POÄŚETNA ONLINE prodaja stari FORUM Tekstovi Galerija AKVARIJUM CENTAR FB stranica FB slike akvarijuma February 03 2023 08:14:05
Akvarijum Centar

 
Juwel akvarijumi
 
Ponuda ribica - cene

 
Baner

 
Atman EF-4

 
Izrada akvarijuma

 
Kontrola algi u biljnom akvarijumu
Eksperimentisanje sa ubiljenim akvarijumom pokazuje da rast zelenih, crnih (crvenih) algi i cijanobakterije, u ubiljenim akvarijumima gde je mogu?nost da je fosfat ograni?avaju?i faktor u rastu biljaka. Veruje se da, kada je svetlo, CO2, N, K, i ostali mikroelementi elementi prisutni u odnosu sa fosfatima dostupnim za rast biljaka, tako da odredjene vrste visokih biljaka imaju mogu?nost da prestignu alge i cijanobakteriju u trci za fosfate iz vode i time izgladnjuju alge od ovih životnih elemenata. Dve studije slu?aja predstavljaju dokaz za ovu hipotezu.

 UVOD:

Postoje nekoliko stvari koje frustriraju akvariste koji su zainteresovani da uzgajaju biljke, naravno to su alge. Pošto se potroši malo bogatstvo na rasvetu, aditive za podlogu, te?na djubriva i razne CO2 sisteme u pokušaju da se dobije dobar rast biljaka, akvaristi su obi?no nagradjeni ogromnim tepihom od algi. Biljke u  trci za osvetljenjem i hraljivim materijama, tvrdoglavo se ne predaju, algama koji teže da unište akvarijum koji je u suštini ograni?en prostor.

U opisu akavarista koji je eksperimentisao sa razli?itim sredstvima sa kontorlu algi, uklju?uju?i i algicide, antibiotike za uništavanje cijanobakterije, fizi?ko uklanjanje i upoznavanje sa svim mogu?im algojedima. Hranjenje je smanjeno, fotoperiod je smanjen i razli?ite kombinacije medju djubrivima je smanjeno, dok se nije krenulo sa pokušajima i greškama i na teži na?in se došlo do rešenja.

U potrazi za rešenjem, akvarista je suo?en sa totalnom odsutnoš?u o informacijama, kakvi su parametri u akvarijumu i kojim redom da spre?e algu koja je ve? prisutna u akvarijumu i koja jos uvek pruža zadovoljavaju?e uslove za povoljan rast biljaka. Ovde su date mnoge promenljive, koje uklju?uju svetlo, tj. ja?ina, dužina fotoperioda i spekatar svetla, CO2, mikroelementi, makroelementi, izmet riba, vrste biljaka i algi kao i njihova koli?ina, hemizam vode i naravno temperatura vode. Nekada informacije koje postoje deluju kontradiktorno, u razvijanju cijanobakterije vezuje se povišeni nivo nitrita i nitrata, ali se ovo ipak dogadja u skroz iscikliranim akvarijumima, gde su i nitriti i nitrati nemerljivi.

Jedna od opcija koja je dostupna akvaristima sa dubokim džepom je da prati na?ine Dupla sistem, tj. sistem tešnih djubriva, tableta, preparata za obradu vode sa slavine, dodaci za podlogu, greja?i podloge. Veli?anstveni biljni akvarijumi su rutinski odradjeni ovim putem, ali ove komponente su mnogo skupe, sastojci se ne prikazuju na pakovanju i veoma malo je opisana veza izmedju biljaka i algi (ili kako treba ?podesiti? za optimalne rezultate)

Kao i mnogi drugi, autori su poku?ali da uzgajaju akvarijumske biljke, koristeci tipi?nu akvarijumsku konfiguraciju i razli?ita komercijalna djubriva i aditive za podlogu. Izfrustrirani svojom nemogu?noš?u da dobiju željene rezultate, ?ak i sastavljanje celokupne slike iz raznih literatura, po?eli su sistematski da dodaju specifi?ne sastojke u svoje akvarijume i dokumentovali svoje oglede. Iako, lokalizovanje algi nije bilo trenutno rešenje njihovih eksperimenata, primetili su da kada se akvarijumska voda jednom obezbedi na dnevnoj bazi sa mikroelementima i makroelementima K i N, ali ne fosfatima, ne samo da su biljke po?ele ekstremno da rastu, ve? su svi tipovi algi po?ele ubrzano da odumiru.

