POÄŚETNA ONLINE prodaja stari FORUM Tekstovi Galerija AKVARIJUM CENTAR FB stranica FB slike akvarijuma February 03 2023 07:42:51
Akvarijum Centar

 
Juwel akvarijumi
 
Ponuda ribica - cene

 
Baner

 
Atman EF-4

 
Izrada akvarijuma

 
Osvetljenje za akvarijume


articles: T5.jpg
U ovom tekstu bi?e re?i o osvetljenju za akvarijume, o vrsti izvora svetla, koje svetlo upotrebiti od ponudjenih i ostali pojmovi koji su bitni za pravilan odabir osvetljenja . Na odabir adekvatnog osvetljenja u akvarijumu uti?e i tip uredjenja odnosno biljke koje ce biti zasadjene u akvarijumu i dobar odabir osvetljenja ?esto predstavlja granicu izmedju uspeha i propasti. Biljke nemaju tu mogu?nost da same izaberu mesto gde ce se nalaziti u našem akvarijumu , mi smo ti koji ?emo odrediti mesto gde ?e se one nalaziti . Na taj na?in neke biljke mogu da imaju sre?e pa da budu zasadjene na pravo mesto ili da ih loše zasadimo pa da sporo napreduju ili u krajnjem slu?aju da uvenu. Samim tim ni mi sami ne?emo biti zadovoljni i mnogi budu?i akvaristi ?e lako da odustanu, a da nisu ni probali da reše jednu od najbitnijih stvari za pravilan rast i razvoj našeg biljnog i životinjskog sveta u akvarijumu, tj. osevetljenje.
Kao jedno od osnovnih stvari koja je usko povezana za osvetljenje je i sam tip našeg akvarijuma, odnosno bitno je da znamo da li ?e iznad našeg budu?eg akvarijuma da bude podešena adekvatna hauba u koju ?e biti smešten izvor svetla ili ?e akvarijum biti otvorenog tipa, pa ?e rasveta biti postavljena da stoji iznad akvarijuma, postavljeno na zid ili plafon.

Da bi nastavili dalje sa ovom temom prvo cemo pokušati da objasnimo osnovne pojmove vezane za veštacke izvore svetla .


ŠTA JE UOPŠTE SVETLOST?

Izvore svetlosti možemo definisati kao energiju koja je osnovni pokreta? života na planeti i samim tim se sve to odražava na floru i faunu u akvarijumu, jer je akvarijum u suštini deo prirode koji pokušavamo da održimo i shodno tome simuliramo uslove u prirodi .

U slede?em delu naveš?emo osnovne tipove izvora svetlosti :


PRIRODNA SVETLOST

Ovo je vrsta svetlosti koje se dobija prirodnim putem od strane sunca, celokupan biljni i životinjski svet u prirodi je usko povezan sa svetloš?u. Sam spektar sun?eve svetlosti se kre?e od ultraljubi?aste preko nama vidljivog dela spectra crvenog, plavog, žutog sve do infracrvenog spectra. Sun?eva svetlost je nepodesna za nas budu?i akvarijum, iz prostog razloga što je ne možemo kontrolisati odnosno ono dopire do našeg akvarijuma pod uglovima koji nisu adekvatni za naš mali svet u akvarijumu. Sam položaj akvarijuma u našoj prostoriji odredi?e kolika ?e koli?ina sun?eve energije biti prisutna i koliko ?e dugo naš akvarijum biti osvetljen u toku dana. Iz gore navedenih razloga se pribegava veštackim izvorima svetla uz pomo? kojih pokušavamo da simuliramo sun?evu svetlost  iz prirode.


BOJA SVETLOSTI

Pod ovim pojmom se podrazumeva koji deo spektra ?e neki izvor svetla da isijava. Proizvodjaci na ambalaži sijalica upisuju odredjene brojeve iza kojeg se nalazi oznaka ?K? i ta oznaka oznacava temperaturu (Boju) svetlosti i izražava se u Kelvinima ( K ) .


LUKS
Luks je izraz koji se koristi kao jedinica mere za koli?inu svetlosti na odredjenoj površini. Primera radi, sun?eva svetlost ima oko 80,000 luksa. Za uspešan rast akvarijumskih biljaka je potrebno od 300 do 6.000 i luksa sve zavisi od vrste biljke .


