POÄŚETNA ONLINE prodaja stari FORUM Tekstovi Galerija AKVARIJUM CENTAR FB stranica FB slike akvarijuma February 03 2023 07:06:11
Akvarijum Centar

 
Juwel akvarijumi
 
Ponuda ribica - cene

 
Baner

 
Atman EF-4

 
Izrada akvarijuma

 
Supstrat za cvece kao podloga u akvarijumu
Supstrat za cve?e (eng.-potting soil) je odli?an kao deo podloge biljnog akvarijuma.Samo njegovo postavljanje je dosta lako,ali treba obratiti pažnju na nekoliko stvari.

Šta je supstrat?

Supstrat u suštini predstavlja mešavinu treseta i humusa u odre?enoj razmeri. Ovoj smesi se ?esto dodaju i neki mikro i makro elementi da bi se napravila optimalna mešavina za odre?ene grupe sobnog cve?a ili povr?a.Nekim supstratima se dodaju guano, vulkanski pepeo i sl., ali je to ve? manje bitno za primenu supstrata u akvarijumu.Ono što je bitno za akvarijum je da se u njemu nalaze ogromne (prakti?no neiscrpne) zalihe skoro svih mikroelemenata i solidne zalihe ve?ine makroelemenata.Me?utim, prilikom kupovine supstrata treba obratiti pažnju na par stvari da bi se izbegle neželjene posledice.

pH supstrata

(Prodava?ica: "Ovaj je jako dobar, jer ima dodata dva pH").Prva stvar kod kupovine supstrata na koju treba obratiti pažnju je vrednost pH. Raspon u kome bi pH trebao da se kre?e je od 5 do 7 .Treba izbegavati ekstremne vrednosti. Zašto je pH podloge bitan? Ako je pH suviše visok stvaraju se oksidi metala (npr. gvož?a) i postaju slabije dostupni biljkama koje po?nu da gladuju. Ako je pH suviše nizak, ima previše rastvorenih oksida metala u vodi koja se nalazi u podlozi i bilje biva otrovano metalima. Za neku idealnu vrednost se smatra pH 6.5 -6.6 jer tu postoji balans. Tu postoji jedna vrlo interesantna stvar. Bilo koje zemljište koje je potopljeno dovoljno dugo ima?e idealan pH jer vremenom bakterijski procesi i hemijske reakcije dovode pH na taj nivo. Da bi se taj vremenski interval skratio, u startu treba izabrati supstrat koji ima pH blizak idealnoj vrednosti. Na skoro svim iole kvalitetnijim supstratima piše pH, samo treba obratiti pažnju da li je dat pH za rastvor u vodi ili HCl (?esto pišu oba).

Sterilizacija

Da bi se otklonili raznorazni organizmi koji baš i nisu poželjni (npr. nematode, razne gljivice, larve insekata i sl.), supstrat se steriliše ili se tretira pesticidima i/ili fungicidima. Na ovo treba obratiti posebnu pažnju. Ve?ina kvalitetnijih supstrata je sterilisana pa se ?esto i ne navodi. Treba izbegavati supstrate na kojima ne piše sastav i proizvoidja?, jer je mogu?e da su prskani pesticidima ili verovatnije da nisu ni?im tretirani.

Sastav

Prilikom kupovine obavezno obratite pažnju na sastav. Ne zbog toga šta se nalazi u njemu, nego zbog toga što je takav supstrat sigurniji za koriš?enje.Sastavi su obi?no dosta šturi, ali se mogu prona?i neke osnovne informacije. Poželjno bi bilo da ima što više organske materije jer ?e se njenim raspadanjem osloba?ati CO2. Ako je supstrat tretiran nekim djubrivom ima?e ve?e vrednosti za mikroelemente jer su oni obi?no u nedostatku.Ponegde ima navedena i koli?ina teških metala (pre svega olova i žive koji su najgori), ali su te koncetracije obi?no jako male pa ih ve?ina proizvo?a?a i ne navodi.