Ove studije slu?aja su bile pra?ene diskusijom na dobijene rezultate, da bi se videlo u koliko hipoteza se javljala takva situacija. Ova hipoteza je mogu?a i laka za testiranje, tako da se nadaju da ?e i ostali akvaristi biti voljni da sprovedu kontrolisanu studiju u svom akvarijumu da bi ili podržali ili osporili datu hipotezu.

STUDIJA SLUCAJA #1
Po?etno stanje u Novembru 1993: Akavrijum 500L sa podnim i kanister filterima; 240W flouroscentna rasveta, 12 sati dnaevno, 15W UV sterilizator, 8cm debljina podloge, granulacuje 2mm, bez dodavanja CO2, bez dodavanja djubriva, oko 40 riba veli?ine od 3-12 cm. Temperatura vode 27C, pH 7.5 GH  100 ppm (oko 6GH), NO3-50mg/l, izmena vode nedeljno oko 25%, zasadjen preteno sa Hygrophila polysperma i Vallisneria gigantea, sa još nekoliko Echinodorusa, Cryptocoryne i druge.

Akvarijum je kupljen polovan kao kompletan i bio je u funkciji minimum 6 meseci. Mesec dana nakon premeštanja kod novog vlasnika, gust sloj zelenih algi se razvio na podlozi i na staklu. Rast biljaka je bio neprimetan, cak je i H. polysperma koja je imala male listove oko 3 cm se nije širila. Hygrophila difformis je zasadjen u akvarijumu i ostalo je bez donjih listova.

PROMENA: Dvadeset tableta terrapura je dodatu u podlogu i Sera te?no djubrivo je dodato direktno u akvarijum, tokom promene vode. Hydrocotyle leucocephala je dodata u akvarijum.
EFEKAT: Rast H. polyspreme, H. difformis i V. gigantea se popravilo, ali su se zelene alge po?ele javljaljati na pozadini. Razni Echinodorusi i Cryptocoryne su pokazali nedovoljan rast. H. leucocephala se brzo izdeformisala ostavljaju?i male delove koji rastu pri površini. Neke crne alge su prime?ene na listovima Anubias barteri var.nana i na listovima V.giganteae. Posle nekoliko meseci, javila se modro-zelena alga (cijanobakterija) koja je prekrila dno i neke biljke.


PROMENA: Eritoromicin sulfat je dodat u vodu tacno 3.2 mg/l
EFEKAT: Cijanobakterija se povukla na nekoliko nedelja, ali se kasnije ponovo vratila

PROMENA: Manje hrane (naro?ito zamrznuta živa hrana) je ponudjeno ribama i uvedena je upotreba DIY sistema za CO2 u akvarijumu.
EFEKAT: Cijanobakterija je ostala. Nitrati su bili nemerljivi. Biljke su primetno brže rasle. U zavisnosti od stanja kvasca u reaktoru, pH u akvarijumu je varirao od 6.8 do 7.5

PROMENA: SERA djubrivo je ukinuto, pod pretpostavkom da je poboljšava rast cijanobakterije. Djubrivo je zamenjeno kupovnim djubrovom koji sadrži gvoždje i mikroelemente. (1/8 kafene kaši?ice praška dnevno, ali je ubrzo pove?ano na ¼ kafene kaši?ice dnevno).
EFEKTI: Nitrati su sko?ili oko 20mg/l. Zelena alga je pocela da zamenjuje cijanobakteriju, na podlozi i biljkama. Tester za koli?inu gvozdja je davao prisustvo ovog elementa na oko 0.25mg/l. Rast biljka je bio ubrzan, ali listovi na H. polyspremi su postali savijeni i donji listovi su po?eli da otpadaju. Ovo je bio indikator nedostatka kalijuma.

PROMENA: K2SO4 je dodat u akvarijum oko ¼ kasicice dnevno
.
EFEKAT: Ubrzo nakon toga, nivo nitrata je posato nemerljiv, dovode?i autora do zakljucka da je sada AZOT, jedan od ograni?avaju?ih faktora za rast biljaka.