LUMEN

Ovo je slede?i pojam koji nam je jako bitan kod odabira rasvete i on se odnosi na intezitet svetla koje neko telo daje svojim isijavanjem u toku rada. Lumen je zna?i jedinica mere koja se obeležava sa ?L? i ova oznaka se takodje nalazi na ambalaži sijalica. Ovaj podatak je jako bitan za nas i ima?e veliko zna?enje za naš akvarijum .
Uzimaju?i rasvetu sa velikom snagom ne zna?i da ?emo time da napravimo pravi izbor, prosto iz tog razloga zato što razli?ite sijalice sa istom snagom ne moraju imati isti intezitet zra?enja .
?esto se dešava da imamo rasvetu prave temperature, ali zbog same dubine akvarijuma nemamo dovoljan intezitet svetla. Ukoliko iz tehni?kih razloga ne mozemo da postavimo adekvatnu rasvetu, u tom slu?aju se postavljaju sijalice sa oznakom HQ (High Output) ili VHO (Very High Output)


SIJALICA SA VLAKNOM

U samom po?etku nastajanja akvaristike ovaj tip sijalica je bio najvise rasprostranjen u akvaristici on je bio ujedno i jedan od osnovnih izvora svetlosti. Izvor svetla kod ovog tipa sijalica se dobija iz vlakna koje se u toku rada užari i tako stvar svetlost. Mana ovakvog tipa rasvete je, što se jako greju i veliki su potroša?i elektri?ne energije, imaju mali radni vek, njihov spektar se kre?e od 2800 K do 2900 K. Sijalica od 150W ima isijanje od oko 1200 L, ali zbog gore navedeni mana a ujedno i napredkom tehnologije u podru?ju izrade sijalica ovaj tip sijalica nije našao neku ve?u primenu pa se prešlo na upotrebu nekih drugih tipova rasvete.


FLUOROSCENTNE CEVI
articles: Flouroscentna_rasveta.jpg
Ovaj tip rasvete je našao veliku primenu u akvaristici. Uglavnom se koristi kod akvarijuma koji koriste haubu iznad akvarijuma mada nije strano videti armature koje vise sa plafona postavljena iznad akvarijuma. Karakteristi?no za njih je da ima je radni vek duži nego kod rasvete sa vlaknom, imaju manji koeficijent grejanja i mogu se na?i sa razli?itim spektrom. Fluoroscentne cevi se pune plemenitim gasovima, a  na unutrašnjost cevi je nanešen sloj fosfora. Izvor svetlosti nastaje elektri?nim pražnjenjem unutar same cevi prilikom ?ega se emituje vidljiva svetlost. Razli?ite vrste fosfornih premaza koje se koriste u proizvodnji ovog tipa osvetljenja ima za rezultat dobijanje svetla razlicitog spectra i boje. Za rad Fluoroscentnih cevi je potreban uredjaj za starovanje elektri?nog pražnjenja ( Starter ) i uredjaj koji ce održavati stalni radni napon ( Prigušnica ) .
Fluoroscentne cevi se izradjuju po stardandnim dimenzijama dužine: 600 mm, 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm. U akvaristici se koriste Fluoroscentne cevi tip T4, T5, T8 i T12. Cevi sa oznakom T5 su Fluoroscentne cevi koje su se nedavno pojavile  i karakteristi?ne su po tome sto su to sijalice HQ (High Output) i za svoj rad koriste elektonske prigušnice što ih odlikuje samim tim da su lake za montažu, lake po težini imaju duži radni vek i zauzimaju malo prostora u haubi. Jedina mana im je malo ve?a cena i što su teško dostupne na nasem tržištu. Za Fluoroscentne cevi se preporu?uje da se  menjaju na svakih 6 do 12 meseci bez obzira što one naizgled rade, ali vremenom gube na intezitetu i spektru. Ukoliko imate više cevi montiranih u haubi možete ih menjati po sistemu rotacije, odnosno ne menjati sve cevi odjednom, ve? ih menjati naizmeni?no .METAL HALID LAMPE

