POÄŚETNA ONLINE prodaja stari FORUM Tekstovi Galerija AKVARIJUM CENTAR FB stranica FB slike akvarijuma February 03 2023 08:03:46
Akvarijum Centar

 
Juwel akvarijumi
 
Ponuda ribica - cene

 
Baner

 
Atman EF-4

 
Izrada akvarijuma

 
Filtracija u nature akvarijumu

Filtracija u nature akvarijumu

Autor: Takashi Amano


Kada je re? o filtraciji, onda govorimo o filteru kao o nezamenljivom delu opreme u uspešnom odgajanju i držanju riba u akvarijumu. Iako je mogu?e održati kvalitet vode neko kratko vreme bez filtera, neophodno je pre?iš?avati vodu nekom vrstom filtera ukoliko želite da održite umeren broj riba u akvarijumu zdravim duži period vremena. Tako?e, alge se ne?e pojavljivati u tolikom broju ukoliko filter ima adekvatan kapacitet i ako je filtracioni materijal naseljen kolonijama korisnih bakterija. U daljem tekstu bi?e re?i upravo o tome kako odabrati i ispravno održavati adekvatan filter u Nature akvarijumu.

 

articles: filtracija.jpg

 

Iako postoji dosta razli?itih vrsta filtera, u Nature akvarijumu su najzastupljeniji eksterni kanister filteri. Prednost ovih filtera je da osim mesta za ulazni i izlaznu granu ne zahtevaju nikakvo dodatno mesto u samom akvarijumu, pa samim tim ne postoji ni limit u postavljanju i kompoziciji biljaka, drve?a i kamenja u okviru samog layout-a. Tako?e ne blokiraju niti oduzimaju mesto za rasvetu za razliku od krovnih (top) filtera.

Kod kanister filtera kapacitet filtriranja je dobar zbog efikasnog prolaska vode kroz filtracione slojeve, a isto tako je i gubitak rastvorenog CO2 sveden na najmanju meru jer je ceo sistem potpuno fizi?ki zatvoren. CO2 se generalno dodaje u vodu da bi pospešio fotosintezu koju vrše akvarijumske biljke, ali treba voditi ra?una o tome da kako se lako rastvara u vodi, isto tako lako je i napušta. Upravo zato se, iako ne možemo spre?iti prirodni gubitak CO2 preko vodene povšine koja je u kontaktu sa atmosferom, ovom vrstom filtracije možemo svesti gubitak ovog nama dragocenog gasa u nekim drugim delovima.

Zapremina filtera i protok

Važna stvar koju treba imati na umu prilikom odabira adekvatnog kanister filtera jesu, kapacitet (zapremina) filtera i protok njegove pumpe. Dok ve?i filter može da primi više filtracionog materijala, sa njime raste i kapacitet i sposobnost samog filtriranja. Protok pumpe odre?uje drugu bitnu karakteristiku, koja se sastoji u tome koliko ?e puta voda procirkulisati kroz sam filter u nekoj jedinici vremena. Što se cirkulacija vode odvija frekventnije, to ?e i sama akvarijumska voda biti ?istija. Evo nekih smernica za odabir filter po protoku pumpi u Nature akvarijumu: 6 l/min (360 l/h) za akvarijume veli?ine 60-180 l, 20 l/min (1200 l/h) za akvarijume od 180-300 l, i 30 l/min (1800 l/h) za akvarijume zapremine 300-600 l.

Suviše jak protok može dovesti do ?upanja biljaka iz podloge ili savijanja i lomljenja njihovih stabala i na taj na?in ometati formiranje layout-a kakav je planiran. S druge strane, adekvatan protok može drasti?no pospešiti rast biljaka. Ovo se odnosi na transport CO2 i hranljivih supstanci vodenom strujom koja kruži akvarijumom do svakog dela akvarijuma i biljaka u njemu. Na taj na?in omogu?ava se da biljke efikasno usvajau navedene stvari iz vode. Ukoliko ne bi postojao protok vode u akvarijumu, CO2 i molekuli hranljivih supstanci bi bili limitirani na malo podru?je, pa samim time bi došlo do degradacije biljnog fonda u samom akvarijumu.

Vodena struja, tako?e spira i odnosi organske materije koje se talože na listovima biljaka.

Ova prljavština može biti uzro?nik ekspanzije algi ili okida? za neku od bolesti riba. Prljavštinu koja slobodno pliva u vodi u jednom trenutke ?e uvu?i usisna grana filtera i odvesti je do filtracionih slojeva gde ?e se posredstvom korisnih nitrifikacionih bakterija potpuno razložiti.

Filtracioni materijal

Porozna, gruba površina kerami?kih prstenova i aktivni ugalj su glavni filtracioni materijali koji se upotrebljavaju u Nature akvarijumu. ?estice prljavštine koje se plivaju slobodne u vodi bivaju uvu?ene u filter i uhva?enje na grubu površinu filterskog materijala, dok aktivni ugalj ima ulogu u odstranjivanju rastvorene prljavštine. Ova prljavština koja se nakuplja u filteru služi kao hrana mnogobrojnim mikrobima, kao što su bakterije i protozoe, koji zatvaraju ceo ciklus razgra?uju?i je u potpunosti.

