POÄŚETNA ONLINE prodaja stari FORUM Tekstovi Galerija AKVARIJUM CENTAR FB stranica FB slike akvarijuma February 03 2023 08:15:14
Akvarijum Centar

 
Juwel akvarijumi
 
Ponuda ribica - cene

 
Baner

 
Atman EF-4

 
Izrada akvarijuma

 
Kozice za akvarijum - Vrste i uzgajanje


Kozice za akvarijum - vrste i uzgajanje slatkovodnih ra?i?a

Postoji nekoliko naj?eš?ih pitanja kada se odlu?imo za uzgajivanje slatkovodnih ra?i?a. Jedno od pitanja je ?koje ribe mogu držati unutar akvarijuma sa ra?i?ima, a da bude bezbedno za ra?i?e? ili ?da li ?e ove ribe pojesti ra?i?e?.

Ova i još neka pitanja su vrlo važna pitanja i moramo ih postaviti sebi pre nego što se i upustimo u uzgajanje ra?i?a da ne bi u samom po?etku uzgajivanja došli do razo?arenja. Stavljanjem ra?i?a u vaš ve? postoje?i akvarijum sa riboma mogu rezultirati velikim desertom za ribe i sudnji dan za vaše ra?i?e.

Prilikom odluke da po?nemo sa uzgajivanjem ra?i?a moramo imati na umu da iako ra?i?i mogu biti skupi i da im pružite adekvatne uslove što se ti?e parametara vode i samog okruženja, oni su tako?er prirodni izvor hrane u prirodi za ve?inu riba.
Ako se dobro zamislimo tu je još jedan aspekt koji mi ?esto previdimo. U ovom konkretnom slu?aju misli se prvenstveno na sposobnost ra?i?a za skrivanjem. U divljini ra?i?i provode ve?inu svog vremena skrivaju?i se od pedatora. Njihova boja egzoskeleta uglavnom im pomaže u prikrivanju od predatora, oponašaju?i okolinu vodenog staništa, bez obzira da li se to radilo o podlozi koja se nalazi na dnu jezera ili potoka, ili se to radi o biljkama koje preovladavaju na tom podru?ju.

U specijalizovanim odgajiva?nicama ra?i?a se ne uzima mnogo u obzir ova veština prikrivanja ra?i?a od njihovih prirodnih predatora, ovde se isklju?ivo obra?ala pažnja prilikom selektiranja na sam izgled da bi se tržište hobista zadovoljilo sa širokim izborom. Šrimp hobi je ukrštenjem i selekcijom u potpunosti ukloniti ovu prirodnu obranu ra?i?ima. Ve?ina danas poznatih, selektiranih, vrsta ra?i?a ?ija boja ide od jarko crvene, plave ili izrazito bele, se ne mogu na?i u prirodnim okruženjima. Te boje i varijateti su upravo produkt selektivnog uzgajanja. Uklanjanjem ove prirodne odbrane smo smanjili ra?i?ima šanse za preživljavanje u zajedni?kom akvariju sa potencijalnim predatorima. Neke od ovih vrste ra?i?a doslovce predatorima izgledaju kao neonske reklame na kojima piše "pojedi me".

Ovaj tekst nije napisan da bi ste nakon ?itanja istog bili odvra?eni od ideje da se bavite uzgojem ra?i?a upravo nasuprot tome tekst je napisan da bi se još više posvetili uspešnom i kvalitetnom uzgoju ra?i?a i da bi eventualno vašim novim ljubimcima ponudili adekvatno okruženje u kojem ?ete kako ono uživati svakako i vi.
Postoji vrlo malo vrsta riba koje se mogu držatu uspešno sa ra?i?ima uglavnom su to vrste riba koje se isklju?ivo hrane sa algama, sve ostale vrste riba su potencijalni predatori i predstavljaju pretnju za ra?i?e. Ovo ne zna?i da je nemogu?e držati u zajedni?kom akvarijumu ribe i ra?i?e zajedno, naprotiv to nas samo obavezuje da treba da napravimo takvo okruženje da bude zadovoljavaju?e kako za ribe tako i za rakove.Black Tiger Shrimp
Caridina cantonensis sp. "Black Tiger"


Jadna od novijih vrsta rakova koja se pojavila me?u hobistima širom sveta je upravo Black Tiger shrimp poznati i kao Black Diamond Shrimp. Ova vrsta se selektivno uzgaja iz osnovne vrste Tigar shrimp koja je karakteristi?na po širokim crnim prugama, na kraju su novodobijeni primerci postali potpuno crni tokom selektiranja. U zadnje vreme je jako sko?ila popularnost za ovoj vrsti rakova.

Samo selektiranje i dobijanje novih vrsta ipak ima svoje posedice, kao što su slaba genetika i osetljivost na bolesti i loše uslove u vodi. Postoje dve razli?ite vrste Black Tiger Shrimp, jednu sa normalnim crnim o?ima i drugu sa narandžastim o?ima. U Japanu se ove vrste obi?no nazivaju Black Diamond Shrimp iako je to u stvari ista kao i Black Tiger škampi.

Black Tiger Shrimp preferiraju hladniju više alkalnu vodu, važi za teže vrste rakova koji se uzgajaju u akvarijumskim uslovima, to je ujedno i razlog vrlo visoke cene odraslih primeraka ovih rakova.