Supstrat proizvo?a?a "Unija" iz Zrenjanina
pH 5.7
Mineralne materije 66%
Organske materije 33%

N <33000 mg/kg
P2O5 1.3% lakopristupacnog 2240 mg/kg
K2O 15% lakopristupacnog 8390 mg/kg
Fe 9097 mg/kg
Mn 329 mg/kg
Zn 67 mg/kg
Cu 19 mg/kg
Pb 22 mg/kg
Ni 15 mg/kg
Cr 20 mg/kg
Cd 2 mg/kg

"Flora" humus - supstrat
pH 6.9
organske materije 45.84%
N 19800 mg/kg
P 4900 mg/kg
K 12300 mg/kg
Ca 25800 mg/kg
Mg 11300 mg/kg

"Floran" proizvo?a? ?ur?evak
pH 5.0
Mineralne materije 10.21%
Organske materije 89.79%
N 5200 mg/kg
P 227.74 mg/kg
K 459.61 mg/kg
Ca 1620.28 mg/kg
Mg 1447.54 mg/kg
Fe 2908 mg/kg
Mn 32.72 mg/kg
Cu 5.185 mg/kg

Ovo su neki od supstrata za koje sam našao podatke. Kod mene u akvarijumu je "Flora" humus-supstrat, kod moje devojke "Floran", a znam i jednog akvaristu koji ve? duže vreme koristi "Uniju" (pre je koristio samo baštensku zemlju).Ove koli?ine same po sebi možda ne zna?e mnogo, ali ?u iskoristi jedan primer. Za biljku Elodea occidentalis kriti?na koncetracija gvož?a (Fe) je 60 mg/kg suve materije. U jednom kg npr. "Florana" ima 2908 mg Fe što je dovoljno za 48.5 kg suve materije (naravno, pod uslovom da su i svi drugi potrebni elementi dostupni u dovoljnoj koli?ini).

Koli?ina supstrata i sastav podloge

Debljina supstrata bi trebala da bude od 3 do 5 cm. Površina dna x zeljena debljina = zapremina supstrata (npr. za akvarijum 80x40 i debljinu od 5 cm potrebno je 16l). Supstrat je uvek prvi sloj podloge. Preko njega idu ostali.Jedna od boljih varijanti je supstrat, pa preko njega tanak sloj afrakcije (0.5-1 cm), pa preko toga akvaristi?ki šljunak do željene debljine dna. Mada, može i samo šljunak bez afrakcije ili afrakcija bez šljunka (ova poslednja kombinacija je u mom akvarijumu, a prva je kod moje devojke).

Postavljanje podloge

Preure?ivanje akvarijuma

Nekoliko dana pre postavljanja podloge supstrat potopiti u vodu koju treba menjati dva do tri puta dnevno. Ovo je važno iz više razloga. Prvo, svi komadi?i ?e se dobro natopiti pa ne?e dizati dno i kasnije mutiti vodu. Samim potapanjem u vodu po?inju da se odvijaju procesi za koje su neophodni anaerobni uslovi i koji stabilizuju haos koji je nastao potapanjem (stabilizuje se redox potencijal,pH i sl.).?este zamene vode ?e osloboditi zemljište od hemikalija sa kojima je supstrat možda bio tretiran. Treba obratiti pažnju da posuda sa potopljenim supstratom bude približne temperature kao ona koja ?e biti u akvarijumu (bar poslednji dan bi trebala da stoji na sobnoj temperaturi). Pre stavljanja, u akvarijum treba odliti višak vode iz posude(supstrat mora da bude pod vodom).Kada se završi stavljanje podloge (supstrat pa ostalo), u akvarijum se dolije desetak cm vode, koja se posle par minuta crevom odlije. Svrha ove vode je da o?isti podlogu i ako se presko?i vrlo je verovatno da ?e voda biti mutna par dana (kod mene je ovaj deo bio presko?en a kod devojke nije). Nakon toga se nalije deo vode,posade biljke, dolije ostatak vode i ribe, i uživanje može da po?ne. Cikliranje nije potrebno jer se koristi akvarijumska voda i ve? aktivni filter.