PROMENA: KNO3 je uvršten u listu djubriva i dodavan je u akvarijum u dnevnim dozama. Da bi su uprostilo doziranje, K2SO4 i KNO3 su bili su spojeni zajedno sa te?nim djubrivom. Mešavina je je podešena da nitrati ne predju 10mg/l kada se doda te?no djubrivo (oko12ml) i da zadrži koli?inu gvozdja 0.1 mg/l.

EFEKAT: U ovoj ta?ki, rast H.polysperma, H.difformis i V.gigantea su zahtevali, bez izuzetka, nedeljno skra?ivanje. Kasnije je uba?ena so?ivica u akvarijum i po?ela je da zatvara površinu. Cryptocoryne i Echinodorusi su puštali nove listove na nekoliko dana i stvarali su se novi pelceri. Alge svih vrsta su u kratkom roku spale na nivo, gde se moralo vršiti temeljno pregledanje, da bi se uo?ile. Echinodorus je imao neobi?no blede listove, uprkos dodavanju gvoždja. Sumnjalo se na nedostatak Magnezijuma.

PROMENA: Epsom soli su dodati u djubrivo.

EFEKAT: Za nekoliko dana, novi listovi Echinodorusa su pokazivali normalnu koloraciju.

PROMENA: Sistem sa kvascem je zamenjen sistemom sa konstantnim protokom (boca i manometri)

EFEKAT: Smanjene su oscilacije pH od 6.8 do 7.0

PROMENA: Posle nekoliko meseci, dok su biljke odli?no rasle i alge stagnirale, dodato je  (Ca(H2PO4)2) radi eksperimenta (ta?no 0.1mg/l fosfata)

EFEKAT: Slede?eg dana ta?kasta zelena alga, se primetila na staklu i na listovima Echinodorusa, nakon 2 dana su bile prisutne i modrozelene alge, koje su rasle na nekim biljkama i na panjevima. So?ivica, je zahtevala dnevno izbacivanje iz akvarijuma. Nitrati su bili nemerljivi nekoliko dana od kada su bili uba?eni fosfati, ali su se vratili na 10mg/l nakon nedelju ili dve (tužno, nisu bili izmereni odmah nakon dodavanja fosfata). Dve nedelje od po?etka ekperimenta, cijanobakterija i zeleno ta?kaste alge su se povukle, a so?ivica je povratila normalan rast.


TRENUTNI STATUS: Rast biljaka je ostao odli?an. Neki tragovi algi su ostali, ali u malim koli?inama i najviše zelene ta?kaste alge.

STUDIJA SLUCAJA #2

Po?etno stanje, u maju 1994, 160L akvarijum, 12cm podloge, 3mm granulacije sa primesom 1.7kg Terralit na dnu oko 3cm. Kanister sa ugljem, 80W hladnog belog svetla , dodavanje CO2, veoma malo ribljeg izmeta (6 tetri). Tvrdo?a vode je oko 120 ppm, pH oko 7.0, temperatrua oko 25 stepeni C, izmena vode oko 25% na svakih nekoliko dana.

Rast biljaka je usporen, mrke alge koje su se pojavile su ustvari bile forme cijanobakterije, koje su rasle na biljkama i na podlozi. Pokušaji da se izmenama vode i mehani?kim putem odstrane alge, nisu urodile plodom.

PROMENA: Djubrivo sa  kalijumom i gvozdjem  je dodato (0.9 mg/l K i 0.06 mg/l FeIII) pri izmenama vode. Riblji izmet se pove?ao dodavanjem još 23 ribe, 17 tetri i 6 otocinklusa. Hladno svetlo je zmenjeno cevima (neonkama) za rast biljaka.

EFEKAT: Nisu primecene promene

PROMENA: Dodavanje K/Fe je zaustavljeno i tablete za bolji rast biljaka (10-14-8) su dodate u podlogu, blizu korena biljaki. Ukupno 35g tableta je dodato u periodu od nekoliko nedelja.
EFEKAT: Neke promene u rastu biljaka su primecene. Jedno?elijske zelene alge su se proaktivirale i smanjili su vidljivost u vodi na oko 25cm. ?esca izmena vode, imala je mali efetak na ovu algu.

PROMENA: Fritz Super Clarifier (Aktivni sastojci nepoznati) je dodato direktno u akvarijum.