Odre?ivanje pola kod Black Tiger Shrimp može biti izuzetno teška u period kada su jedinke još mlade i u fazi razvoja. Me?u ve? formiranim odraslim jedinkama relativno lako se može odrediti koja je kojeg pola odnosno može se odrediti koja je jedinka ženskog pola, ženske jedinke imaju više zaobljen i izražen stomak.
Postoji nekoliko klasifikacija Black Tiger Shrimp, selektiranje i samo ocenjivanje se vrši na temelju boje tela, kao i boje o?iju. Jedinke kojima je oklop svetlije boje se klasificiraju u niže grupe i manje su cenjene, za razliku od njih jedinke sa tamnijim oklopom postižu višu cenu. Tako?e i boja o?iju ima veliku ulogu u klasifikaciji, jedinke sa naranžastim o?ima su više tražene i skuplje od jedinki ?ije su o?i crne.Black Tiger Shrimp se ne razlikuje mnogo po pitanju ishrane od drugih vrsta rakova, u osnovi i ovi rakovi pripadaju rakovima ?ista?ima ?ija se osnova ishrane bazira na algama. Dopunsko hranjenje ukoliko u akvarijumu u kojem se drže ova vrsta rakova nema dovoljno algi za njihovu ishranu najadekvatnije je raditi hranjenje jedanput dnevno. Potrebno je rakove hraniti samo sa onom koli?inom hrane koju mogu pojesti u roku od 2 do 3 sata maksimalno.ovo se upravo preporu?uje da ne bi došlo do prekomernog nagomilavanja hrane i samim tim reme?enje kvaliteta vode. Treba imati na umu da su Black Tiger Shrimp lešinari iz ?ega proizilazi da ?e oni da pojedu sve što je organskog porekla, ujedno ne treba smetnuti da oni nisu naviknuti da imaju stalne izvore hrane 24 ?asa / 7 dana. Dopunska ishrana koja se vrši u razmacima od jedan ili dva dana ne?e im škoditi. Ponekad se preporu?uje pravljenje pauze sa hranjenjem od par dana, kako bi ra?i?i mogli da o?iste svoj sisteme a voda u akvarijumu postala kristalna zbog nedoadavanja hrane.Red Tiger Shrimp
Caridina cantonensis sp. "Red Tiger"


Red Tiger shrimp je rak koji ima crvene pruge, o?i ovih rakova su uvek crne, rep može da poprimi narandžastu nijansu. Poti?e iz iste grupe Tiger shrimp ali umesto crnih pruga imaju crvene pruge koje ih ?ine vrlo interesantnom formom.

Njihov morfološki izgled odnosno njihove karakteristi?ne crvene pruge nisu razlog selektivnog uzgoja niti mutacije zajedni?kog Tiger shrimpa, te crvene pruge su njihova izvorna boja iz prirodnog okruženja.

Red Tiger shrimp naseljava potoke unutar Kine. Me?u hobistima se pojavio tek pre nekoliko godina, do skoro ga je bilo izuzetno teško na?i na podru?ju Evrope, ali zahvaljuju?i upornosti nekih uvoznika pojavio se me?u ostalim vrstama koje se uvoze. Sada ve? nije tako težak za nabavku ali je ovo još uvek izuzetno tražena vrsta rakova.
Budu?i da boja ovog raka nije produkt mutacija ili ukrštanja nego izvorna boja u prirodnom habitatu, oni su izuzetno dobro prilago?eni jer su potoci u kojima ovi rakovi obitavaju prekriveni sa kamenjem koji preovla?uje u crvenoj boji, što samim tim ovim rakovima pomaže prilikom kamufliranja.

Parametri vode koji su bitni za ovu vrstu rakova ne odstupa mnogo od parametara koji važe i za druge vrste rakova pH od 6,5 do 7,5, preferiraju mekšu vodu. Kvalitet vode mora biti na visokom nivou tu se prevashodno misli na ?isto?u vode, temperatura bi trebala da se kre?e u rasponu od 22c do 25c.
Razvrstavanje pola kod ove vrste rakova je sli?na kao i kod drugih vrsta rakova, najuo?ljivija razlika je po obliku stomaka. Naime ženke imaju zaobljeniji stomak uz to odrasle formirane ženke su krupnije gra?e od mužjaka. Red Tiger shrimp kako kod ženki tako i kod mužjaka imaju isto naglašene crvene pruge tako da se na osnovu toga ne mogu sa sigurnoš?u razvrstavati po polu.
Ishrana Red Tiger shrimp je laka oni prihvataju gotovo bilo koju vrstu hrane za ribe. Hranu za Red Tiger shrimp možemo i sami da spremamo, oni jedu prokuvani špana?, tikvice, tablete spirulina i još mnogo toga. Hranjenje je najbolje vršiti jedanput dnevno, hranjenje se tako vrši da se hrana dozira samo u toj koli?ini koju Red Tiger shrimp mogu konzumirati u toku 2 do 3 sata.
Prekomerno hranjenje nije dobro zbog stvaranja otpada koji se taloži u vodi, samim tim remetimo kvalitet vode, još jedan razlog za izbegavanje prekomernog hranjenja je i uginu?e Red Tiger shrimp usled prekomerne ishrane.
Red Tiger shrimp su u prirodnom okruženju strvinari a ne predatori, zna?i samim tim i njihovo hranjenje u akvarijumskim uslovima treba prilagoditi kao što je to u prirodi. Oni ?e pojesti šta god da prona?u i nisu naviknuti na stalan izvor hrane 24h na dan 7 dana u nedelji. Slobodno se mogu napraviti kra?e pauze u hranjenju, uskr?ivanje hrane na jedan ili dva dana ne?e im škoditi, ?ak naprotiv pomaže im da pro?iste digestivni trakt.Blue Tiger Shrimp
Caridina cantonensis sp "blue"Blue Tiger shrimp je izuzetno interesantna vrsta rakova, to su rakovi koji imaju karakteristi?nu plavu boju, dok su im o?i narandžaste boje. Kontrast izme?u narandžastih o?iju i plavog tela daje posebu upe?atljivu liniju ovih rakova.

Blue Tiger shrimp su vrsta rakova kod kojih prilikom dalje reprodukcije neki potomci poprimaju izrazito izraženu plavu boju dok nasuprot njima drugi potomci ne?e imati tako izraženu boju. Ipak, zajedni?ko kod svih potomaka je da ?e svi imati narandžaste o?i.

Blue Tiger shrimp su rakovi koji su izuzetno osetljiva vrsta. Kvalitet vode mora da bude na zavidnom nivou kako bi izbegli komplikacije prilikom držanja ovih rakova.
Parametri vode treba da se kre?u pH oko 6,5 do 7,5 pri ?emu preferiraju meku vodu.