Novi akvarijum

Kod novog akvarijuma postupak se razlikuje u tome što se se supstrat bez potapanja stavlja u akvarijum, prekriva ostatkom podloge i onda se nekoliko dana puni i prazni bez bilja i riba.Kada voda prestane da se muti može da se po?ne sa naseljavanjem i cikliranjem.

Prednosti koriš?enja

Vezivanje hranljivih materija

Humus i glina (kao delovi zemljišta) imaju na površini višestruka negativna naelektrisanja koja vezuju katjone (npr. Ca++, Mg++, K+ itd.). Kod humusa , kao dela organske materije, ova naelektrisanja su posledica raznih hidroksi, karboksi i fenolnih grupa slozenih organskih kiselina. Kod gline ova nalektrisanja su posledica postepene zamene Si++++ drugim katjonima sa manje pozitivnih naelektrisanja (npr. Na+). Zbog veoma sitnih ?estica, glina ima ogromnu površinu (par hiljda puta ve?u nego pesak ili šljunak), pa je ovaj efekat još ve?i. Ovo vezivanje sprecava katjone da odu u vodu(ostaju u podlozi), a tako?e vezuje i katjone koji se nalaze u vodi. Pored vezivanja katjona javlja se i vezivanje anjona (posebno fosfata). Anjoni su negativno naelektrisani joni i oni bivaju privu?eni katjonima koji su vezani za ?estice podloge. Ovo objašnjava zašto je koncetracija fosfata u podlozi više desetina hiljada puta ve?a nego u vodi. Ina?e do ovog zaklju?ka se došlo ispitivanjem zašto se bolji rezultati u uzgoji ra?i?a za jelo postižu u vešta?kim nego u prirodnim bazenima. Ra?i?i se hrane algama pa se voda obilno djubri fosfatnim djubrivom. Medjutim u prirodnim, alge vrlo brzo prestanu da rastu, a u vešta?kim (bazeni koji za dno imaju beton ili najlon) alge i dalje normalno rastu. Ve?inu ovih hranljivih sastojaka biljke radije uzimaju preko korena nego preko listova (porebno je dosta manje enegrije).

Zaliha CO2

Zbog visokog sadržaja organske materije (oko 40% organske materije ?ini C), supstrat predstvalja solidan izvor C. Organska materija vremenom se raspada (pod uticajem mikroorganizama), i CO2 se oslobo?a u vodu. Što ima više organske materije, CO2 ?e duže izlaziti. Prema nekim istraživanjima, potopljeno tlo ispušta oko 0.2 do 0.25g CO2 dnevno po kg. Naravno, samo koli?ina ispuštenog gasa zavisi od mnogih faktora (koli?ina i oblik organske materije, pH okoline i sl.), tako da je ova koli?ina više informativna. Ve?ina gasa se ispusti u obliku jako sitnih mehura koji se brzo rastvore u vodi tako da je lako dostupna bilju.

Ve?i broj korisnih bakterija nego na peskovitoj podlozi

?estice supstrata ( a posebno glina) imaju ogromnu površinu u odnosu na masu (preko 10000 puta ve?a nego npr. pesak i šljunak), tako da bakterije imaju više mesta za kolonizaciju. Zbog povoljnih uslova koji vladaju u okolini, formiraju se biofilmovi (kolinoje bakterija povezane sa polisaharidima) koje spre?avaju da ?estice odu u vodu i zamute je.