EFEKAT: Jedno?elijske alge su bile uhva?ene u filteru i zamenjena je voda, da se ne bi poremetili parametri vode.
 
PROMENA: Dodaci mikroelemenata (ku?na formulacija Fe, Mn, Cu, ZN, B, Mo i EDTA) sa kalijum sulfatom pri izmeni vode. Dozirano kada su dobijeni rezultati 0.1mg/l gvoždja i oko 1mg/l kalijuma u vodi za zamenu. Aktivni ugalj je izba?en iz filtera.

EFEKAT: Rast biljaka je poboljšan, ali se cijanobakterija pojavila i po?ela da se širi. Nitrati su bili nemerljivi.

PROMENA: Po?elo je sa dodavanjem kalijum nitrata od 1-2 mg/l, jednom u 5 dana, pove?avaju?i, da je to preraslo u dnevnu dozu. Kalijum sulfat, koji je ranije bio dodavan pri izmenama vode, sada je doziran kao kalijum nitrat i to oko 1-2mg/l. Kupovni elementi (Appendix A) su zamenjeni sa ku?nom formulacijom magnezijum sulfat i dodavani do 0.25mg/l
EFEKAT: Primetno bolji rast biljaka, ali ostaci cijanobakterije su ponovo po?eli sa razvojem preko biljaka i podloge. Zelene alge su se pojavljivale na osvetljenim delovima biljaka. Prime?eno je da nitrati koji su dodati u vodu oko 1-2mg/l nisu bili merljivi dan ili dva kasnije.

PROMENA: Uznemiravanje podloge i pri zameni vode su obustavljene. Usisavanje podloge je prekinuto i zamene vode su se dodavale nežno. Posto je evidentno da podloga još uvek sadrzi fosfate, u formi nerastvorenih tableta i mislilo se da je najbolje da se podloga uznemirava što je manje mogu?e.

EFEKAT:Sve vrste algi su po?ele da se povla?e. Više se nisu pojavljile na listovima brzorastu?ih biljaka i izgleda da su odumirale i otpadale sa starijih listova spororastu?ih biljaka.
 
PROMENA: Smanjenje tvrdoce na oko 60mg/l. Što je rezultiralo padom pH vrednosti na tacno 6.7 ( koji je i bio razlog spustanje tvrdo?e) i privremeni skok koncentracije gvoždja u akvarijumu od po?etnih 0.2 mg/l do 2mg/l.
EFEKAT: Sve Cryptocoryne su izgubile po neki list. Alge su nastavljale sa povla?enjem.

TRENUTNI STATUS: Sve biljke u akvarijumu rastu dobro, uklju?uju?i i Cryptocoryne koje su izgubile neke listove. Neke biljke zahtevaju nedeljno šišanje, a površinske biljke su trebale biti proredjivane na nekoliko dana. Jedina alga koja stoji su ostaci cijanobakterije na podlozi i malo zelenih algi na osvetljenim delovima. Vallisneria gigantea, Cryptocoryne Balansae i Bacopi Caroliniana. Uznemiravanje podloge (zbog presadjivanja) dovelo je do manjeg rasta algi (zelena alga ako je nivo nitrata svega nekoliko mg/l) Izmena vode je smanjena na 25% svake 2 nedelje.

DISKUSIJA:

Posmatranje u studiji slu?aja insistiraju sa slede?im hipotezama: Kada je svetlo, CO2, N,. K i svi mikroelementi i prateci elementi koji su prisutni u malo ve?oj koli?ini od odnosa koli?ine fosfata koji su dostupni za rast biljaka, odredjene visoke biljke u akvarijumu su u mogu?nosti da pobede u trci alge i cijanobakteriju za fosfate u vodi, izgladnjuju?i ih od ovog životnog sastojka.

Zašto ta?no, više biljke pobedjuju alge što se ti?e fosfata, još nije jasno. Možda, zato što im koren daje neku prednost ili jednostavno im treba mnogo manje fosfata za rast. Niti je poznato koja je biljka odgovorna za smanjenje fosfata iz vode. Fosfati su ogranicavaju?i faktor za rast biljaka i algi u test akvarijumu koji nije dodavan ni kojem slucaju osim u slucaju riblje hrane, osim u namernom dodavanju da bi se videlo stanje i odmah zatim je krenuo nagli razvoj algi i so?ivice. Pošto biljke rastu veoma dobro, one su evidentno dobile trku za dostupnim fosfatima.