Hranjenje Blue Tiger shrimp je lako, ali zbog osetljivosti i skupe cene ove vrste rakova neki uzgajiva?i hrane ih specijalnom hranom. Oni jedu sli?no kao i druge vrste rakova prokuvani špana?, tikvice, tablet spirulina itd.Hranjenje je najbolje vršiti jedanput dnevno, kao i za druge vrste. Hranjenje se tako vrši da se hrana dozira samo u toj koli?ini koju Blue Tiger shrimp mogu konzumirati u toku 2 do 3 sata. Prekomerno hranjenje nije dobro zbog stvaranja otpada koji se taloži u vodi, samim tim remetimo kvalitet vode, još jedan razlog za izbegavanje prekomernog hranjenja je i uginu?e Blue Tiger shrimp usled prekomerne ishrane.

Razvrstavanje pola kod Blue Tiger shrimp se zasniva na osnovu oblika stomaka. Naime ženke imaju zaobljeniji stomak uz to odrasle formirane ženke su krupnije gra?e od mužjaka. Ženke Blue Tiger shrimp su uglavnom sa izraženijom plavom bojom ali se to ne može uvek uzimati kao merilo prilikom odre?ivanja pola.
Na tržištu se može na?i nekoliko klasifikacija Blue Tiger shrimp, selektiranje i samo ocenjivanje se vrši na temelju boje tela odnosno stepena boje, tamno plava ili svetlo plava nijansa. Tamni Blue Tiger shrimp su skuplji me?utim neki hobisti preferiraju svetlije Blue Tiger shrimp-ove.Crystal Red Shrimp
Caridina cantonensis sp. "Red"Jedan od najpopularnijih rakova u hobiju je Crystal Red shrimp. Ponekad se vodi i pod nazivom Red Bee shrimp. Ovakva vrsta kolorita je izuzetno teška za dobijanje upravo zbog toga i jeste vrlo tražena kod uzgajiva?a i hobista.
Vremenom se razvio sistem ocenjivanja i klasificiranja Crystal Red shrimp-ova.

Crystal Red shrimp je dobijen iz izvorne divlje vrste Bee shrimp uzgajivanjem i mutiranjem. Hisayasu Suzuki iz Japana je 1996 otkrio da je jedan od njegovih Bee shrimp imao crvene pruge umesto crne, daljim ukrštanjem i uzgojem dobijene su razli?ite klasifikacije Crystal Red shrimp koje su danas poznate.
Mora se naglasiti da Crystal Red shrimp nije za po?etnike, neophodno je prethodno iskustvo sa ostalim rakovima.

Crystal Red shrimp preferira meku kiselu vodu. Kvalitet vode koji se odnosi na ?isto?u vode je od izuzetne važnosti za uspešno držanje ove vrste rakova, i najmanje odstupanje od kvaliteta vode sa sobom nosi posledice.

Temperatura bi trebala da bude ispod 26 C, a pH da se kre?e u rasponu od 6,2 do 6,8, GH treba da se kre?e izme?u 4-6 dok kH treba da se kre?e izme?u 1 i 2. Vrlo je važno da se naglasi da su ovi specifi?ni uslovi od velike važnosti za pravilan uzgoj Crystal Red shrimp-ova. Krajnje parametre vode od spomenutih parametara treba izbegavati, iz svega ovog naglašenog se vidi koliko je ovo osetljiva vrsta za držanje.
Crystal Red shrimp je vrsta rakova koja nije teška za razmnožavanje. Uprkos teškim uslovima za samo ?uvanje, razmnožavanje se vrši lako kada su ispunjeni svi uslovi za ?uvanje. Kao i svi rakovi koji se drže, Crystal Red shrimp može da se uzgaja kao i ve?ina ostalih Caridina vrsta.

Mlade jedinke Crystal Red shrimp su u boji kao i njihovi roditelji neposredno nakon izleganja, me?utim završno ocenjivanje i klasifikovanje potomstva ne može se izvesti dok se ne razviju u potpunosti i formiraju svoj egzoskelet.Crystal Red shrimp se ne razlikuje mnogo po na?inu ishrane od sebi sli?nih vrsta rakova. U suštini to je vrsta rakova koja je kao i ve?ina rakova ?ista? po pitanju skupljanja ostataka hrane i otpada. Hranjenje je najbolje vršiti jedanput dnevno. Hrana se dozira samo u toj koli?ini koju Crystal Red shrimp mogu pojesti u toku 2 do 3 sata.

Prekomerno hranjenje nije dobro zbog stvaranja otpada koji se taloži u vodi, ?ime remetimo kvalitet vode. Još jedan od razloga za umereno hranjenje ra?i?a je i uginu?e Crystal Red shrimp-ova usled prekomerne ishrane.

Treba uvek imati na umu da su u osnovi oni lešinari i kao takvi nemaju uvek dostupu hranu na raspolaganju. Oni ?e pojesti šta god da prona?u i nisu naviknuti na stalan izvor hrane 24h na dan 7 dana u nedelji. Zna?i slobodno se mogu napraviti kra?e pauze u hranjenju, što im pomaže da pro?iste digestivni trakt.

Crystal Red shrimp se sem specijalnom hranom za rakove mogu hraniti i sa prokuvanim špana?om, glistama za pecanje, tabletama spiruline itd. Specijalna hrana za Crystal Red shrimp se može na?i u razli?itim granulacijama kako za odrasle formirane jedinke tako i za mlade neformirane jedinke.Razlikovanje po polu Crystal Red shrimp-ova može biti jako teško kod polno nerazvijenih jedinki. Ženke su kao i kod ostalih vrsta rakova fizi?ki krupnije u odnosu na mužjake. Uz ovo imaju i stomak razvijeniji u odnosu na mužjake, dok boja nema mnogo uticaja prilikom razvrstavanja jedinki na polove.Red Cherry Shrimp
Neocaridina Heteropoda var. Red


Red Cherry shrimp je bez sumnje najpopularniji ra?i? u akvaristi?kom hobiju, ovu izuzetnu popularnost je upravo stekao zbog zbog relativno lake sposobnost uzgajanja kao i njihovu sposobnost da žive u mnogim razli?itim parametrima vode. Ve?ina po?etnika akvarista zapo?inju upravo sa ovom vrstom ra?i?a upravo zato što su laki za uzgajanje i na osnovu njih se lako može u?i u ovaj ?arobni svet ovih malih nezaobilaznih stanovnika akvarijuma.