articles: MH_HQI.jpg
Ova tip rasvete proizvodi svetlo jakog inteziteta i imaju široki spektar temperature svetla. Ovaj tip lampi je nezaobilazan ukoliko imamo dubok akvarijum, njihova mana je visok stepen grejanja sijalica u toku rada sto iziskuje specifi?an na?in njihove montaže. Montiraju se na akvarijume otvorenog tipa i u njihovom kupovnom ku?ištu se nalaze fabri?ki mali ventilatori koji služe za hladjenje sijalica, samim tim se ublažuje grejanje vode u akvarijumu. Na ovaj na?in je delimi?no rešen problem grejanja, ali i dalje je problem njihova montaža koja je prakticno nemoguca u akvarijumu sa haubama i jedini na?in da se ovo izvede u DIY sistemu bi bilo postavljanje haube iznad akvarijuma, (otvoreni tip akvarijuma). Boja njihovog spektra je široka i kre?e se od 3500 K do 20,000 K, to je i razlog da su ove sijalice našle svoju primenu u gusto ubiljenim akvarijumima i u morskoj akvaristici. Metal Halid sijalice svojim radom iznad akvarijuma postižu efekat  koji se na samom dnu akvarijuma prezentuje kao talasanje vode što je prijatno za oko i daje lep vizuelan efekat.


POWER COMPACT RASVETA

articles: COMPACTFLOUR.jpg
Ovo rasveta najnovije generacije nazivaju se jos i Kompakt Fluoroscentne sijalice. Razlikuju se od Fluoroscentnih cevi po na?inu montaže. Kompakt Fluoroscentne sijalice imaju grla sa dva ili ?etiri pina manjih su dimenzija i izradjuju se u razli?itim oblicima, manjih su dimenzija pa su samim tim i prakticnije za montažu. Karakteristicne su po malom stepenu grejanja i jakim intezitetom svetla, za njihov rad potrebna je magnetna prigušnica. Mogu se na?i u spektru boja od 2500K do 6500 K, zbog navedenih podataka ovaj tip sijalica sve više potiskuje iz upotrebe Fluoroscentne cevi .Za sve gore navedene tipove sijalica neophodna je adekvatna armature i hauba uz koju ide i odsija? takozvani reflektor. Mnogi pribegavaju da reflektore naprave u sopstvenoj izvedbi, ali moram da naglasim da se ovakav na?in ?esto na kraju ne isplati i cesto se dobije suprotan efekat. Za sopstvenu izvedbu naj?es?e se koristi Alu Folija koja nema ravnu površinu, ona se sastoji od izlomljene površine prilikom ?ega se svetlost rasipa u raznim pravcima i ukupna ja?ina svetla se ne usmerava tamo gde bi trebala biti usmerena. .
Sam rad osvetljenja u akvarijumu trebao bi da simulira svetlost kao u prirodi, a to je period od 10 do 12 sati rada. ?esto se u gusto ubiljenim akvarijumima koristi kombinacija sijalica Fluoroscentne cevi i Metal Halid Lampe. Fluoroscentne cevi rade 12 sati na dan dok se Metal Halid Lampa pali svega nekoliko sati u toku dana, sve je ovo u cilju simuliranja perioda i inteziteta sun?eve svetlosti u prirodi .
Period osvetljenja duži od 12 sati nema vidljive efekte po biljke, ali ?e alge vrlo vešto ovo iskoristi. Postoje i gotovi sistemi koji su opremljeni sa tajmerima koji posebnim redosledom uklju?uju rasvetu i tako još više podržavaju svitanje i sumrak. Akvarijumi bez biljaka nisu toliko zahtevni po pitanju izbora svetla, za ovakve akvarijume se bira spektar i ja?ina sijalica koji ?e da prikažu ribe na taj na?in, da se istaknu njihove boje. Za biljne akvarijume se koriste sijalice sa spektrom koji se kre?e od 5000 K do 9000 K i ovo je spektar koje ce nase biljke najbolje da iskoriste. Ipak ukoliko smo bazirani samo na crvenom spektru, za posledicu ?emo imati izdužene i tanje biljke, zato se preporu?uje Day-Light svetlo 5000 K. Intezitet svetla dosta zavisi od veli?ine našeg akvarijuma, same dubine , vrsta biljaka koje ce biti u akvarijumu. Ne zahteva svaka biljka isti intezitet svetla.