Prema ovoj hipotezi, ako više biljke ne mogu da pokupe fosfate, zbog  nedostatka neke druge materije u vodi, alge ce poceti da se razvijaju. Tip algi zavisi od ostalih elemenata koji se nalaze u vodi. U test akvarijumu, nitrati su bili nemerljivi, ali je cijanobakterija pocela da dominira. Posumnjalo se da nedostatak azota pospešuje razvoj cijanobakterije, zato što imaju mogu?nost da potroše azot iz atmosfere koji se rastvara u akvarijumskoj vodi. Kada su nitrati bili povišeni, zelena alga je dominirala. Crne alge su se nalazile u akvarijumu od 500L pre dodavanja CO2. Sumnja se da neke crne alge imaju mogu?nost da koriste bikarbonate , davajuci sebi prednost u akvarijumu, narocito kod akvarijuma sa velikom tvrdo?om,  i visokim pH vrednostima.
 
PREPORUKE:

Biljke ne mogu da rastu bez fosfata. Kako biste imali ubiljen akvarijum, koji skoro da nema algi, slobodni fosfat u vodi, mora da bude smanjen. Slede?e preporuke vam mogu pomo?i da postignete taj cilj:


Dovoljno svetla, CO2, K, N, mikroelementi moraju da se održavaju da bi dozvolilo biljkama da preuzmu dostupne fosfate. Autori ovog teskta preporu?uju slede?e:

20-60 lumena/L  osvetljenje (oko 2-4W flouroscentne rasvete na galon tj. 3.785 L) 12 sati dnevno.
10-15 mg/l CO2
3-5 mg/l NO3
0.1    mg/l Fe
6.5-7.0 pH

Neki testovi ne mogu da otkriju stanje mikroelemenata ili kalijuma, ovi elementi se dodaju kao i neki merljivi sastojci. Dnevno doziranje je preporu?ljivo, zato što mogu spre?iti privremene nedostatke kao i pojavljivanje viška fosfata i spre?iti rast algi.

Slede?a procedura je poželjna za optimizaciju rasta biljaka i smanjenja algi:

1.    Podesiti osvetljenje i nivo CO2
2.    Dodavati djubrivo koje sadrži gvožde i prate?e elemente (poželjno je da sadrže Mg) u akvarijum svaki dan, podešavaju?i koli?inu da dostignete željeni nivo gvoždja. Za smese koje ne sadrže Mg, dodavati Epsom soli u razmeri od 1.5-5.0 mg/l Mg do 1mg/l Fe
3.    Nedelju kasnije, nakon sto ste dostigli zeljeni nivo Fe, proveriti nivo nitrata. Ako su nitrati ispod 2mg/l produzite na ta?ku 4. ukoliko nisu, dodajte dovoljno K2SO4 u akvarijum svaki dan dok ne spustite nivo nitrata na sto manji nivo. Ukoliko nivo nitrata ne opada nesto nedostaje u vodi osim kalijuma i malo detektivskog posla ?e morati da se odradi da se vidi koji element fali. Dodavanje drugih elemenata ?e po?eti da uti?e na smanjenje nitrata.
4.    Dodavati KNO3 u akvarijum svaki dan da bi imali oko 3-5mg/l nitrata u vodi. Jedan od autora se zadovoljavao i sa 10mg/l


Gajenje brzorastu?ih biljaka koje su efikasne da pokupe sastojke direktno iz vode. Ove biljke ?e brzo da izcrpe fosfate iz vode i time smanjiti ishranu algama. Površinske biljke (Lemna minor, Limnobium laevigatum), i biljke koje puštaju korenje, predlažu se sve vrste Hygrophila.

Oboga?ena podloga je najverovatnije najbolji na?in da se dostave fosfati biljkama, ali moraju se preduzeti neki koraci da bi se smanjilo ?curenje? fosfata u akvarijumsku vodu.

Tablete i ostala sredstva za oboga?ivanje podloge, moraju se ubaciti duboko u podlogu i to biljkama koje se hrane putem korena . Izbegavati ?iš?enje podloge tj. truditi se, da se što manje uznemirava podloga.