Red Cherry shrimp su ra?i?i ?iji prirodni habitat poti?e iz oblasti Tajvana, zbog karakteristi?ne crvene boje ovi ra?i?i su i dobili naziv crveni trešnjini rakovi.
Ova vrsta je selektivno uzgajana, što zna?i da je danas poznata na tržištu crvena obojenost polako uzgajana iz osnovne divlje vrste.

Red Cherry shrimp može biti uspešno uzgajan u velikom dijapazonu parametara vode. Mogu se držati u vodi ?iji pH varira od 6,0 do 8,0, kako u mekoj tako i u tvrdoj vodi, temperature od 22c do 28c, kao što se vidi iz priloženog ovo je vrlo prilagodljiva vrsta ra?i?a.
Ono na šta bi se posebno trebalo voditi ra?una upravo se odnosi na ostale stanovnike u akvarijumu tu se prevashodno misli na ribe koje su predatori.

Hranjenje Red Cherry shrimp je isto tako jednostavno kao što su i njihovi uslovi držanja, oni prihvataju gotovo bilo koje vrste hrane za ribe ili specijalizovane hrane za ra?i?e. Tako?e ih možemo hraniti sa hranom koju sami pripremamo to se odnosi na kuvani špana?, tikvice itd. Odli?an pokazatelj zdravlja je na?in na koji se ra?i?i hrane, naime ukoliko je kolonija zdrava pri ubacivanju hrane prime?uje se velika aktivnost pri hranjenju. Ukoliko je kolonija nezainteresovana za hranu tada se može posumnjati na nekakav problem sa kolonijom.

Režim ishrane Red Cherry shrimp je lak i zasniva se na istom principu kao i kod drugih vrsta ra?i?a. Hranjenje je najbolje vršiti jedanput dnevno, hranjenje se tako vrši da se hrana dozira samo u toj koli?ini koju Red Cherry shrimp mogu konzumirati u toku 2 do 3 sata.

Prekomerno hranjenje nije dobro zbog stvaranja otpada koji se taloži u vodi, samim tim remetimo kvalitet vode, još jedan razlog za izbegavanje prekomernog hranjenja je i uginu?e Red Cherry shrimp usled prekomerne ishrane.
Red Cherry shrimp su u prirodnom okruženju strvinari a ne predatori, te samim tim i njihovo hranjenje u akvarijumskim uslovima treba prilagoditi njihovim prirodnim potrebama. Oni ?e pojesti šta god da prona?u i nisu naviknuti na stalan izvor hrane. Slobodno se mogu napraviti kra?e pauze u hranjenju. Ako ima uskratite hranu na jedan ili dva dana ne?e im nipta faliti. Naprotiv, to im pomaže da pro?iste digestivni trakt.
Seksiranje odnosno razvrstavanje polova kod Red Cherry shrimp je vrlo jednostavno. Naime, ženske jedinke su krupnije gra?e kao i kod ostalih ra?i?a, a pored toga imaju i izraženiju crvenu boju za razliku od mužjaka. Tako?e se upore?ivanjem može primetiti i razlika u samom obliku stomaka. Ženske jedinke imaju više oblina na stomaku dok je kod muških jedinki linija stomaka jednoli?na i ravnija.
Red Cherry shrimp su vrsta ra?i?a koja se izuzetno brzo razmnožava. U adekvatnim uslovima ženske jedinke su gotovo konstantno gravidne. Period nošenja jaja se kre?e od 30 do 45 dana, za merenje je uzet period od vremena po?etka nošenja jaja do perioda izleganja mladih jedinki. Ženske Red Cherry shrimp-ova koje imaju jajašca na sebi su izuzetno primetne i lako se uo?avaju jajšca koja nose pri?vrš?ena na telo.Jajašca kod Red Cherry shrimp su žute boje, ponekad mogu biti i zelenkaste boje. U suštini nema razlike izme?u žutih ili zelenih jaja, boja jajašaca nije merodavan pokazatelj kvaliteta jajašaca.Dark Green Shrimp
Caridina sp. "Dark Green"U vezi ovog ra?i?a postoji mnogo konfuzije oko odre?ivanja imena, postoji nekoliko razli?itih imena za ovog ra?i?a " Green shrimp ", " Dark Green shrimp " i " Green Neon shrimp ".

Dark Green shrimp poti?e iz Azije, ali ta?ano poreklo nije u potpunosti definisano. Njegovo prvo pojavljivanje u vodama akvaristike bilo je sredinom 2007, vrlo brzo je stekao popularanost što zbog svoje tamno zelena boje tako, tako i zbog brzog razmožavanja i rasta potomstva.

Ova vrsta ra?i?a preferira blago kiselu vodu, pH bi trebalo da se kre?e oko 7,0 ili ispod, ali i pri višoj pH vrednosti ra?i?i ?e se razvijati i napredovati. ?ista voda se podrazumeva uostalom kao i kod ostalih vrsta ra?i?a, dok bi temperatura trebala da se kre?e izme?u 20 c i 27 c. Kranje parametre bi trebalo izbegavati, i držati se nekih srednjih vrednosti da bi kolonija što bolje napredovala. Za uspešno držanje ove vrste ra?i?a od velike je važnosti kvalitet vode, odnosno voda bi trebalo da se održava na zavidnom nivou ?isto?e.

Dark Green shrimp mladunci su jako mali, i za njih je karakteristi?no da u ranom periodu imaju izrazito crvenu boju. Još jedna karakteristika Dark Green shrimp je njihov brzi rast, ova vrsta raste vrlo brzo i u po?etno periodu rasta može se gotovo udvostru?ivati na nedeljnom nivou.Seksiranje odnosno razvrstavanje polova kod Dark Green shrimp je vrlo jednostavno. Ženske jedinke su krupnije gra?e od mužjaka, a pored toga imaju i izraženiju tamno zelenu boju od mužjaka. Ženska jedinka koja nosi jajašca je tako?e jedan od znakova identifikacije, jajašca su svetlo zelene boje.

