POÄŚETNA ONLINE prodaja stari FORUM Tekstovi Galerija AKVARIJUM CENTAR FB stranica FB slike akvarijuma December 02 2022 18:28:58
Akvarijum Centar

 
Juwel akvarijumi
 
Ponuda ribica - cene

 
Baner

 
Atman EF-4

 
Izrada akvarijuma

 
Aquascaping
Za pojam aquascaping ne postoji a ujedno je i teško dati pravo objašnjenje ali se u najkra?im crtama može opisati kao stvaranje malog umetni?kog dela u samom akvarijumu. Ako kažemo da je to malo umetni?ko delo onda nismo u tome preterali, u to se verovatno svako uverio ko je pokušao da tako nešto napravi u svom akvarijumu. Pojam aquascapinga poti?e od novijeg datuma odnosno pioniri u ovakvom na?inu uredjenja akvarijuma su dali neke osnovne smernice kojih bi trebali da se pridržavaju svi koji se upuste u ovakav vid ure?enja akvarijuma. Jedan od pionira a ujedno i jedan od najpoznatijih je Takashi Amano koji je uz još neke akvariste postavio ovakav na?in ure?enja akvarijuma na zavidan nivo u svetu, shodno s time je ovakav na?in ure?enja akvarijuma dobijo pristalice širom sveta.

Pod pojmom aquascapinga se podrazumeva akvarijum u kome je akacenat dat na same biljke odnosno one su u prvom planu dok su u drugi plan potisnuti sami stanovnici akvarijuma a tu se misli prvenstveno na ribe. Postoji pogrešno misljenje da je za dobro ubiljen akvarijum potrebno veliko znanje i puno iskustva, ovakvo razmišljanje odbija akvariste širom sveta ali se ipak mora naglasiti da ovakav tip akvarijuma u neku ruku uzima malo više vremena da bi se postigo i zadržao manikirani izgled akvarijuma, ali je ipak presudna naša sama kreativnost, mašta, odabir pravih biljaka i zelja da se napravi ovakav tip akvarijuma. Za ovakav na?in ure?enja akvarijuma nije presudno da se baziramo samo na biljkama koje su izuzetno zahtevne niti je potrebno pretrpavati akvarijum sa što više vrsta biljaka u samom akvarijumu naprotiv potrebno je posti?i ravnotežu izme?u biljaka koje se koriste odnosno da svaka biljka bude na mestu koje joj najviše odgovara. U ovakvim akvarijumima prostor akvarijuma se deli na tri plana u prvom planu se postavljaju nize biljke u drugom biljke sa srednjim rastom i u zadnjem delu biljke sa najvišim rastom, ovo se radi samo iz razloga da bi se u samom akvarijumu dobila prividno vizuelno dubina prostora a i ujedno da biljke sa višim rastom ne bi zaklanjale biljke sa nižim rastom.

Potrebno je koristiti svetlo odre?enog spektra i ja?ine dodavanje CO2 u vodu a samim tim imamo i pojavu algi koje su neizbežne iz tog razloga tu su i ribe koje se koriste a to su naj?eš?e neke vrste koje ne?e ugrožavati same biljke a ujedno se i hrane sa algama na biljkama tu bi trebalo pomenuti Crossocheilus siamensis i neizbežne rakove Red cherry shrimp (Neocardinia denticulata). Bilo koju vrstu biljaka ili riba da izaberemo za formiranje bitno je ne narušavati preko potrebnu ravnotežu izme?u biljaka i riba. Same biljke u akvarijumu ?ine deo celog izgleda akvarijuma ali one isto tako nisu i presudni ?inilac za izgled samog akvarijuma. Uz same biljke se dodaju kamenja razli?itog oblika neki panj ili sama grana koja ima interesantan oblik, sa svime ovim možemo da napravimo akvarijum onakvim kakvog smo zamislili samo je potrebno mašti da pustimo na volju.

Tu nastaje dilema drvo ili kamen? Ukoliko se odlu?imo da u akvarijum radi samog izgleda dodamo kamen interesantnog oblika ili boje onda bi bilo dobro izbegavati dodavanje drveta. Dodavanjem kamena u akvarijum dobija se hladan pe?inski izgled i tada ce kamenje da bude centralna tacka takvog akvarijuma a samim tim onda su i same biljke podredjene tome da idu uz takav izgled akvarijuma. Nasuprot tome ako se odlu?imo za dodavanje nekakvog panja ili grane koja se proteže duž akvarijuma dobijamo i idealna mesta za biljke koje traže zasen?ena mesta od svetlost a i same ribe imaju mesto gde mogu da se ose?aju sigurne prividnim zaklonom ili ?e to da budu mesto za njihovu igru.