Uvek ?e biti nekih pojava algi u akvarijumu, zato što je prosto nemogu?e da se održi voda koja je bez fosfata. Koli?ina preostalih algi ce biti mala, ali dobar odabir algara (otocinklusi, farlowele, ancitrusi, Crossocheilus siamensis, kao i Caridina japonica)?

Ne koristite fosfatne pufere za regulaciju pH, jer ovi puferi mogu da proizvedu fosfate i do 100mg/l i sasvim je sigurno da se mora desiti ogroman rast algi.
Algicide treba izbegavati, jer mogu da nanesu ozbiljnu štetu biljkama i mogu da budu nezdravi za ribu.
Odredjeni preparati za tretman vode nisu preporu?ljivi (Aquasafe, NovAqua) i treba ih izbegavati jer vezuju za sebe metale, uklju?uju?i i gvozdje, tako da kasnije nedostaje biljkama. Preparati koji samo odstranjuju hlor iz vode su mnogo bolji izbor, za tretiranje vode. Filtracija preko aktivnog uglja može ukloniti potrebne elemente iz vode. Sa redovnom izmenom vode i dobrim rastom biljaka, aktivni ugalj nije potreban i trebalo bi ga izbaciti iz filtera.

Autori teksta: Sears-Conlin


Meni
ONLINE prodaja
stari FORUM
AKVARIJUM CENTAR
Akvarijum Centar
Izrada akvarijuma
OdrĹľavanje akvarijuma
Juwel akvarijumi
Slike akvarijuma
AKCIJE, AC
Akvarijumske ribice
3D pozadine
PostExpress
KATEGORIJE PROIZVODA - najprodavanije
Kompresori Resun LP
Kanister filteri za akvarijum
Pumpe za fontane
Tetra Diskus
Kvarcni pesak za akvarijum
Oprema za akvarijum
 
Prijava
Korisničko ime

LozinkaZaboravili ste lozinku?
Zatražite novu OVDE.
 
Online
Gosti: 22
Nema ÄŤlanova prisutnih

Registrovanih: 2,771
Neaktiviranih ÄŤlanova: 0
Najnoviji: Akvarijum Studio
 
Zadnji ÄŤlanci
Vrste i uzgajanje sl...
Proizvodjac za CO2 (...
Kozice za akvarijum ...
Lepljenje (pravljenj...
Kompakt Fluorescentn...
Postizanje efekta du...
Vodene paprati - Tip...
Filtracija u nature ...
T5 (HO) i T8 rasvjeta
Trimovanje biljaka u...
CO2 drop checker
Trimovanje stabljika...
Iwagumi - odrzavanje...
Alge i biljke
Iwagumi - kreiranje ...
Principi i tehnike u...
Iwagumi - principi p...
PPS-pro na?in doziranja
Odgovarajuce doziran...
Put do finalnog izgl...
Razvoj supstrata u "...
Identifikacija mahovina
Nature aquarium, aqu...
Tajne holandskog sti...
DIY Makroelementi st...
Principi aquascapinga
Low light biljni akv...
Biljke prednjeg plan...
Zid od mahovine
Dugorocno odrzavanje...
Filtracija u biljnom...
Metal halogena - MH ...
Drvo i bilje na njemu
Neocaridina denticul...
Rastvorljivost gasov...
EI sistem doziranja
Kontrola algi u bilj...
Cryptocoryne - prepo...
Znacaj mikro i makro...
DIY neonsko osvetljenje
Podloga u akvarijumu
Slama u borbi protiv...
Biotopski akvarijum ...
Supstrat za cvece ka...
Uzgoj biljaka u Hydr...
Aquascaping
Kamen i drvo - dekor...
Sezona biljaka
Razmnozavanje akvari...
Otvoren akvarijum
Osvetljenje za akvar...
Dodavanje CO2 u akva...
Makro i mikro elementi
Vrste algi
 
Akvarijum Centar 1, ADRESA: Ugrinovačka 116 f, Zemun, Beograd, PAK 200461, Srbija, TELEFON: 065 / 82 52 755 FAX: 065 / 82 52 755 EMAIL: akvarijumcentar1@gmail.com MATIČNI BROJ: 64401467 PIB: 109748569 RADNO VREME: radnim danima 10:00–20:00, subotom 10:00–16:00,