Hranjenje je najbolje vršiti jedanput dnevno. Hranjenje se vrši tako da se hrana dozira samo u onoj koli?ini koju Dark Green shrimp mogu konzumirati u toku 2 do 3 sata.Prekomerno hranjenje nije dobro zbog stvaranja otpada koji se taloži u vodi, samim tim remetimo kvalitet vode, što je još jedan razlog za izbegavanje prekomernog hranjenja. Moramo biti obazrivi jer prehranjivanje može lako izazvati uginu?e Dark Green shrimp.

Dark Green shrimp su u prirodnom okruženju strvinari a ne predatori, zna?i samim tim i njihovo hranjenje u akvarijumskim uslovima treba prilagoditi kao što je to u prirodi. Oni ?e pojesti šta god da prona?u i nisu naviknuti na stalan izvor hrane 24h na dan 7 dana u nedelji. Zna?i slobodno se mogu napraviti kra?e pauze u hranjenju. Slobodno im uskratite hranu na jedan ili dva dana, što im nikako ne?e škoditi, naprotiv, to im pomaže da pro?iste digestivni trakt.Snowball Shrimp
Neocaridina cf. zhangjiajiensis var. white


Snowball Shrimp je jedna od najlepših vrsta ra?i?a u akvaristici, njegova ?ista bela boja uklju?uju?i i boju jajašaca je zapravo ono što toliko odvaja ovu vrstu rakova od ostalih. Snowball Shrimp je dobio ime po boji svojih jajašaca, koja izgledaju kao bele snežne grudvice.

Snowball Shrimp je direktno povezan sa Blue Pearl shrimp. Obe vrste su selektivno uzgajane od strane Ulf Gottschalk u Nema?koj. Iz izvornog oblika se uzgajanjem dobijala sve više istaknuta linija izrazito belih primeraka danas poznata kao Snowball Shrimp.

Snowball Shrimp može biti smešten u vrlo razli?itim parametrima vode. Mogu se uzgajati u rasponu pH 6,0 do 8,0, kao u mekoj tako i u tvrdoj vodi, dok temperature mogu da se kre?u od od 22c do 28c. Kao podloga mogu se koristiti sve vrste podloga, razli?ite podloge prilago?ene biljkama ili obi?ne inetrne podloge. Konstantno držanje ovih ra?i?a na krajnje niskim temperaturama nije preporu?ljivo jer može dovesti do ometanja polnog nagona kod jedinki, što samim tim se usporava njihov uzgoj.

Za uspešno držanje ove vrste ra?i?a od velike je važnosti kvalitet vode, odnosno voda bi trebalo da se održava na zavidnom nivou ?isto?e.
Snowball Shrimp je vrsta ra?i?a koja ima izuzetno velik i brz nagon za razmnožavanje, zdrava kolonija se u adekvatnim uslovima vrlo brzo širi i ženke ?e biti stalno u fazi graviditeta. Period graviditeta sa po?etkom od oplodnje do leženja obi?no traje od 30 do 45 dana.

Hranjenje Snowball Shrimp je vrlo jednostavno iz razloga što oni prihvataju gotovo bilo koju vrstu hrane za ribe ili specijalnu hranu za ra?i?e. Oni jedu sve, od prokuvanog spana?a, preko tikvice, spirulina tableta do krvavih crva. Hranjenje je najbolje vršiti jedanput dnevno. Hranjenje se vrši tako da se hrana dozira samo u onoj koli?ini koju Snowball Shrimp mogu pojestii u toku 2 do 3 sata.

Prekomerno hranjenje nije dobro zbog stvaranja otpada, a otpad koji se taloži u vodi remeti kvalitet vode. Još jedan razlog za izbegavanje prekomernog hranjenja je i uginu?e Snowball Shrimp usled prekomerne ishrane.
Snowball Shrimp su u prirodnom okruženju strvinari a ne predatori, zna?i samim tim i njihovo hranjenje u akvarijumskim uslovima treba prilagoditinjihovim prirodnim potrebama. Oni ?e pojesti šta god da prona?u i nisu naviknuti na stalan izvor hrane. Slobodno se u ishrani mogu praviti kra?e pauzeod po nekoliko dana. To im pomaže u ?iš?enju digestivnog trakta.Razvrstavanje polova kod Snowball Shrimp je vrlo jednostavno. Ženske jedinke su krupnije gra?e i imaju izraženo takozvano sedlo, dok im je stomak zaobljeniji. Muške jedinke su manje i stomak nema tako izraženu zaobljenu liniju kao kod ženki. Ženska jedinka koja nosi jajašca je tako?e jedan od znakova identifikacije, jajašca su svetlo bele boje i svojim izgledom podse?aju na bele snežne grudve.Red Goldflake Shrimp
Caridina sp. "Red Goldflake"Red Goldflake Shrimp je vrsta ?ije je izvorno stanište Indonezija. On je jedan od najve?ih vrsta iz tog podru?ja, a ujedno se smatra za jednog od najljepših vrsta rakova. Red Goldflake Shrimp nisu vrsta ra?i?a koja je laka za uzgajanje, i za uspešno uzgajanje mogu da se pohvale samo iskusni i predani hobisti.

Kao što je ve? spomenuto, Red Goldflake Shrimp je poreklom iz Indonezije i kao vrsta nastanjuje jezera na ostrvu Sulawesi. Sulawesi je jedno od ostrva koja ulaze u sastav Indonezije.

Za uspešno uzgajanje Red Goldflake Shrimp-ova, a to se ujedno odnosi na sve vrste ra?i?a kojima je izvorno poreklo iz podru?ja Sulawesi, preporu?ije se da najniža temperatura ne ide ispod 22c. Sve ispod ove temperature može imati tragi?an ishod za držanje ovih ra?i?a. Za uspešno uzgajanje ove vrste potrebno je da voda u akvarijumu bude tvrda, dok pH vrednost ne bi trebala da bude ispod 7.