Ne smemo da zaboravimo da su i same ribe sastavni deo akvarijuma tako da treba da obratimo pažnju i na sam odabir riba koje želimo da držimo u svom akvarijum. Ma koliko želeli, ne možete u jednom akvarijumu da postignete da u isto vreme akvarijum bude namenje za držanje mirnih riba u jatu koje ?e dati harmoniju celom akvarijumu ili da akvarijum prilagodite agresivnim ribama koje ?e samim kretanjem da uništavaju biljke koje se nalaze u akvarijumu. Ukoliko se odlu?ite za drvo u akvarijumu ne preostaje vam ništa drugo do da se upustite u neku od specializovanih radnji i da kupite ono što je tog trenutka na ponudi u radnji ili da se odlu?ite da odete do obližnje šume i prona?ete nekakvu granu koja vam se ?ini interesantnom po obliku. Ako se odlu?imo da sami potražimo granu u šumi to ?e vam dati dodatno samopouzdanje u projektu u koji ste se upustili, svaka grana može da bude interesantna samo je potrebno da je zamislite kako ?e se ona uklopiti u vaše zamišljeno okruženje. Postoje dva na?ina kada krenemo u potragu za granom za naš akvarijum:

- Prvi je da izaberete granu i da na osnovu nje stvorite predstavu u kakvom bi se okruženju ta grana mogla najlepše uklopiti.

- Drugi na?in je da napravite okruženje kakvo želite i da se potom date u potragu za granom onakvom kakvu ste je zamislili.

Složi?ete se da je prvi na?in pogodniji na kraju uvek vam ostaje to da granu koju ste našli uvek možete da uz malo mašte prepravite u ono što vam treba, tu se prvenstveno misli da granu koja vam smeta uklonite, ako želite vašu granu možete da izdubite ili napravite neku pukotinu ili da uz pomo? vatre promenite (potamnite) samu boju drveta. Kod samog odabira grane treba da obratimo pažnju na neke pojedinosti:- Svako drvo lu?i tanin (Neko manje neko više)

- Ne smemo svako drvo koristiti u akvarijumu (Neka uz tanin lu?e i otrov) Kao što smo obratili pažnji pri odabiru drveta tako isto treba da obratimo pažnju ako se odlu?imo i na odabir kamena. Za razliku od drveta gde se odmah prime?uje samo oblik kod kamena ?e odmah da nam zapadne za oko njegova boja.

Kamenje sa tamnijom bojom i sa oštrijim ivicama daje nam notu pe?inskog izgleda odnosno izgled akvarijuma ?e delovati hladno, dok nasuprot njemu kamenje oblog oblika sa toplijim bojama daje nam sasvim suprotno okruženje. Bilo da se odlu?imo za ovu ili onu vrstu kamena traba da se obrati pažnja da treba izbegavati mešanje ove dve vrste kamenja, odnosno treba da biramo sli?no kamenje po obliku i boji samo da budu razli?ite veli?ine. Izaberemo jedan kamen koji ?e da bude centralna tacka a oko njega postavimo rasuto sitnije kamenje, upravo zbog ovoga je bitno da kamenje bude sli?nog oblika i boje. Kada odaberemo kamen treba da pazimo na hemiski sastav kamena odnosno treba izbegavati kamenje sa prisustvom kalcita (Prisustvo kalcijum-karbonata CaCO3) iz razloga što samim svojim raspadanjem u vodi menjaju pH i dH parametre u vodi.

OBLIK AKVARIJUMA

Sam oblik akvarijuma za aquascaping nije presudan akvarijum može biti bilo kako oblikovan ali je poželjno da je akvarijum duži nego višlji iz razloga što ?e i same ribe ako se opredelimo za jato manjih riba i ako su u drugom planu do?i do izražaja samim svojim plivanjem duž akvarijuma a ujedno i samo održavanje zahtevnih biljaka po pitanju koli?ine svetla bi?e lakše ostvareni u pli?em akvarijuma.

POZADINA AKVARIJUMA

Ukoliko akvarijum nije postavljen u samoj sobi da bude kao pregradni zid odnosno nema potrebe da bude vidljiv sa obadve strane pribegava se postavljnanju pozadine. Ona može biti izra?ena na više na?ina u ovom tekstu se više ne?e opisivati na?in izrade pozadine ono što je bitno je da pozadina treba da je jednobojna. U odabiru boje se naj?eš?e koristi crna ili plava boja samom postavkom ovakve pozadine stvara se kontrast u bojama izm?u pozadine i biljaka i tada same biljke dolaze do izražaja i ne?e nam pogled odvla?iti pozadina. Moram da naglasim da se ne treba toliko drzati klišea mogu da se koriste i druge boje za pozadinu, navedene boje su se pokazale najboljim izborom, ali je poželjno izbegavati foto-tapete sa biljkama.