Mane koriš?enja supstrata

Trovanje metalima i vodoniksulfidom (H2S)

Velika koncetracija metala u podlozi može da izazove trovanje metalima. Ovo je posebno izraženo ako je podloga suviše kisela (mali pH). Druga vrlo opasna stvar u anaerobnoj podlozi je H2S.Svaka podloga ga sadrži i biljke se bore protiv njega tako što oko korenja imaju male džepove sa kiseonikom u ?ijem prisustvu H2S oskidira u bezopasne sulfate. Interesantna je me?usobna reakcija metalnih katjona i H2S prilikom koje se formiraju nerastvorljiva jedinjenja (npr. H2S i Fe daju pirit FeS2), tako da se naj?eš?e problemi sa trovanjem ne javljaju.

Ispuštanje gvož?a u vodu

Pod uticajem direktne sun?eve svetlosti dolazi do ispuštanja Fe u vodu što može prouzrokovati obilan rast algi. Ako akvarijum nije izložen direktnoj sun?evoj svetlosti ovog problema nema. U slu?aju sun?anja akvarijuma treba zaštiti vidljivi deo supstrata trakom ili ne?im sli?nim.

Više o ovome možete saznati iz knjige "Ecology of Planted Aquarium" i referenca datih u toj knjizi.

Meni
ONLINE prodaja
stari FORUM
AKVARIJUM CENTAR
Akvarijum Centar
Izrada akvarijuma
OdrĹľavanje akvarijuma
Juwel akvarijumi
Slike akvarijuma
AKCIJE, AC
Akvarijumske ribice
3D pozadine
PostExpress
KATEGORIJE PROIZVODA - najprodavanije
Kompresori Resun LP
Kanister filteri za akvarijum
Pumpe za fontane
Tetra Diskus
Kvarcni pesak za akvarijum
Oprema za akvarijum
 
Prijava
Korisničko ime

LozinkaZaboravili ste lozinku?
Zatražite novu OVDE.
 
Online
Gosti: 22
Nema ÄŤlanova prisutnih

Registrovanih: 2,771
Neaktiviranih ÄŤlanova: 0
Najnoviji: Akvarijum Studio
 
Zadnji ÄŤlanci
Vrste i uzgajanje sl...
Proizvodjac za CO2 (...
Kozice za akvarijum ...
Lepljenje (pravljenj...
Kompakt Fluorescentn...
Postizanje efekta du...
Vodene paprati - Tip...
Filtracija u nature ...
T5 (HO) i T8 rasvjeta
Trimovanje biljaka u...
CO2 drop checker
Trimovanje stabljika...
Iwagumi - odrzavanje...
Alge i biljke
Iwagumi - kreiranje ...
Principi i tehnike u...
Iwagumi - principi p...
PPS-pro na?in doziranja
Odgovarajuce doziran...
Put do finalnog izgl...
Razvoj supstrata u "...
Identifikacija mahovina
Nature aquarium, aqu...
Tajne holandskog sti...
DIY Makroelementi st...
Principi aquascapinga
Low light biljni akv...
Biljke prednjeg plan...
Zid od mahovine
Dugorocno odrzavanje...
Filtracija u biljnom...
Metal halogena - MH ...
Drvo i bilje na njemu
Neocaridina denticul...
Rastvorljivost gasov...
EI sistem doziranja
Kontrola algi u bilj...
Cryptocoryne - prepo...
Znacaj mikro i makro...
DIY neonsko osvetljenje
Podloga u akvarijumu
Slama u borbi protiv...
Biotopski akvarijum ...
Supstrat za cvece ka...
Uzgoj biljaka u Hydr...
Aquascaping
Kamen i drvo - dekor...
Sezona biljaka
Razmnozavanje akvari...
Otvoren akvarijum
Osvetljenje za akvar...
Dodavanje CO2 u akva...
Makro i mikro elementi
Vrste algi
 
Akvarijum Centar 1, ADRESA: Ugrinovačka 116 f, Zemun, Beograd, PAK 200461, Srbija, TELEFON: 065 / 82 52 755 FAX: 065 / 82 52 755 EMAIL: akvarijumcentar1@gmail.com MATIČNI BROJ: 64401467 PIB: 109748569 RADNO VREME: radnim danima 10:00–20:00, subotom 10:00–16:00,