Red Goldflake Shrimp se uspešno uzgaja u vešta?kim staništima (odgajiva?nicama) širom sveta. Razmnožavanje se obavlja u potpuno slatkovodnim uslovima, a ne u slanim ili brakti?kim vodama.
Odrasle ženke nose otprilike 20 do 25 jaja, što je više od ve?ine vrsti ra?i?a koji poti?u iz podru?ja Sulawes. Period graviditeta sa po?etkom od oplodnje do leženja obi?no traje od 20 do 30 dana. Mlade jedinke koje su tek došle na svet vrlo brzo dobijaju karakteristi?nu boju kao i odrasli primerci.
Razvrstavanje muških i ženskih jedinki Red Goldflake Shrimp je izuzetno teško i do sada niko nije u potpunosti na osnovu morfološkog izgleda dao jasna definisane razlike. Ženske jedinke nose jajašca kao i sve druge vrste ra?i?a ispod takozvanog sedla, ali jedini na?in da se stvarno vidi sedlo jeste uz pomo? infracrvenog svetla.

Egzoskelet Red Goldflake Shrimp je tako taman da je nemogu?e videti sedlo bez upotrebe adekvatne opreme. Isto tako nemogu?e je odrediti pol ženske jedinke na osnovu veli?ine jedinke ili samog oblika stomaka, što je dobar pokazatelj pola kod drugih vrsta ra?i?a. Kod Red Goldflake Shrimp spoljašnji izgled kod polova je identi?an.

Red Goldflake Shrimp ra?i?i, ukoliko se ponašaju stidljivo i skrivaju unutar dekoracije, možemo biti sigurni da im uslovi u akvarijumu ne odgovaraju ili da su bolesni. Red Goldflake Shrimp su vrsta ra?i?a koja ne voli prenatrpane akvarijume, preporu?uje se da je za jednog Red Goldflake Shrimp-a imamo oko 4L vode, što zna?i da na akvarijum od 100L ne bi trebalo da držimo više od 25 jedinki.

Red Goldflake Shrimp su ra?i?i koji nisu mnogo probirljivi po pitanju izbora hrane. Ono što ih ?ini karakteristi?nim u odnosu na druge vrste je da oni mnogo bolje uzimaju hranu po mraku.
Kao i kod ostalih vrsta ra?i?a i za Red Goldflake Shrimp važe sli?na pravila, hranjenje je najbolje vršiti jedanput dnevno, hranjenje se tako vrši da se hrana dozira samo u koli?ini koju Red Goldflake Shrimp mogu pojesti u toku 2 do 3 sata.
Prekomerno hranjenje nije dobro zbog stvaranja otpada koji se taloži u vodi, samim tim remetimo kvalitet vode. Još jedan razlog za izbegavanje prekomernog hranjenja je i uginu?e Red Goldflake Shrimp usled prekomerne ishrane.Tiger Shrimp
Caridina cantonensis sp. "Tiger"Tiger Shrimp je ra?i? koji duž tela ima šare, i ova vrsta je izvorna vrsta, te u svom prirodnom staništu izgleda baš kao i primerci koji se drže u zarobljeništvu.

Tiger Shrimp su vrsta rakova koja je vrlo brzo osvojila akvariste širom sveta. Posebno je postala popularna kod po?etnika koji tek ulaze u ovaj za?arani svet. Tiger Shrimp su ra?i?i koji su malo zahtevniji za uzgajanje u odnosu na neke druge vrsta ra?i?a, a cena ovih ra?i?a može biti još jedan od razloga zašto su vrlo traženi na tržištu.

Tiger Shrimp su ra?i?i koji se u prirodnom staništu nalaze u slatkovodnim vodama u podru?ju Kine, ali ih ima i u nekim drugim Aziskim zemljama.
Voda za uspešno uzgajanje Tiger Shrimp se ne razlikuju mnogo od parametara vode koja za uzgajanje drugih vrsta ra?i?a. pH treba da se kre?e izme?u 6.5 i 7.5, a voda treba da bude mekša. ?isto?a vode je od izuzetne važnosti za uspešno držanje ove vrste rakova, te i najmanje odstupanje od kvaliteta vode sa sobom nosi kobne posledice.

Kao i sve ostale vrste, Tiger Shrimp je vrsta koja se izuzetno dobro razmnožava ukoliko im uslovi u akvarijumu odgovaraju. Svaka ženka Tiger Shrimp-a nosi oko 20 - 25 jajašaca i one nastavljaju sa ovakvim nošenjem tokom celog svog života ukoliko uslovi u akvarijumu ostanu nepromenjeni. Uspešno uzgajanje ove vrste ra?i?a ne bi trebala da bude mnogo teža nego uzgajivanje Red Cherry Shrimp.Ženske jedinke Tiger Shrimp su na prvi pogled gotovo identi?ne muškim jedinkama Tiger Shrimp. Jedna od razlika koja se uo?ava kod ženskih jedinki odnosi se na oblik donjeg dela stomaka. Pored ovoga celokupna širina tela je izrazito ve?a u ženskih jedinki Tiger Shrimp. Obojenost tela je ista kako za muške tako i za ženske jedinke Tiger Shrimp.

Tiger Shrimp se ne razlikuje mnogo po na?inu ishrane od sebi sli?nih vrsta rakova. U suštini to je vrsta rakova koja je kao i ve?ina rakova ?ista? po pitanju skupljanja ostataka hrane i otpada. Hranjenje je najbolje vršiti jedanput dnevno, hrana se dozira samo u toj koli?ini koju Tiger Shrimp mogu konzumirati u toku 2 do 3 sata. Prekomerno hranjenje nije dobro zbog stvaranja otpada koji se taloži u vodi, i samim tim remetimo kvalitet vode. Još jedan razlog za izbegavanje prekomernog hranjenja je i uginu?e Tiger Shrimp usled prekomerne ishrane.Treba uvek imati na umu da su u osnovi oni lešinari i kao takvi nemaju uvek dostupu hranu na raspolaganju. Oni ?e pojesti šta god da prona?u i nisu naviknuti na stalan izvor hrane 24h na dan 7 dana u nedelji. Zna?i slobodno se mogu napraviti kra?e pauze u hranjenju, uskratiti im hranu na jedan ili dva dana ne?e im škoditi ?ak naprotiv pomaže im da pro?iste digestivni trakt. Tiger Shrimp se sem specijaliziranom hranom za rakove mogu hraniti sa prokuvanim špana?om, glistama za pecanje, tabletama spiruline itd.Amano Shrimp
Caridina multidentataAmano Shrimp je vrsta ra?i?a ?ije je prirono stanište u predelima Japana, kao i nekim delovima Koreje i Tajvana. Ranije je ova vrsta vo?ena pod latinskim nazivom Caridina japonica, ali je preimenovana u Caridina multidentata 2006 godine.