ODABIRANJE PODLOGE

Kod odabira podloge treba birati jednobojnu podlogu ili podlogu tamnije boje, trebalo bi izbegavati podlogu sa jarkim bojama jer sa odabirom takve podloge ne moze se dobiti prirodan izgled kojem se teži. Isto tako je bitno obratiti pažnju i na samu granulaciju podloge ona bi trebala da bude što sitnija od 1mm do 3mm . Ovakva granulacija je lakša pogodnija za održavanje same higijene u akvarijuma a i za biljke je mnogo podesnija iz razloga što ?e sam korenov sistem mo?i lakše da se širi samim tim ako želimo da u prednjem planu dobijemo izgled travnjaka biljke ?e lakše da se šire po samom dnu.

DEKORACIJA AKVARIJUMA

Za samu dekoraciju akvarijuma se koriste drvo ili kamen u prethodnom delu teksta je ve? opisan ovaj na?in dekorisanja, ovde je isto tako poželjno izbegavati plasti?ne biljke ili plasti?ne dvorce i sli?ne dekoracije .

FOKUSNA TACKA U AKVARIJUMA

Da bi se dobila što prirodnija postavka samog akvarijuma trebala bi da se postavi jedna do dve fokusne ta?ke u samom akvarijumu. Ova fokusna tacka moze da bude drvo kamen ili neka biljka koja svojom formom rasta ili bojom izaziva pažnju. Ukoliko se pravi više ovakvih fokusnih ta?aka može da se stekne izgled neurednog akvarijum i samim tim nemamo jednu ta?ku na koju ?e da se skrene pažnja u celokupnom izgledu akvarijuma.

POSTAVKA FOKUSNE TACKE

Kod same postavke fokusne ta?ke drveta kamena ili neke interesantne biljke treba izbegavati postavljanje na sredinu akvarijuma. Fokusne ta?ke bi trebalo postavljati u levom ili desnom delu akvarijuma pomereno od sredine akvarijuma, ovakvom postavkom kada se gledaju fokusne tacke do?i ?e najviše do izražaja to je usko povezano sa samom fizionomijom našeg organa vida oka i samog na?ina kada se akvarijum gleda. Ovakav na?in postavke seže još u davnu prošlost u doba Gr?kih filozofa i matamati?ara kada je ovaj princip usvojen za postavku fokusnih ta?aka u prostoru iz razloga da bi bile najviše zapažene. DaVin?i je postavio takozvani zlatni odnos i bi?e napisan još jedan tekst na ovu temu i odnosa predmeta i biljaka u akvarijumu.

SADJENJE BILJAKA

Kod samog po?etka sa?enja biljaka najlakše je po?eti sa sa?enjem biljke koja ?e biti fokusna tacka (Ako smo odabrali biljku za tu namenu). Zatim se ide na sa?enje viših biljaka a potom dolaze najviše biljke u zadnjem delu akvarijuma.

IZBOR RIBA

Ako smo se odlu?ili za biljni tip akvarijuma u njemu treba da se nalaze ribe koje ne?e remetiti i narušavati samu harmoniju akvarijuma. Za ovu namenu se obi?no koriste jatne ribe, mada se mogu koristiti i ribe kao što su diskusi ili skalari. Za bilo koji tip riba da se odlu?imo one treba da budu mirne ribe ukoliko su ribe u akvarijumu agresivne mogu da oštete same biljke u akvarijumu svojim kretanjem ili zaštitom teritorije.

FILTRACIJA I STRUJANJE VODE

Kao i za bilo koji drugi tip akvarijuma bitnu stavku predstavlja i sama filtracija akvarijuma, ona može biti u vidu spoljnog da li kao ru?no izra?en ili fabri?ki kanister filter. Ono na šta se treba obratiti pažnja je da strujanje vode treba svesti na minimum.

UREDJENJE AKVARIJUMA SA BILJKAMA ( RASPORED BILJAKA )

Ova stavka je ujedno i završna odnosno to je poslednja od slagalica mozaika koji smo zapo?eli kada smo se upustili u ovakav projekat, ona zavisi od nas samih kako ?e biti biljke raspore?ene i gde ?e biti fokusna ta?ka bez obzira da li je ta fokusna ta?ka biljka, drvo ili kamen. U kratkim crtama ?e biti izloženi neki od primera kako možemo da uradimo završno ure?enje ali naravno ponavljam ovo sve ipak zavisi od nas samih nijedan akvarijum ne može biti isti svaki je poseban sam za sebe. Ono što bi trebalo izbegavati je pravougaona postavka biljaka, tu se prvenstveno misli na sa?enje višljih biljaka po celoj površini akvarijuma, time se gubi slobodan prostor u vodi koji je potreban ribama za plivanje, isto tako se gubi i naglašavanje horizontalne dubine odnosno razdaljina izme?u prednjeg i zadnjeg stakla akvarijuma.