Pošto se razli?ita rasveta, druga?ije ponaša, odabir rasvete bi trebao biti usmeren ka ra?unanju pravog odnosa litraže akvarijuma i koli?ini isijavanja. Zna?i treba se vezivati za ra?unanje po lumenima i biljni akvarijum treba osvetliti od 30-60 lumena po litru. Ukoliko se odlu?ite za flouroscentnu ili metal halide rasvetu, možete se vezati i za termin wat po litru. Prilikom ovakvog ra?unanja, rasvetu bi trebalo namestiti od 0.7w-1w osvetljenja po litri akvarijumske vode, ali sa dosta ja?im osvetljenjem potrebno je dodavanje CO2. Ra?unanje rasvete je uvek bilo diskutabilno, jer dosta zavisi od popunjenosti akvarijuma biljkama. Ovo su samo neke od osnovnih ?injenica kojih bi trebalo da se pridržavamo pri izboru rasvete, dok ?e se precizno ra?unanje rasvete u biljim akvarijumima obraditi u nekom od slede?ih tekstova.

Meni
ONLINE prodaja
stari FORUM
AKVARIJUM CENTAR
Akvarijum Centar
Izrada akvarijuma
OdrĹľavanje akvarijuma
Juwel akvarijumi
Slike akvarijuma
AKCIJE, AC
Akvarijumske ribice
3D pozadine
PostExpress
KATEGORIJE PROIZVODA - najprodavanije
Kompresori Resun LP
Kanister filteri za akvarijum
Pumpe za fontane
Tetra Diskus
Kvarcni pesak za akvarijum
Oprema za akvarijum
 
Prijava
Korisničko ime

LozinkaZaboravili ste lozinku?
Zatražite novu OVDE.
 
Online
Gosti: 19
Nema ÄŤlanova prisutnih

Registrovanih: 2,771
Neaktiviranih ÄŤlanova: 0
Najnoviji: Akvarijum Studio
 
Zadnji ÄŤlanci
Vrste i uzgajanje sl...
Proizvodjac za CO2 (...
Kozice za akvarijum ...
Lepljenje (pravljenj...
Kompakt Fluorescentn...
Postizanje efekta du...
Vodene paprati - Tip...
Filtracija u nature ...
T5 (HO) i T8 rasvjeta
Trimovanje biljaka u...
CO2 drop checker
Trimovanje stabljika...
Iwagumi - odrzavanje...
Alge i biljke
Iwagumi - kreiranje ...
Principi i tehnike u...
Iwagumi - principi p...
PPS-pro na?in doziranja
Odgovarajuce doziran...
Put do finalnog izgl...
Razvoj supstrata u "...
Identifikacija mahovina
Nature aquarium, aqu...
Tajne holandskog sti...
DIY Makroelementi st...
Principi aquascapinga
Low light biljni akv...
Biljke prednjeg plan...
Zid od mahovine
Dugorocno odrzavanje...
Filtracija u biljnom...
Metal halogena - MH ...
Drvo i bilje na njemu
Neocaridina denticul...
Rastvorljivost gasov...
EI sistem doziranja
Kontrola algi u bilj...
Cryptocoryne - prepo...
Znacaj mikro i makro...
DIY neonsko osvetljenje
Podloga u akvarijumu
Slama u borbi protiv...
Biotopski akvarijum ...
Supstrat za cvece ka...
Uzgoj biljaka u Hydr...
Aquascaping
Kamen i drvo - dekor...
Sezona biljaka
Razmnozavanje akvari...
Otvoren akvarijum
Osvetljenje za akvar...
Dodavanje CO2 u akva...
Makro i mikro elementi
Vrste algi
 
Akvarijum Centar 1, ADRESA: Ugrinovačka 116 f, Zemun, Beograd, PAK 200461, Srbija, TELEFON: 065 / 82 52 755 FAX: 065 / 82 52 755 EMAIL: akvarijumcentar1@gmail.com MATIČNI BROJ: 64401467 PIB: 109748569 RADNO VREME: radnim danima 10:00–20:00, subotom 10:00–16:00,