Amano Shrimp je vrlo popularan ra?i? me?u akvaristima širom sveta. To je drugi po popularnosti posle Red Cherry Shrimp. Osnova prepoznavanja Amano Shrimp jeste upravo boja njihovog tela. Naime, ono je providno prekriveno je sa sme?im ta?kicama raspore?enim duž tela, koje izgledaju kao isprekidana linija.

Samo ime Amano Shrimp poti?e upravo od poznatog akvariste Takashi Amano koji ih ?esto koristi prilikom ure?enja u svojim akvarijumima. On ih koristi namenski kao stanovnike koji održavaju neizbežne alge u akvarijumima. Ono što ve?ina ljudi ne zna je da je ve?ina Amano Shrimp u stvari uhva?ena u prirodi i kao takva distributirana akvaristima širom sveta. Ovo naravno ne zna?i da je nemogu?e uspešno uzgajati ovu vrstu ra?i?a i u zarobljeništvu, samo je to teško i retko.

Nažalost ve?ina akvarista koji do?u u posed Amano Shrimp ne znaju da se ne mogu uspešno uzgajati u slatkovodnim okruženjima i pitanje koje sebi postavljaju neupu?eni odnosno nedovoljno informisani akvaristi se upravo odnosi na ?injenicu zašto gravidna ženska jedinka nikad ne donese mladunce na svet.

Visoka stopa smrtnosti nije neuobi?ajena za Amano Shrimp ubrzo nakon uvo?enja u akvarijum. Gotovo svi Amano Shrimp su uhva?eni u divljinii kao takvi se ponekad teško prilago?avaju akvaristi?kim uslovima. Tako?e nedostatak hrane može uzrokovati fatalni ishod, osnovna greška koju ?ine akvaristi prilikom nabavke ovih ra?i?a se odnosi upravo na to da se oni smatraju stanovnicima akvarijuma koji se hrane isklju?ivo algama i da im nije potreban dodatni izvor hrane. Krajni ishod naj?eš?e je prouzrokovan usled stresa prilikom transporta, rukovanja, neadekvatna aklimatizacija. Uvek treba imati na umu ?injenicu da je ve?ina ovih jedinki uhva?ena u prirodi gde vladaju druga?iji uslovi. Ne treba biti iznena?eni ako ovaj ra?i? ugine ubrzo nakon uvo?enja u akvarijum.

Amano Shrimp za uspešno uzgajanje zahteva brakti?ku poluslanu vodu i u ove svrhe se uglavnom može koristiti morska so koja se koristi za reef akvarijume. Gravidna ženka nosi mnogo jajašaca, što je priroda odredila da bi se nadoknadio gubitak ve?eg broja larvi nakon izleganja. Amano Shrimp na svet dolaze kao jajašca koja se izležu u vidu male larve (nauplius), larve Amano Shrimp su vrlo nežne i zahtevaju posebnu pažnju.Žensku jedinku Amano Shrimp bi bilo dobro izdvojiti u zaseban akvarijum radi obezbe?ivanja sigurnih uslova za razvoj larvi, radi uspešnog privo?enja ?ina novopridošlih larvi najbolje ih je hraniti sa fitoplanktonom, voda bi trebala da bude na temperature oko 20c, akvarijum bi trebalo da je dobro aerisan, a osvetljenje može da bude 24 - ?asovno.Amano Shrimp je kao i ve?ina rakova ?ista?, odnosno ishrana je bazirana na skupljanju ostataka hrane i otpada. Dodatno hranjenje koje je obavezno najbolje je vršiti jedanput dnevno, hrana se dozira samo u toj koli?ini koju Amano Shrimp mogu konzumirati u toku 2 do 3 sata. Prekomerno hranjenje nije dobro zbog stvaranja otpada koji se taloži u vodi, samim tim remetimo kvalitet vode, još jedan razlog za izbegavanje prekomernog hranjenja je i uginu?e Amano Shrimp usled prekomerne ishrane.
Amano Shrimp se sem specijalizovane hrane za rakove mogu hraniti i sa prokuvanim špana?om, glistama za pecanje, tabletama spiruline itd.


Bee Shrimp
Caridina cantonensis sp. "Bee"


Bee Shrimp se ponekad može na?i pod nazivom Black Bee ili Crystal Black Shrimp.
Ova vrsta ra?i?a nije doživela toliko široku popularnost kao neke druge vrste ra?i?a koje na svom telu imaju crvenkastu boju.

Bee Shrimp je vrsta ra?i?a koja je direktno povezana sa Crystal Red Shrimp-om. Naime, Crystal Red Shrimp je ra?i? koji je dobijen mutacijom prilikom selektivnog uzgajanja Bee Shrimp.

Bee Shrimp preferira meku i kiselu sredinu, dok se održavanje ?iste vode na visokom nivou podrazumeva kao i za ostale vrste ra?i?a.Temperatura vode bi trebala da se kre?e ispod 26 C, pH u rasponu od 6,2 do 6,8, GH izme?u 4 i 6, dok bi kH trebalo da je izme?u 1 i 2. Za uspešno držanje a samim tim i uzgoj Bee Shrimp-a, bilo bi dobro da se izbegavaju krajnosti u navedenim parametrima vode.