KONKAVAN RASPORED

Ovo je tip postavke kada se biljke sade sa leve i desne strane akvarijuma, biljke se sade po veli?ini od nižih prema višljima, dok se u srednjem delu akvarijuma sade najniže biljke ili ostaje praznina kao ?ista podloga.

KONKVESNI RASPORED

Ovo je sasvim suprotan tip postavke odnosno ovde se biljke sade od sredine prema levoj i desnoj strani akvarijuma, biljke se sade po veli?ini od višljih prema nižima biljkama.

TROUGAONI RASPORED

Ovde se biljke raspore?uju sa leve ili sa desne strane prema sredini, i ovde se biljke sade po veli?ini od višljih ka nižima. U svim navedenim primerima fokusna ta?ka ne mora da bude biljka, ta fokusna ta?ka može biti i neki kamen ili neka grana. U celini gledano trebala bi da se vidi forma onoga kako smo zamislili sam akvarijum, za koju postavku od ovih navedenih ?emo da se opredelimo ostaje samo na nama.Autor: Dragan Kinez
 Komentari
Trenutno nema upisanih komentara!
 Upiši komentar
Prijavite se da bi upisali komentar.
 Ocene
Ocenjivanje je dostupno samo članovima.

Prijavite se ili registrujte za nastavak.

Bez ocena.
Meni
ONLINE prodaja
stari FORUM
AKVARIJUM CENTAR
Akvarijum Centar
Izrada akvarijuma
OdrĹľavanje akvarijuma
Juwel akvarijumi
Slike akvarijuma
AKCIJE, AC
Akvarijumske ribice
3D pozadine
PostExpress
KATEGORIJE PROIZVODA - najprodavanije
Kompresori Resun LP
Kanister filteri za akvarijum
Pumpe za fontane
Tetra Diskus
Kvarcni pesak za akvarijum
Oprema za akvarijum
 
Prijava
Korisničko ime

LozinkaZaboravili ste lozinku?
Zatražite novu OVDE.
 
Online
Gosti: 37
Nema ÄŤlanova prisutnih

Registrovanih: 2,771
Neaktiviranih ÄŤlanova: 0
Najnoviji: Akvarijum Studio
 
Zadnji ÄŤlanci
Vrste i uzgajanje sl...
Proizvodjac za CO2 (...
Kozice za akvarijum ...
Lepljenje (pravljenj...
Kompakt Fluorescentn...
Postizanje efekta du...
Vodene paprati - Tip...
Filtracija u nature ...
T5 (HO) i T8 rasvjeta
Trimovanje biljaka u...
CO2 drop checker
Trimovanje stabljika...
Iwagumi - odrzavanje...
Alge i biljke
Iwagumi - kreiranje ...
Principi i tehnike u...
Iwagumi - principi p...
PPS-pro na?in doziranja
Odgovarajuce doziran...
Put do finalnog izgl...
Razvoj supstrata u "...
Identifikacija mahovina
Nature aquarium, aqu...
Tajne holandskog sti...
DIY Makroelementi st...
Principi aquascapinga
Low light biljni akv...
Biljke prednjeg plan...
Zid od mahovine
Dugorocno odrzavanje...
Filtracija u biljnom...
Metal halogena - MH ...
Drvo i bilje na njemu
Neocaridina denticul...
Rastvorljivost gasov...
EI sistem doziranja
Kontrola algi u bilj...
Cryptocoryne - prepo...
Znacaj mikro i makro...
DIY neonsko osvetljenje
Podloga u akvarijumu
Slama u borbi protiv...
Biotopski akvarijum ...
Supstrat za cvece ka...
Uzgoj biljaka u Hydr...
Aquascaping
Kamen i drvo - dekor...
Sezona biljaka
Razmnozavanje akvari...
Otvoren akvarijum
Osvetljenje za akvar...
Dodavanje CO2 u akva...
Makro i mikro elementi
Vrste algi
 
Akvarijum Centar 1, ADRESA: Ugrinovačka 116 f, Zemun, Beograd, PAK 200461, Srbija, TELEFON: 065 / 82 52 755 FAX: 065 / 82 52 755 EMAIL: akvarijumcentar1@gmail.com MATIČNI BROJ: 64401467 PIB: 109748569 RADNO VREME: radnim danima 10:00–20:00, subotom 10:00–16:00,