Me?utim, ukoliko se u filteru natalože nakupljena pljavština, raspadnuta organska materija i celuloza koja poti?e od raspadnutih delova biljaka, do?i ?e do smanjenja protoka, a samim tim i do smanjenja kapaciteta filtriranja. Na taj na?in dolazi do pojave koja je poznata kao za?epljenje filtera. Kao rezultat toga nastupa ekspanzija algi, kao i smanjenje ?isto?e i prozirnosti vode.

Da bi se za?epljivanje kao krajnje negativna pojava izbeglo, potrebno je redovno ?iš?enje filtera. Prilikom ?iš?enja skoro uvek dolazi do gubitka dela bakterija koje obitavaju u filteru, pa da bi se taj gubitak minimizovao, potrebno ?iš?enje izvesti tako što se u kofa napuni akvarijumskom vodom i filterski materijal opere u njoj. Ovom prilikom bi trebalo zameniti i aktivni ugalj novim pakovanjem. ?iš?enje filtera se generalizovano, name?e kao obaveza svakih 3 do 6 meseci. Ukoliko u akvarijumu postoji veliki broj riba i ako se u njega redovno unose ve?e koli?ine hrane za ribe, ili ukoliko do?e do meltinga krupnih listova Cryptocorina dolazi?e do bržeg prljanja filtera, pa je samim tim potrebno je ?eš?e vršiti ?iš?enje filterskog materijala.

Iako absorbciono dejstvo aktivnog uglja traje svega dve do tri nedelje, može se i posle tog perioda nastaviti sa njegovim koriš?enjem, jer zahvaljuju?i njegovoj poroznoj strukturi, predstavlja idealan materijal za naseljavanje kolonija korisnih filterskih bakterija. Me?utim, preporu?uje se zamena aktivnog uglja prilikom svakog ?iš?enja filtera.

Ulazna i izlazna grana filtera

Na kraju, potrebno je napraviti poseban osvrt na pozicija i mesto postavljanja ulazne i izlazne grane filtera u akvarijumu. Sa estetske strane, ukoliko se ulaz i izlaz postave na vidljiviji deo ili bez vo?enja preterane brige o strujanju modenog mlaza, do?i ?e do narušavanja i kvarenja izgleda samog layout-a. Iz navedenih razloga, u Nature akvarijumu za ulaznu i izlaznu granu se koriste lily pipe koje si izra?ene od stakla po posebnom dizajnu koji omogu?uje adekvatno strujanje vode u akvarijumu.

Izlaznu granu je potrebno postaviti u prednjem delu akvarijuma u zoni niskorastu?ih biljaka prednjeg plana, kako bi snažna vodena struja koja izlazi iz filtera, bez prepreka cirkulisala po celom akvarijumu. Na ovaj na?in vodeni mlaz koji izlazi iz lily pipe udara o površinu stakla na suprotnoj strani i vra?a se oslabljen nazad, ne remete?i rast visokih biljaka zadnjeg plana. Ukoliko do?e do ometanja slobodnog protoka vodene struje, do?i ?e i do stvaranja zona koje akumuliraju prljavštinu i otpad i na taj na?in do stvaranja algi. Krajnji zaklju?ak je da je pre stvaranja setup-a potrebno dobro razmisliti o mestu postavljanja lily pipe i o potrebi vizuelizacije kruženja vodene struje u samom akvarijumu kako sami delovi layout-a ne bi stvarali prepreke cirkulaciji vode.

Primer 1:

Aquarium: Cube Garden Clear; W90 x D45 x H45 (cm)

Lighting: Solar (NAG-150W Green Lamp), turned on for 10 hours per day

Filter: Super Jet Filter ES-600 (Bio Cube, anthracite) (1)

Substrate: Aqua Soil Amazonia, Bright Sand, Power Sand Special M, Bacter 100, Clear Super, Tourmaline BC, Penac W/for Aquarium, Penac P

CO2: Pollen Glass Large 30 mm, 3 bubbles per second via CO2 Beetle Counter (using Tower/20)

Aeration: 14 hours after the light is turned off using Lily Pipe P-4

Additives: Brighty K, Green Brighty STEP2

Water change: 1/3 once a week

Water quality: Temperature 25ºC, pH 6.8, TH 10 mg/l

Aquatic plants: Riccia fluitans, Glossostigma elatinoides, Echinodorus tenellus, Eleocharis acicularis, Eleocharis vivipara

Aquatic animals: Hyphessobrycon herbertaxelrodi, Otocinclus sp., Caridina japonica, Crossocheilus siamensis

Primer 2:

Aquarium: Cube Garden 180-P; W180 x D60 x H60 (cm)