Bee Shrimp se ne razlikuje mnogo po na?inu ishrane od sebi sli?nih vrsta rakova. U suštini to je vrsta rakova koja je kao i ve?ina rakova ?ista? po pitanju skupljanja ostataka hrane i otpada. Hranjenje je najbolje vršiti jedanput dnevno, hrana se dozira samo u toj koli?ini koju Bee Shrimp mogu konzumirati u toku 2 do 3 sata. Prekomerno hranjenje nije dobro zbog stvaranja otpada koji se taloži u vodi, samim tim remetimo kvalitet vode, još jedan razlog za izbegavanje prekomernog hranjenja je i uginu?e Bee Shrimp usled prekomerne ishrane.Bee Shrimp su u osnovi lešinari i kao takvi nemaju uvek dostupu hranu na raspolaganju. Oni ?e pojesti šta god da prona?u i nisu naviknuti na stalan izvor hrane 24h na dan 7 dana u nedelji. Zna?i slobodno se mogu napraviti kra?e pauze u hranjenju, uskratiti im hranu na jedan ili dva dana ne?e im škoditi ?ak naprotiv pomaže im da pro?iste digestivni trakt. Bee Shrimp se sem specijaliziranom hranom za rakove mogu hraniti sa prokuvanim špana?om, glistama za pecanje, tabletama spiruline itd.

Uspešno uzgajanje Bee Shrimp je gotovo identi?i?no uzgajanju Crystal Red Shrimp. Kao što je slu?aj kod Crystal Red Shrimp tako i kod Bee Shrimp postoje razli?ite klasifikacije po stepenu obojenosti na osnovu koje se ocenjuje cena ra?i?a na tržištu. Mora se naglasiti da za razliku od Crystal Red Shrimp, Bee Shrimp još uvek nemaju tako visoku cenjenost u akvaristi?kim krugovima samim tim ne postižu ni tako visoke cene.Ono što se može o?ekivati u budu?nosti jeste slu?ajno dobijanje nove crveno crne vrste ra?i?a što bi tako?e bilo nešto novo na tržištu, ovo ne treba isklju?ivati tek tako jer ne smemo zaboraviti da je na isti na?in slu?ajnom mutacijim prilikom selektivnog uzgajanja nastala i danas tako cenjena vrsta Crystal Red Shrimp.Tekst preveo i prilagodio Dragan Kinez
 Komentari
jovan85 u April 11 2010 02:19:08
Odlican text, samo slike fale do savrsenstva!! :Thumb:razz
jovan85 u April 12 2010 00:23:01
Bravo!!!! razzrazzrazz Sad je bombona!! :fakehorse:razzhejhej
Malky u April 14 2010 20:02:45
sve super al trebalo se malo pazit na sami redosljed slaganja po vrstama
sloba Z u April 14 2010 21:29:49
jel fali mozda ovde ove nase osnovne vrste oje svi imamo u aq kao sto su oni skroz providni i normalno crveni ?? Inace ovo ostalo je super razzrazz
RobertV u April 23 2010 23:36:19
Posluzice naravno :Thumb::Thumb:
Dejan Stefanovic u July 19 2010 19:44:10
Zainteresovan sam da gajim kozice. Da li postoji neko u blizini Jagodine da mi proda koji primerak, posto ne planiram za Beograd do kraja avgusta 2010. Takodje bi hteo da kupim koji zbun trave Sagitaria Sabulata.
Kontakt mail: dejan.stef@yahoo.com
 Upiši komentar
Prijavite se da bi upisali komentar.
 Ocene
Ocenjivanje je dostupno samo članovima.

Prijavite se ili registrujte za nastavak.

Bez ocena.
Meni
ONLINE prodaja
stari FORUM
AKVARIJUM CENTAR
Akvarijum Centar
Izrada akvarijuma
OdrĹľavanje akvarijuma
Juwel akvarijumi
Slike akvarijuma
AKCIJE, AC
Akvarijumske ribice
3D pozadine
PostExpress
KATEGORIJE PROIZVODA - najprodavanije
Kompresori Resun LP
Kanister filteri za akvarijum
Pumpe za fontane
Tetra Diskus
Kvarcni pesak za akvarijum
Oprema za akvarijum
 
Prijava
Korisničko ime

LozinkaZaboravili ste lozinku?
Zatražite novu OVDE.
 
Online
Gosti: 22
Nema ÄŤlanova prisutnih

Registrovanih: 2,771
Neaktiviranih ÄŤlanova: 0
Najnoviji: Akvarijum Studio
 
Zadnji ÄŤlanci
Vrste i uzgajanje sl...
Proizvodjac za CO2 (...
Kozice za akvarijum ...
Lepljenje (pravljenj...
Kompakt Fluorescentn...
Postizanje efekta du...
Vodene paprati - Tip...
Filtracija u nature ...
T5 (HO) i T8 rasvjeta
Trimovanje biljaka u...
CO2 drop checker
Trimovanje stabljika...
Iwagumi - odrzavanje...
Alge i biljke
Iwagumi - kreiranje ...
Principi i tehnike u...
Iwagumi - principi p...
PPS-pro na?in doziranja
Odgovarajuce doziran...
Put do finalnog izgl...
Razvoj supstrata u "...
Identifikacija mahovina
Nature aquarium, aqu...
Tajne holandskog sti...
DIY Makroelementi st...
Principi aquascapinga
Low light biljni akv...
Biljke prednjeg plan...
Zid od mahovine
Dugorocno odrzavanje...
Filtracija u biljnom...
Metal halogena - MH ...
Drvo i bilje na njemu
Neocaridina denticul...
Rastvorljivost gasov...
EI sistem doziranja
Kontrola algi u bilj...
Cryptocoryne - prepo...
Znacaj mikro i makro...
DIY neonsko osvetljenje
Podloga u akvarijumu
Slama u borbi protiv...
Biotopski akvarijum ...
Supstrat za cvece ka...
Uzgoj biljaka u Hydr...
Aquascaping
Kamen i drvo - dekor...
Sezona biljaka
Razmnozavanje akvari...
Otvoren akvarijum
Osvetljenje za akvar...
Dodavanje CO2 u akva...
Makro i mikro elementi
Vrste algi
 
Akvarijum Centar 1, ADRESA: Ugrinovačka 116 f, Zemun, Beograd, PAK 200461, Srbija, TELEFON: 065 / 82 52 755 FAX: 065 / 82 52 755 EMAIL: akvarijumcentar1@gmail.com MATIČNI BROJ: 64401467 PIB: 109748569 RADNO VREME: radnim danima 10:00–20:00, subotom 10:00–16:00,