijaju u nedostatku hrane u vidu puževa mogu se hraniti tabletama spiruline ili obarene šargarepe špana?a i sli?no. Po internetu se mogu na?i podatci za ovu vrstu puževa da je miroljubiva odnosno da ne dira ra?i?e i sli?ne organizme ovo je donekle ta?no jer postoje podatci da su Clea Helena ukoliko uhvate mlade ra?i?e i njih svrstali u svoj obrok.
Tekst preveo i prilagodio Dragan Kinez
Meni
ONLINE prodaja
stari FORUM
AKVARIJUM CENTAR
Akvarijum Centar
Izrada akvarijuma
OdrĹľavanje akvarijuma
Juwel akvarijumi
Slike akvarijuma
AKCIJE, AC
Akvarijumske ribice
3D pozadine
PostExpress
KATEGORIJE PROIZVODA - najprodavanije
Kompresori Resun LP
Kanister filteri za akvarijum
Pumpe za fontane
Tetra Diskus
Kvarcni pesak za akvarijum
Oprema za akvarijum
 
Prijava
Korisničko ime

LozinkaZaboravili ste lozinku?
Zatražite novu OVDE.
 
Online
Gosti: 19
Nema ÄŤlanova prisutnih

Registrovanih: 2,771
Neaktiviranih ÄŤlanova: 0
Najnoviji: Akvarijum Studio
 
Zadnji ÄŤlanci
Vrste i uzgajanje sl...
Proizvodjac za CO2 (...
Kozice za akvarijum ...
Lepljenje (pravljenj...
Kompakt Fluorescentn...
Postizanje efekta du...
Vodene paprati - Tip...
Filtracija u nature ...
T5 (HO) i T8 rasvjeta
Trimovanje biljaka u...
CO2 drop checker
Trimovanje stabljika...
Iwagumi - odrzavanje...
Alge i biljke
Iwagumi - kreiranje ...
Principi i tehnike u...
Iwagumi - principi p...
PPS-pro na?in doziranja
Odgovarajuce doziran...
Put do finalnog izgl...
Razvoj supstrata u "...
Identifikacija mahovina
Nature aquarium, aqu...
Tajne holandskog sti...
DIY Makroelementi st...
Principi aquascapinga
Low light biljni akv...
Biljke prednjeg plan...
Zid od mahovine
Dugorocno odrzavanje...
Filtracija u biljnom...
Metal halogena - MH ...
Drvo i bilje na njemu
Neocaridina denticul...
Rastvorljivost gasov...
EI sistem doziranja
Kontrola algi u bilj...
Cryptocoryne - prepo...
Znacaj mikro i makro...
DIY neonsko osvetljenje
Podloga u akvarijumu
Slama u borbi protiv...
Biotopski akvarijum ...
Supstrat za cvece ka...
Uzgoj biljaka u Hydr...
Aquascaping
Kamen i drvo - dekor...
Sezona biljaka
Razmnozavanje akvari...
Otvoren akvarijum
Osvetljenje za akvar...
Dodavanje CO2 u akva...
Makro i mikro elementi
Vrste algi
 
Akvarijum Centar 1, ADRESA: Ugrinovačka 116 f, Zemun, Beograd, PAK 200461, Srbija, TELEFON: 065 / 82 52 755 FAX: 065 / 82 52 755 EMAIL: akvarijumcentar1@gmail.com MATIČNI BROJ: 64401467 PIB: 109748569 RADNO VREME: radnim danima 10:00–20:00, subotom 10:00–16:00,