Lighting: Solar (NA lamp MH-150W Green) x 3 units, turned on for 10 hours per day

Filter: Super Jet Filter ES-2400 (Bio Rio, NA Carbon)(2)

Substrate: Aqua Soil Amazonia, Power Sand Special L, Bacter 100, Clear Super, Tourmaline BC, Penac W/for Aquarium, Penac P

CO2: Pollen Glass Beetle Series 50 mm, 6 bubbles per second via CO2 Glass Counter (using Tower/20)

Aeration: 14 hours after the light is turned off using Lily Pipe P-6

Additives: Brighty K, Green Brighty STEP2

Water change: 1/3 once a week

Water quality: Temperature 25ºC, pH 7.0, TH 20 mg/l

Aquatic plants: Hemianthus callitrichoides, Eleocharis acicularis

Aquatic animals: Hemigrammus bleheri, Otocinclus sp., Caridina japonica, Crossocheilus siamensis

(1)Super Jet Filter ES-600

Size/ 180xH420mm
Capacity/ 6 liters
Flow Rate/ 5.5L/min.(50Hz), 6.0L/min (60Hz)
Maximum Head/ 2.1m(50Hz), 2.7m(60Hz)
Accessories/ Outflow glass pipe, Inflow glass pipe, Hose 13mm(12/16mm), Hose clip
Filtration media/ Anthracite (Activated carbon in net) 4L, Bio Cube 20 2L

(2)Super Jet Filter ES-2400

Size/ 280xH555mm
Capacity/ 24 liters
Flow Rate/ 27L/min.(50Hz), 31L/min (60Hz)
Maximum Head/ 3.1m(50Hz), 4.3m(60Hz)
Accessories/ Outflow glass pipe, Inflow glass pipe, Hose 20mm(19/25mm), Outflow Hose 17mm(15/20mm), Hose Band(Large)
Filtration media/ Bio Rio L 16L

tekst preuzet sa: www.tfhmagazine.com

Preveo i obradio Bane

Meni
ONLINE prodaja
stari FORUM
AKVARIJUM CENTAR
Akvarijum Centar
Izrada akvarijuma
OdrĹľavanje akvarijuma
Juwel akvarijumi
Slike akvarijuma
AKCIJE, AC
Akvarijumske ribice
3D pozadine
PostExpress
KATEGORIJE PROIZVODA - najprodavanije
Kompresori Resun LP
Kanister filteri za akvarijum
Pumpe za fontane
Tetra Diskus
Kvarcni pesak za akvarijum
Oprema za akvarijum
 
Prijava
Korisničko ime

LozinkaZaboravili ste lozinku?
Zatražite novu OVDE.
 
Online
Gosti: 21
Nema ÄŤlanova prisutnih

Registrovanih: 2,771
Neaktiviranih ÄŤlanova: 0
Najnoviji: Akvarijum Studio
 
Zadnji ÄŤlanci
Vrste i uzgajanje sl...
Proizvodjac za CO2 (...
Kozice za akvarijum ...
Lepljenje (pravljenj...
Kompakt Fluorescentn...
Postizanje efekta du...
Vodene paprati - Tip...
Filtracija u nature ...
T5 (HO) i T8 rasvjeta
Trimovanje biljaka u...
CO2 drop checker
Trimovanje stabljika...
Iwagumi - odrzavanje...
Alge i biljke
Iwagumi - kreiranje ...
Principi i tehnike u...
Iwagumi - principi p...
PPS-pro na?in doziranja
Odgovarajuce doziran...
Put do finalnog izgl...
Razvoj supstrata u "...
Identifikacija mahovina
Nature aquarium, aqu...
Tajne holandskog sti...
DIY Makroelementi st...
Principi aquascapinga
Low light biljni akv...
Biljke prednjeg plan...
Zid od mahovine
Dugorocno odrzavanje...
Filtracija u biljnom...
Metal halogena - MH ...
Drvo i bilje na njemu
Neocaridina denticul...
Rastvorljivost gasov...
EI sistem doziranja
Kontrola algi u bilj...
Cryptocoryne - prepo...
Znacaj mikro i makro...
DIY neonsko osvetljenje
Podloga u akvarijumu
Slama u borbi protiv...
Biotopski akvarijum ...
Supstrat za cvece ka...
Uzgoj biljaka u Hydr...
Aquascaping
Kamen i drvo - dekor...
Sezona biljaka
Razmnozavanje akvari...
Otvoren akvarijum
Osvetljenje za akvar...
Dodavanje CO2 u akva...
Makro i mikro elementi
Vrste algi
 
Akvarijum Centar 1, ADRESA: Ugrinovačka 116 f, Zemun, Beograd, PAK 200461, Srbija, TELEFON: 065 / 82 52 755 FAX: 065 / 82 52 755 EMAIL: akvarijumcentar1@gmail.com MATIČNI BROJ: 64401467 PIB: 109748569 RADNO VREME: radnim danima 10:00–20:00, subotom 10:00–16:00,